Kto uvažuje o tom, že si zriadi životné poistenie, je pre neho výhodnejšie, ak to urobí ešte v roku 2022. S príchodom nového roka je klient pre väčšinu životných poisťovní automaticky o jeden rok starší a životné poistenie mu preto o niečo zdražie.

Dôvod tohto medziročného zdražovania je fakt, že životné poisťovne pri stanovení ceny za životné poistenie zohľadňujú rok narodenia poistenej osoby a nie jej skutočný vek. S novým kalendárnym rokom je teda vek poistenej osoby automaticky o jeden rok vyšší, čo znamená pre poisťovňu potenciálne vyššiu pravdepodobnosť ochorenia a smrti a to sa zase odrazí na cene tohto produktu.

O koľko sa zvýši cena?

Najlepšie ozrejmí rozdiel ceny konkrétny prepočet životného poistenia. Uvažujme teda o bežnom poistení pre 30-ročného človeka, ktorý ma dobrý zdravotný stav, nevykonáva rizikové povolanie a nevenuje sa rizikovým športom. V životnom poistení si chce poistiť päť najdôležitejších rizík v nasledujúcej výške:

  • Smrť akoukoľvek príčinou s konštantnou poistnou sumou na 20 000 €
  • Invalidita nad 40 % s konštantnou poistnou sumou na 30 000 €
  • Trvalé následky úrazu s progresiou na poistnú sumu 50 000 €
  • Kritické choroby s konštantnou poistnou sumou na poistnú sumu 20 000 €
  • Práceneschopnosť od 29. dňa bez spätného plnenia na poistnú sumu 10 € za deň

V tabuľke nižšie je porovnaná cena konkrétnych produktov rizikového životného poistenia vo viacerých poisťovniach (aj keď ide o konkrétne produkty, názvy poisťovní sme neuviedli), ktoré uplatňujú zdražovanie na prelome rokov. Medziročné zdražovanie praktizuje väčšina životných poisťovní na Slovensku. V tabuľke je uvedené porovnanie ceny rovnakého produktu zakúpeného v roku 2022 a v roku 2023, pričom platnosť poistnej zmluvy je nastavená do veku 65 rokov.

Porovnanie cien rizikových životných poistení

Cena v roku 2022Cena v roku 2023Nárast ceny v %Úspora za 35 rokov
Poisťovňa A42,90 €44,00 €2,6 %462 €
Poisťovňa B48,42 €50,62 €4,5 %924 €
Poisťovňa C *55,50 €57,63 €3,8 %895 €
Poisťovňa D**64,80 €66,02 €1,9 %512 €
Poisťovňa E81,00 €83,00 €2,5 %840 €
Pozn.: *Použitý alternatívny variant pripoistenia invalidity ** Použitý alternatívny variant PN od 29. dňa aj so spätným plnením
Zdroj: www.financievpohode.sk

Cena za rovnaký produkt životného poistenia medziročne zdražie o zhruba dve až päť percent. Z porovnania vyplýva, že kto uvažuje o uzatvorení životného poistenia, urobí lepšie, ak to stihne ešte v starom roku 2022.

Životné poistenie v roku 2023 zdražie. Koľko ušetríte, ak ho uzatvoríte ešte v tomto roku?
Životné poistenie bude od januára pre väčšinu ľudí drahšie (Ilustračné foto: Pixabay)

Kto by mal mať životné poistenie

Životné poistenie je finančný produkt, ktorý má za úlohu vykryť výpadok príjmu z dôvodu úrazu, choroby, smrti či dlhodobej pracovnej neschopnosti poisteného. Životné poistenie by preto mali mať zazmluvnené predovšetkým ľudia, ktorí:

  • sú živiteľmi rodín a od ich príjmu závisí normálny chod domácnosti – najmä osoba s najvyšším príjmom v domácnosti s množstvom neplnoletých detí,
  • sú dlžníci na úveroch alebo hypotéke – keďže nemôžu pre zhoršené zdravie prestať splácať splátku úveru,
  • nemajú dostatočné množstvo finančných a majetkových rezerv, ktoré by mohli použiť ako kompenzáciu výpadku príjmu spôsobeného úrazom či chorobou.

Životné poistenie je najlepšie dojednať ešte v mladom veku a v čase, keď je zdravotný stav klient bezchybný. S pribúdajúcimi rokmi a novými zdravotnými komplikáciami či diagnózami narastá pravdepodobnosť vzniku poistnej udalosti – smrti a choroby. Životné poistenie je pre staršie osoby a osoby so zdravotnými komplikáciami spravidla drahšie.

Rizikové životné poistenie

Najmodernejším druhom životného poistenia je rizikové životné poistenie. V produktoch rizikového životného poistenia sa netvorí investičná ani kapitálová rezerva. Klientova platba sa kompletne celá spotrebuje na krytie rizík. Je to transparentné poistenie, pri ktorom presne vie, aká je cena za jednotlivé konkrétne dojednané pripoistenia zahrnuté v poistnej zmluve.

Rizikové životné poistenie je možné individuálne si vyskladať podľa potrieb klienta ako akúsi lego skladačku, kde jednotlivými dielcami skladačky sú konkrétne pripoistenia. Klient si môže vybrať z desiatok pripoistení tie, ktoré chce mať v poistnej zmluve a nastaviť ich nezávislé od seba.

Jednotlivým pripoisteniam je potom možné samostatne nastaviť dĺžku trvania, či výšku poistnej sumy. Dokonca je možné na jednu poistnú zmluvu poistiť viacero osôb – tie ani nemusia byť v príbuzenskom vzťahu.


Autor článku Ing. Marcel Onufer je zakladateľ finančného portálu www.financievpohode.sk a tiež finančný sprostredkovateľ životného poistenia či iných finančných produktov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: