Príbeh spoločnosti Arca sa znovu posúva. Pražský Mestský súd 2. novembra vymenoval spoločnosti Arca Capital Bohemia predbežného správcu konkurznej podstaty. Stala sa ním spoločnosť Tetera a spol. Vyhovel tak návrhu spoločnosti Krupa Global Investments, ktorú ovláda zakladateľ Arcy a jej bývalý šéf Pavol Krúpa.

Správca konkurznej podstaty má podľa rozhodnutia súdu, ktoré má Finsider k dispozícii, spísať majetok českej Arcy, zistiť jej skutočný stav záväzkov a počet veriteľov. Zároveň má preskúmať a posúdiť všetky prevody majetkov spoločnosti ku ktorým prišlo od 1. apríla 2020 z hľadiska ich legitimity a dôvodnosti. Správca tak musí zistiť, či nešlo o účelové prevody, ktorých cieľom bolo umelo znížiť majetok Arcy s cieľom zaplatiť veriteľom menej peňazí.

Správca získal menej práv, ako Krúpa požadoval

Aj keď Krúpova firma požadovala, aby predbežný správca mohol uskutočňovať všetky opatrenia k zaisteniu majetku českej Arcy a aby na neho prešli aj všetky dispozičné práva, súd to neschválil. „Rozsah predbežného opatrenia, ako je navrhovaný veriteľom, je tak podľa súdu príliš široký a neúmerne obmedzujúci, keď vydávané predbežné opatrenie podľa súdu postačí na overenie rozhodujúcich skutočností pre posúdenie doterajších postupov dlžníkoch,“ uviedol Mestský súd vo svojom rozhodnutí. 

Krupa Global Investments požadovala od súdu aj zrušenie mimoriadnej ochrany pred veriteľmi, ktorú česká Arca získala vďaka koronakríze. Súd tento návrh prijal na ďalšie posúdenie a bude o ňom pojednávať 19. novembra.

Spoločnosť Krupa Global Investments v návrhu na zrušenie mimoriadneho insolvenčného moratória uviedla, že Arca ho získala nepoctivo. Ešte pred získaním moratória ako aj počas neho mala na spriaznené osoby prevádzať majetok s cieľom poškodiť ostatných veriteľov.

Arca sa mala zbavovať majetku, aby poškodila veriteľov

Arca mala podľa návrhu, ktorý podala Krúpova firmy, uskutočniť v tomto roku viacero finančných operácií, pre ktoré sa znížil jej majetok, čím mala poškodiť svojich veriteľov. Spoločnosti Arca Oportunity, Sicav, ktorú riadi Rastislav Velič, mala v apríli zaplatiť mimoriadnu splátku pôžičky vo výške 83 miliónov českých korún. Velič je pritom jediným členom správnej rady firmy Arca Capital Bohemia ako aj jej štatutárnym riaditeľom. Zároveň je predsedom predstavenstva spoločnosti Arca Investment a jej 60-percentným akcionárom. Česká Arca túto splátku zaplatila napriek tomu, že pôžička ešte nebola splatná.

Česká Arca mala zároveň v apríli poskytnúť spoločnosti Arca Investments čiastku 9 miliónov eur. Tá mala byť použitá na predčasné splatenie úveru od Privatbanky. Podľa firmy Krupa Global Investments išlo pritom o čiastku, ktorú firma získala za predaj akcií spoločnosti Ondrášovka firme Kofola Československo. Táto čiastka mala byť pôvodne použitá na splatenie záväzkov českej Arcy voči veriteľom.

Rovnako v apríli mala Arca Capital Bohemia započítať vzájomné pohľadávky so spoločnosťou, ktorá s ňou tvorí koncern vo výške 2,649 milióna eur. K započítaniu došlo napriek tomu, že zodpovedajúca splátka nebola k danému dátumu splatná.

Šiestim firmám dlhuje vyše 312 miliónov českých korún

Aj po získaní mimoriadneho moratória mala česká Arca pokračovať v prevádzaní majetku. 7. októbra mala previesť zmenku na 14,586 milióna českých korún na tretiu osobu – na firmu Mníšek pod Brdy 1519. Táto firma vznikla so základným kapitálom tisíc korún. 

Krúpova firma ďalej tvrdí, že 13. júna tohto roku poslala českej Arce 32 miliónov českých korún, ktoré chcel vrátiť 1. júla. Arca jej však nič nevrátila. Okrem toho má voči Arce peňažnú pohľadávku prevyšujúcu 90 miliónov českých korún. Krúpova spoločnosť zároveň uviedla šesť ďalších veriteľov, ktorým česká Arca dlhuje spolu 312,683 milióna českých korún.

Česká Arca mala v apríli firme Arca Oportunity, Sicav poukázať na účet postupne 17 miliónov, 20 miliónov a 35 miliónov českých korún. Svojmu jedinému akcionárovi mala v rovnakom mesiaci poslať 9 miliónov eur a 26,990 milióna českých korún.