Národná banka Slovenska (NBS) udelila samostatnému finančnému agentovi Central Europe Investment Slovakia pokutu vo výške 2 000 eur. Firma totiž podľa centrálnej banky nezabezpečila nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania.


Spoločnosť zároveň bez zbytočného odkladu neoznámila a nepreukázala Národnej banke Slovenska zmenu v osobe štatutárneho orgánu predložením príslušných dokladov.

Firma Central Europe Investment Slovakia musí zaplatiť pokutu do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. Spoločnosť musí zároveň napraviť zistené nedostatky.

(Inzercia)