Strata blízkeho môže často pozostalým spôsobiť vážne finančné problémy. Obzvlášť ak zomrie živiteľ rodiny. Manželka preto môže po svojom zomretom manželovi získať vdovský dôchodok, manžel zase naopak môže dostávať vdovecký dôchodok. Podmienky na získanie vdovského a vdoveckého dôchodku sú v súčasnosti rovnaké.


Pri nároku na vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok je dôležité, že ich štát vypláca len manželom. Ak niekto spolu žije bez toho, aby sa zosobášili, nárok na tento pozostalostný dôchodok nemajú. A to ani v prípade, že spolu žili dlho a mali deti.

Manželka môže získať vdovecký dôchodok po svojom manželovi za predpokladu, že jej muž ku dňu svojej smrti dostával starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok. Nárok jej vznikne aj vtedy, keď spĺňal podmienky na získanie starobného dôchodku alebo ku dňu smrti získal potrebný počet rokov poistenia na získanie invalidného dôchodku. Manželka môže získať invalidný dôchodok aj v prípade, ak jej muž zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.


Ak zomrie manžel, ktorý nepoberal žiaden dôchodok ani nemal nárok na starobný či predčasný dôchodok a nezomrel na pracovný úraz či na chorobu z povolania, posudzuje sa, či mal odpracovaný dostatok rokov, aby mohol získať invalidný dôchodok. Potrebný počet rokov závisí od veku zomrelého manžela.

Koľko rokov dôchodkového poistenia treba na získanie invalidného dôchodku

 • menej ako jeden rok, ak ide o poistenca do 20 rokov,
 • najmenej jeden rok, ak ide o poistenca vo veku nad 20 rokov do 24 rokov,
 • najmenej dva roky, ak ide o poistenca vo veku nad 24 rokov do 28 rokov veku,
 • najmenej päť rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 28 rokov do 34 rokov veku,
 • najmenej osem rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 34 rokov do 40 rokov veku,
 • najmenej desať rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 40 rokov do 45 rokov veku,
 • najmenej 15 rokov, ak ide o poistenca vo veku nad 45 rokov veku.

Ak by napríklad zomrel 47-ročný muž a nemal by aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia, jeho manželke by nevznikol nárok na vdovský dôchodok. Ak by však zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania, nárok na pozostalostný dôchodok je vznikne bez ohľadu na počet odpracovaných rokov.

Ako dlho možno poberať vdovský dôchodok

Štandardne trvá nárok na výplatu vdovského alebo vdoveckého dôchodku jeden rok od smrti manžela alebo manželky. Po jednom roku možno vdovský dôchodok poberať len v niektorých prípadoch.

Nárok na výplatu tohto dôchodku pokračuje po jednom roku vtedy, ak sa manželka či manžel stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomrelom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zomrelého vychovávané. Môže tak ísť aj o vlastné dieťa vdovy či jej osvojené dieťa.

Po roku môže vdova poberať vdovský dôchodok aj v prípade, že je invalidná a jej schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 percent. Takisto tento dôchodok môže poberať dlhšie aj vtedy, ak vychovala aspoň tri deti alebo ak dovŕšila aspoň 52 rokov a vychovala dve deti. Po jednom roku bude dostávať vdovský dôchodok aj žena, ktorá už dovŕšila dôchodkový vek.

Aká je suma vdovského dôchodku

Výška vdovského alebo vdoveckého dôchodku dosahuje 60 percent zo sumy starobného, invalidného alebo predčasného starobného dôchodku zomrelého. Ak napríklad zomrie 50-ročný muž, ktorý žiaden dôchodok nepoberal, Sociálna poisťovňa jeho žene vypočíta vdovský dôchodok na základe invalidného dôchodku, na ktorý by mal jej manžel ku dňu smrti nárok. Napríklad ak by mal nárok na invalidný dôchodok vo výške 600 eur, jeho manželka dostane 60 percent tejto sumy, čo je 360 eur. Ak by tento muž už dôchodok poberal, pozostalostný dôchodok sa vyráta na základe výšky jeho skutočného dôchodku.

Žena dostáva po svojom mužovi vdovský dôchodok v plnej výške len vtedy, ak sama nemá nárok na iný dôchodok. V prípade, že dostáva nejaký dôchodok, bude v plnej výške dostávať len vyšší dôchodok. Z toho nižšieho jej Sociálna poisťovňa vyplatí polovicu. Ak napríklad poberá starobný dôchodok 500 eur a po svojom manželovi by mala dostávať 360 eur, v plnej výške dostane len starobný dôchodok. Z pozostalostného dôchodku 360 eur dostane polovicu, teda 180 eur.

Ak by to bolo naopak a suma vdovského dôchodku by bola vyššia ako suma starobného dôchodku, dostala by v plnej výške vdovský dôchodok. V prípade, že by bola suma dôchodkov rovnaká, v plnej výške jej Sociálna poisťovňa bude vyplácať ten, ktorý si vdova sama zvolí.

O vdovecký dôchodok treba žiadať písomne

Kto chce získať vdovský či vdovecký dôchodok, musí najprv podať písomnú žiadosť. Túto žiadosť spisuje pobočka Sociálnej poisťovne podľa trvalého bydliska žiadateľa alebo žiadateľky.

K žiadosti je potrebné priložiť tieto doklady:

 • sobášny list, alebo výpis z knihy manželstiev,
 • úmrtný list manžela alebo manželky,
 • doklad o ukončení vzdelania zomretého alebo potvrdenie školy odkedy – dokedy trvalo štúdium, ktoré nebolo predpísaným spôsobom ukončené,
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou,
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj jeho úmrtný list alebo výpis z matriky

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že aby mohla byť žiadosť posúdená čo najrýchlejšie, je potrebné predložiť aj ďalšie doklady, ako je potvrdenie o všetkých dobách, kedy bol zomrelý evidovaný na úrade práce či potvrdenie o zamestnaniach. V prípade, že niekto tieto doklady nepredloží, musí ich Sociálna poisťovňa dodatočne zisťovať, čo má za následok predĺženie rozhodovania o žiadosti.

Sociálna poisťovňa môže žiadať aj ďalšie doklady v závislosti od toho, čo všetko je potrebné preukázať. Môže si tak pýtať napríklad potvrdenie zamestnávateľa o sume dosiahnutých vymeriavacích základov odo dňa dosiahnutia dôchodkového veku zomretého do konca kalendárneho roku, v ktorom dôchodkový vek dosiahol. Alebo môže pýtať doklad, ktorý preukazuje vznik invalidity.


Viac článkov o dôchodkoch

Staňte sa našim fanúšikom a žiaden článok o dôchodkoch Vám už neunikne


This will close in 15 seconds