Ministerstvo spravodlivosti chystá novelu zákona o obchodnom registri. Zatiaľ zverejnilo len predbežnú informáciu, v ktorej načrtáva pripravované zmeny.


Jedným z cieľov je zrýchliť a optimalizovať súčasné procesy vedené registrovými súdmi vo veciach obchodného registra. Chce to docieliť napríklad „umožnením osobitnej zjednodušenej registrácie vybraného okruhu zapisovaných subjektov s použitím štruktúrovaných formulárov a štruktúrovaných listín prikladaných ako prílohy k návrhu na zápis do obchodného registra a zredukovaním počtu nevyhnutne prikladaných príloh k návrhu na zápis do obchodného registra, a to v súlade so zásadami znižovania administratívnej záťaže podnikateľov.“

Súčasné procesy chce zároveň otvoriť novej registračnej autorite, takzvanému registrátorovi. Zaviesť chce aj nové automatizované a poloautomatizované procesy „pre zápis zmien zapísaných údajov v prípadoch skupiny údajov, ktorých primárnym zdrojom nie je obchodný register tak, aby dochádzalo k ich dôslednému a včasnému preberaniu z iných informačných systémov verejnej správy, štátnych registrov a evidencií bez potreby podania návrhu na zápis ich zmeny a aby nedochádzalo k dualite (chybovosti) zapisovaných údajov v dôsledku ich manuálnych prepisov.“

Obchodný register by mal byť po novom aj viac digitalizovaný. Ministerstvo chce preto prepojiť obchodný register s inými informačnými systémami v prevádzke a správe Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré by umožnili sprístupnenie informácií týkajúcich sa zapísaných osôb, ktoré majú význam, či už v konaniach vedených pred inými orgánmi verejnej moci alebo v bežnej podnikateľskej praxi, centrálne na jednom mieste.