Náklady na svadbu sa v súčasnosti šplhajú na úroveň tisícok eur. Avšak, koľko stojí rozvod v slovenských podmienkach? Pri vylúčení rozdelenia majetku a porovnávania s majetkom pred vstupom do manželstva je samotný rozvod lacnejšou záležitosťou, než akou je práve svadba. Platí sa len takzvaný súdny poplatok.

Ako prebieha rozvod a kto o tom rozhoduje


Manželstvo musí podľa slovenskej legislatívy rozviesť súd. Zákon o rodine ale hovorí, že „k zrušeniu manželstva rozvodom možno pristúpiť len v odôvodnených prípadoch.“ Miestny súd začne však konať až potom, ako mu jeden z manželov podá návrh na rozvod. Ten sa spravidla podáva na súde v mieste, kde manželia bývali.

Manželov súd rozvedie len v prípade, „ak sú vzťahy medzi manželmi tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia.“ Sudca prihliada na príčiny rozvratu vzťahov a na záujem maloletého dieťaťa alebo detí, ak ich manželia mali.


Nič sa ale nedeje automaticky. S rozvodom nemusia obaja manželia súhlasiť a súd ich napriek tomu môže rozviesť. Ani súhlas oboch manželov neznamená, že súd nakoniec žiadosti vyhovie. Pri bezkonfliktnom rozvode nie je potrebné právne zastúpenie. Zákon to síce neprikazuje, ale môže to zjednodušiť celý proces.

Právne zastúpenie ale môže zvýšiť náklady na rozvod. Advokát si totiž účtuje pomerne vysoké sumy. Väčšinou je to sadzba za každú hodinu jeho práce, ktorú venuje rozvodovému konaniu. Môžu to byť desiatky, ale aj stovky eur podľa jeho cenníka. Za manželov ale môže napríklad podať návrh či konať v ich mene.

Koľko stojí rozvod
Koľko stojí rozvod? Platí sa len takzvaný súdny poplatok. (Ilustračné foto: Freepik)

Koľko stojí rozvod a ako dlho to trvá

Za samotný rozvodový proces sa platí len súdny poplatok, ktorý je od apríla 2024 na úrovni sto eur. Ide o takzvaný kolok, ktorý sa platí aj pri iných úradných úkonoch a v rôznych sumách. Kolok môže byť aj o polovicu lacnejší pri elektronickom podaní, respektíve pri podaní cez Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Vtedy sa platí súdny poplatok na úrovni 50 eur.

Manželia môžu delenie majetku riešiť až po rozvode. Musí sa vyriešiť rozdelenie takzvaného bezpodielového vlastníctvo. Takýto majetok zahŕňa v podstate všetko, čo získali do vlastníctva kúpou po vzniku ich manželstva. Môže ísť o nehnuteľnosti ako rodinný dom, byť či pozemky, ďalej cennosti, prípadne hnuteľné veci. Delia sa aj dlhy.

Pri bezproblémovom priebehu a súhlase oboch manželov s rozvodom sa na pojednávanie čaká niekoľko týždňov. Záleží to aj od toho, ako je daný súd vyťažený. Pojednávanie môže byť vytýčené zhruba do dvoch mesiacov. Čakacia doba na pojednávanie môže byť dlhšia, ak manželia dohodnutí nie sú.

Súd vtedy musí napríklad najprv so žiadosťou oboznámiť odporcu a čakať na vyjadrenie strán. Až potom sa vytýči deň prvého pojednávania. Keď rozvod prebehne bez problémov, rozsudok by mal byť vypracovaný do desiatich až jedného mesiaca.

Ako pri iných rozsudkoch majú strany po jeho doručení čas 15 dní na to, aby sa voči nemu odvolali. Manželstvo je potom oficiálne rozvedené ku dňu, kedy uplynie čas na odvolanie a žiadna zo strán sa neodvolá.

Koľko stojí rozvod
Koľko stojí rozvod? Platí sa len takzvaný súdny poplatok. (Ilustračné foto: Freepik)

Čo musí byť v žiadosti (koľko stojí rozvod):

  • Adresa okresného súdu, kde sa žiadosť podáva.
  • Meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresa bydliska a štátna príslušnosť manželov.
  • Žiadosť musí byť smerovaná na rozvod manželstva a prípadnú úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu.
  • Miesto a čas uzatvorenia manželstva a adresa, kde boli manželia zosobášení.
  • Ako prílohy k žiadosti môžu byť priložené sobášny list, rodné listy detí či doklad o poslednom spoločnom bydlisku účastníkov.
  • Časové obdobie zoznámenia pred sobášom, okolnosti uzatvorenia manželstva a dôvody, prečo je žiadosť o rozvod podávaná.
  • Návrh na úpravu práv a povinností rodičov k maloletému dieťaťu alebo dieťaťu.
  • Dátum a podpis navrhovateľa alebo navrhovateľky.
  • Potvrdenie o zaplatení súdneho poplatku 66 eur v listinnej podobe alebo v hodnote 33 eur cez elektronické podanie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: