ERA: Agrosektor tento rok čelí viacerým výzvam spôsobeným meniacimi sa preferenciami spotrebiteľov, technológiami a udržateľnosťou.

Pokles záujmu spotrebiteľov o biovýrobky, tlak na udržateľnosť výroby, potreba inovácií a zavádzania nových technológií, nedostatok pracovnej sily, rast cien komodít, ale aj rast online predaja potravín v najbližších rokoch o 20 – 30 %. Aj to sú v skratke výzvy, ktorým bude poľnohospodárstvo podľa spoločnosti Expense Reduction Analysts v roku 2023 čeliť. Nadnárodná spoločnosť ERA patrí k svetovo vedúcim špecialistom v riadení a optimalizácii nákladov firiem a s tým súvisiacich procesov. „Okrem cenových výziev sú niektoré druhy surovín a zložiek stále nedostatkové a dostupnosť tak musí často zohrávať hlavnú úlohu pri procese obstarávania a je zväčša dôležitejšia ako konkurencieschopné ceny,“ upozorňuje na základe analýzy konzultant ERA Radovan Mik.

Záujem o biovýrobky klesá

Ilustračná snímka: freepik.com

Tlak na príjmy

„Už niekoľko rokov sa agrosektor vyznačuje nestabilnými komoditnými trhmi, na ktorých cenová šípka smeruje zväčša nahor. To, prirodzene, vytvára tlak na príjmy, keďže reťazce ako najväčší kanál predaja neakceptujú, aby sa k cene pripočítavali všetky zvýšenia výrobných nákladov. V prípadoch, keď sa zvýšenie cien akceptuje, je to obvykle s oneskorením, zatiaľ čo ceny komodít sa zvyčajne prejavia okamžite,“ hovorí autor analýzy Christian Bang Søndergaard, country manažér ERA v Dánsku.

Nedostatok určitých typov pracovnej sily je tiež faktorom, ktorý vyvíja tlak na agropotravinársky priemysel. „Vyskytuje sa tu prirodzená vysoká miera sezónnych výkyvov, a preto sa dopyt počas roka mení. Ale aj v rámci výskumu a iných oblastí sa priemysel niekedy stretáva s problémami pri nábore a udržaní vhodných zamestnancov,“ podotýka dánsky odborník.

Tieto podmienky, samozrejme, pretrvávajú už niekoľko rokov. Sú súčasťou všeobecnej reštrukturalizácie odvetvia v súvislosti s udržateľnosťou a potrebou nasýtiť rýchlo rastúcu populáciu Zeme. „Potreba zefektívniť výrobné a distribučné metódy, aby sa z tých istých surovín vyrábalo viac výrobkov, bude toto odvetvie ovplyvňovať aj naďalej,“ dodáva Søndergaard.

Zmena správania sa spotrebiteľov

Mnohé spoločnosti však už koncom roka 2022, ako aj začiatkom tohto roka postrehli a zažívajú zmenu správania spotrebiteľov. „Viaceré krajiny, napríklad Nemecko, uvádzajú, že predaj biopotravín klesá. Podľa správy o trhu Nemeckého zväzu poľnohospodárov (Deutscher Bauernverband) sa to nikdy predtým nestalo. Podobné správy sa v týchto týždňoch zverejňujú aj v mnohých ďalších krajinách,“ konštatuje Søndergaard.

Dôvodom je inflačná kríza. „Ukazuje sa, že spotrebitelia sa tak v prvom rade budú orientovať na konvenčné a cenovo dostupné výrobky a uprednostnia ich pred ekologickými výrobkami a tovarmi vyššej kvality. Rovnaké správanie spotrebiteľov sa dalo pozorovať po finančnej kríze pred niečo vyše 10 rokmi,“ podotýka Radovan Mik. Tento nový trend vytvára zároveň tlak na odvetvie. Faktom pritom je, že v priebehu toto roka sa v Európe očakáva nárast nezamestnanosti, čo ešte viac urýchli zmenu spotrebiteľského správania.

„Napriek zmenám spotrebiteľského správania však vidíme aj posilnenie úlohy udržateľnosti, a to ako celospoločenský jav, s dopadom aj na  agropotravinársky priemysel. Spotrebitelia si totiž stále viac uvedomujú dopad svojich rozhodnutí v oblasti potravín na životné prostredie, na čo spoločnosti reagujú vývojom udržateľnejších a ekologickejších výrobkov a výrobných procesov,“ konštatuje Radovan Mik. Tento trend by tak mal byť hnacím motorom významných investícií do výskumu a vývoja, ako aj zvýšenej spolupráce medzi spoločnosťami, vládami a občianskou spoločnosťou s cieľom nájsť inovatívne riešenia výziev, ktorým čelí potravinársky priemysel.

Nevyhnutné inovácie

Ako však ukázala analýza ERA, aj napriek týmto výzvam je sektor nateraz odolný a chce pokračovať v inováciách. „Spoločnosti skúmajú nové technológie a postupy na zníženie množstva odpadu, zlepšenie efektívnosti a zvýšenie produktivity. Čoraz populárnejšie je napríklad precízne poľnohospodárstvo, ktoré umožňuje poľnohospodárom využívať údaje a analytiku na optimalizáciu produkcie plodín a znižovanie spotreby vstupov, ako sú chémia, voda a hnojivá,“ konštatuje na základe analýzy Radovan Mik.

Pokračujúci je aj trend zameraný na rastlinné a alternatívne bielkoviny, a to najmä z dôvodu rastúcich obáv o vplyv živočíšnej výroby na životné prostredie a zdravotných výhod rastlinnej stravy. „Potravinárske spoločnosti sa už teraz snažia investovať do výskumu a vývoja s cieľom vytvoriť udržateľnejšie potravinové výrobky, ako aj vyvíjajú nové distribučné a marketingové stratégie na oslovenie širšieho okruhu zákazníkov,“ podotýka Radovan Mik.

Rast e-obchodu

Napokon, trendom bude aj v tomto roku v potravinárskom priemysle rast elektronického obchodu. Už počas pandémie COVID-19 sa mnohí spotrebitelia presunuli na online nakupovanie potravín a napriek jej odzneniu by mal tento trend pokračovať. „Dokonca sa predpokladá, že online predaj potravín v najbližších rokoch vzrastie o 20-30 %, čo poskytne spoločnostiam nové príležitosti na oslovenie spotrebiteľov a odlíšenie sa od konkurencie na preplnenom trhu,“ spresňuje Radovan Mik.

Z hľadiska geografických trendov by mal v rýchlom raste pokračovať najmä potravinársky priemysel v Ázii. Dôvodom je početná a rastúca stredná trieda, urbanizácia a meniace sa preferencie spotrebiteľov. Spoločnosti v tomto regióne investujú do nových technológií a inovácií, aby uspokojili rastúci dopyt po kvalitných, zdravých a udržateľných potravinárskych výrobkoch.

Celkovo však možno povedať, že globálny agropotravinársky priemysel síce bude čeliť novým výzvam, ale aj príležitostiam vychádzajúcich jednak z meniacich sa spotrebiteľských preferencií, ako aj nástupu nových technológií a potreby udržateľnosti. Odvetvie však považujeme za  odolné a inovatívne a spoločnosti sú nútené venovať sa novým stratégiám, aby zostali konkurencieschopné na rýchlo sa meniacom trhu,“ konštatuje Radovan Mik. Vďaka zameraniu na optimalizáciu nákladov, udržateľnosť a technológie má podľa odborníkov ERA agropotravinársky priemysel vo svete dobrú pozíciu na ďalší rast a uspokojovanie meniacich sa potrieb spotrebiteľov v jednotlivých krajinách.