Bilancia zahraničného obchodu sa v úvode tohto roka začala zlepšovať a tento trend potvrdil aj február. Počas druhého mesiaca roka sa zahraničný obchod dokonca vrátil k prebytkovej bilancii, hoci za prvé dva mesiace roka v úhrne ostával stále ľahko deficitný. K zlepšeniu zahranično-obchodnej bilancie Slovenska v úvode roka prispeli obe strany bilancie – silnejšie vývozy, ktoré nahor potiahla predovšetkým ich najvýznamnejšia zložka (autá), i nominálne slabšie dovozy, ktoré ťažia z korekcie cien energetických surovín na svetových trhoch.

Podľa údajov Štatistického úradu objem vývozov vo februári prevýšil objem dovozov o 185 mil. EUR. Štatistický úrad zároveň pomerne významne zlepšil aj čísla zahraničného obchodu v prvom mesiaci roka, keď jeho deficit znížil až o 132 mil. EUR (na 276 mil. EUR). 12-mesačný deficit zahraničného obchodu sa vo februári pomerne významne zmiernil – z revidovaných 3,9% HDP na 3,5% HDP.

Objem vývozov sa podľa prepočtov Štatistického úradu vo februári ďalej zvyšoval, medzimesačne o 2,0% (sezónne očistené). Dynamika jeho medziročného rastu sa zrýchlila z 10,1% na 10,7%. K pozitívnemu medziročnému rastu sa pritom vývozy najskôr už vrátili aj v reálnom vyjadrení. Medziročný rast exportných cien sa vo februári zmiernil z 13,4% na 10,4%, čo by naznačovalo i nepatrný nárast reálnych vývozov. Vďačia za to najmä posilneniu vývozov v kľúčovej kategórií strojov a prepravných zariadení (predpokladáme najmä vďaka vyšším exportom áut). Dynamika medziročného rastu ich vývozov sa zrýchlila zo 17,1% na 21,8%, pričom ešte v decembri minulého roka bol objem vývozov v tejto kategórií medziročne nižší o 1,3%. V porovnaní so záverom minulého roka vývozy strojov a prepravných zariadení narástli o približne 15% (sezónne očistené), pričom ich rast bol pomerne rovnomerne rozložený medzi oba mesiace tohto roka.

Objem dovozov sa naopak i vo februári jemne znižoval – medzimesačne o 0,4% (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného rastu sa tak spomalila z 8,1% na 5,8%. I vo februári sa pritom v číslach miešali dva protichodné efekty – vyššie dovozy materiálu do výrobu plne kompenzovala pokračujúca korekcia v dovozoch palív a mazív. Dovozy strojov a prepravných zariadení (kam sa radí podstatná časť investičných dovozov, ale najmä dovozy komponentov pre výrobu áut) sa vo februári medzimesačne zvýšili o takmer 4% (sezónne očistené) a dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila na 19,9%. Naopak dovozy palív a mazív klesli v porovnaní s januárom o ďalších 11% (sezónne očistené) a v porovnaní s koncom roka (kedy ich nafukovali technické dovozy plynu) boli nižšie až o 45% (sezónne očistené). Medziročne sa na Slovensko vo februári doviezlo o 26,5% menej palív a mazív. Významná časť tohto poklesu najskôr ide na vrub nižšej ceny – napríklad cena ropy BRENT bola vo februári v eurovom vyjadrení medziročne nižšia o 10%. Predpokladáme však, že dovozy palív a mazív mohli klesať aj v reálnom vyjadrení, a to v dôsledku teplejšej zimy, zaplnených zásobníkov plynu a z toho plynúcej nižšej potreby dovozu plynu, či embarga na ruskú ropu a ropné produkty, z ktorej má síce Slovensko výnimku, avšak ropné produkty vyrobené z ruskej ropy nemôže (s výnimkou Česka) ďalej exportovať. To sa najskôr prejavilo aj na približne 20% medziročnom poklese vývozov palív a mazív (predovšetkým ropných produktov).

Výhľad

Bilancia zahraničného obchodu by sa mala stabilnejšie zlepšiť až po významnejšom a stabilnejšom odznení úzkych hrdiel (v automobilovom priemysle). Predpokladáme, že úzke hrdlá v dodávkach čipov sa už čiastočne uvoľnili (v porovnaní s jarou minulého roka, kedy kulminovali), avšak v nejakej miere najskôr pretrvajú aj v tomto roku. Stabilnému návratu zahraničného obchodu k prebytkom budú stále brániť i vysoké ceny energetických surovín, ktoré by už mohli ostať dlhodobo nad úrovňami spred konfliktu na Ukrajine, a ktoré zdvíhajú nominálne dovozy. Očakávame preto, že bilancia zahraničného obchodu ostane deficitná aj počas väčšiny mesiacov tohto roka.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank