Nový predsedom predstavenstva spoločnosti Slovak Investment holding (SIH) sa stane Peter Frőhlich. Vystrieda doterajšieho predsedu predstavenstva Ivana Lesaya, ktorý zo svojej pozície odchádza po dohode s ministerstvom financií.

„Cením si, že som dostal dôveru vedenia Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a Ministerstva financií SR. Mojím cieľom je profesionálna a transparentná podpora verejných a súkromných investícií. Pomáhať kreatívnym malým a stredným podnikom, ktoré tvoria základ budovania lokálnej inovatívnej ekonomiky,“ povedal predseda predstavenstva SIH Peter Frőhlich.

SIH je akciová spoločnosť, ktorú vlastní štát. Jej hlavnou úlohou je podpora strategických verejných i súkromných investícií na Slovensku v oblasti infraštruktúry, energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, sociálnej ekonomiky a malých a stredných podnikov. Finančné prostriedky na realizáciu investícií čerpá z európskych štrukturálnych a investičných fondov.