Zahraničný obchod je tretí mesiac za sebou v prebytku. V apríli skončil v pluse takmer 293 miliónov EUR. K pozitívnemu výsledku prispel na strane exportu najmä vývoz automobilov a na strane importu pokles cien energetických komodít.

Vývoz tovaru medziročne vrástol o 7,4%. Celkový dovoz medziročne klesol o -2,7%. Ešte viac sa tak roztvorili sa nožnice medzi exportom a importom s pozitívnym dopadom zahranično-obchodnú bilanciu a potenciálne aj na rast HDP za druhý štvrťrok. Najviac exportu pomohol najmä vývoz strojov a prepravných zariadení, ktorý medziročne vrástol o takmer 26%. Pritom podiel tejto kategórie na celkovom vývoze tovarov v apríli predstavoval takmer 63%. Ide najmä o vývoz automobilov a tento sektor momentálne ťahá celú ekonomiku. Drvivá väčšina vývozu tejto kategórie pritom smerovala do krajín Európskej únie. Pre Slovensko je to rozhodujúci obchodný partner a naše členstvo v EÚ je preto absolútne kľúčové ako základný predpoklad ďalšieho rozvoja hospodárstva a životnej úrovne.

Výsledky slovenského exportu mohli by pritom v apríli ešte lepšie, keby ho nebrzdil o niečo slabší výsledok niektorých exportne orientovaných odvetví priemyslu ako napríklad spracovanie kovov alebo gumárstvo. Na strane importu hral zásadnú rolu pokles cien energií na svetových trhoch, k čomu dopomohlo aj spoločné úsilie EÚ čo najrýchlejšie dobudovať energetickú infraštruktúru, ako napr. LNG prístavy alebo potrubné prepojenia. To spolu s miernejšou zimou, spoločným úsilím šetriť energie a rozbehom spoločných EÚ nákupov plynu viedlo k výrazne vyššej úrovni naplnenosti zásobníkov a následne aj výraznému poklesu cien energonosičov. Dnes sa to pozitívne prejavuje aj na importnej strane slovenského zahraničného obchodu. Medziročný pokles hodnoty dovozu minerálnych palív, vrátane ropy, plynu a elektriny je o takmer 46%.

Teritoriálna štruktúra obchodu taktiež potvrdzuje naše silné prepojenie s Európou. Vývoz do krajín EÚ predstavoval až 76% nášho celkového exportu. Celkový dovoz z EÚ bol na úrovni viac ako 66%.

Za prvé štyri mesiace roku bolo aktívne sadlo zahraničného obchodu na úrovni +1,1 miliardy EUR. V rovnakom období minulého roku bol v obchodovaní so zahraničím naopak schodok -1,7 miliardy EUR. Medziročne teda pozorujeme výrazné zlepšenie.

Slovenská priemyselná produkcia v apríli medziročne poklesla o -2%. Z priemyslu sa solídne darí iba automobilovému priemyslu a potvrdili to tak dnešné dáta o vývoji exportu ako aj samotnej priemyselnej produkcii. Celkovo prišlo k poklesu výkonnosti 9 z 13 sledovaných odvetví priemyslu a horšiemu výsledku zabránil iba pozitívny výsledok niekoľkých pár odvetví, najmä ide o automobilky. Výroba dopravných prostriedkov medziročne vzrástla o takmer 8%. Priemyslu ešte v apríli pomáhali dobré výsledky farmácie, kovospracujúci priemysel a výroba strojov.

Pokles cien plynu sa prejavil aj na výsledkoch zahraničného obchodu

(cena plynu, TTF, 1Y)

Automobilky zachraňujú náš export a priemysel. Kľúčový je vývoz do krajín EÚ
Zdroj: Bloomberg

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB