Ministerstvo práce pripravilo odporúčania na zníženie mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi. Ide o projekt, ktorý vznikol na základe bilaterálnej spolupráce zástupkýň a zástupcu z rezortu práce, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Národného inšpektorátu práce SR spolu so skupinou islandských odborníkov. S využitím poznatkov islandskej praxe expertný tím vypracoval odporúčania na podporu rovnosti odmeňovania, ktoré relevantné inštitúcie postupne zavádzajú do praxe.


Na workshope bol odprezentovaný systém certifikácie, príklady z praxe a podporné služby, ktoré poskytujú spoločnosti pôsobiace v danej oblasti. Na Islande platí, že v prípade, ak spoločnosti zamestnávajú od 25 do 50 zamestnancov, môžu si zvoliť jednoduchší systém certifikácie, ktorý realizuje priamo partner projektu, Directorate of Equality. Zložitejšia forma certifikácie – nezávislý audit, je povinná pre spoločnosti, ktoré majú viac ako 50 zamestnancov.

Návrh opatrení a riešení rozdielu v odmeňovaní medzi ženami a mužmi je aj jedným z cieľov Akčného plánu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitosti na roky 2021 až 2027.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: