Vláda schválila odklad platenia odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby a pre zamestnávateľov za mesiac marec. Kto si splatnosť odvodov odloží, musí ich zaplatiť do konca júna.


„Odklad splatnosti poistného na sociálne poistenie za mesiac marec 2021 do 30. júna 2021 platí iba pre zamestnávateľov v časti poistného za zamestnávateľa a pre povinne poistené SZČO, ak ich čistý obrat alebo príjem z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti v uvedenom mesiaci poklesol o 40 % a viac. Lehota splatnosti poistného na sociálne poistenie za marec 2021 sa za zamestnancov nemení,“ informovala Sociálna poisťovňa.

Výšky tržieb za marec 2021 sa pritom porovná s výškou tržieb za marec 2019, alebo s mesačným priemerom tržieb za rok 2019, ak odvádzateľ vykonával činnosť po celý rok 2019, alebo s výškou tržieb za mesiac február 2020, ak odvádzateľ nevykonával činnosť v marci 2019. Podobne ako v predchádzajúcich mesiacoch aj tentokrát pripraví Sociálna poisťovňa formulár čestného vyhlásenia, ktorý bude slúžiť na preukázanie splnenia podmienok odkladu splatnosti poistného.