Portál Finsider pripravil na základe údajov Národnej banky Slovenska zoznam sprostredkovateľov. Sú v ňom uvedení všetci podriadení finanční agenti, ktorí mali ku dňu aktualizácie tohto zoznamu oprávnenie na vykonávanie činnosti. Vyhľadať sprostredkovateľa je možné prostredníctvom nasledujúceho formulára. Stačí do neho zadať meno sprostredkovateľa alebo názov spoločnosti, pod ktorou vykonáva sprostredkovateľskú činnosť.

Vyhľadávanie sprostredkovateľov

Vyhľadávanie sprostredkovateľov


Mnohí sprostredkovatelia nie sú zaregistrovaní ako podriadení finanční agenti pod svojim vlastným menom a priezviskom, ale svoje služby ponúkajú ako firma. V takom prípade je potrebné zadať do vyhľadávania názov firmy, pod ktorou sprostredkovateľ vykonáva činnosť.

Pri každom sprostredkovateľovi, ktorý je uvedený v zozname, sa nachádza viacero údajov. Prvým je meno samostatného finančného agenta, s ktorou má daný sprostredkovateľ uzatvorenú zmluvu. Ďalej sa tu nachádza adresa sídla sprostredkovateľa.

Pri jednotlivých sprostredkovateľoch je uvedená aj informácia o tom, aké oprávnenie má daný maklér. Celkovo môže mať každý až šesť oprávnení pre tieto sektory:

  • sektor poistenia alebo zaistenia
  • sektor kapitálového trhu
  • sektor doplnkového dôchodkového sporenia
  • sektor prijímania vkladov
  • sektor starobného dôchodkového sporenia
  • sektor poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov

Platí, že sprostredkovateľ môže vykonávať činnosť len v tých sektoroch, pre ktoré má oprávnenie.

Hodnotenie sprostredkovateľov

Zoznam sprostredkovateľov umožňuje návštevníkom stránky aj hodnotiť jednotlivých agentov. Hodnotenie sprostredkovateľov sa nachádza na konci každého článku o konkrétnom sprostredkovateľovi. K dispozícii je hodnotenie vo forme hviezdičiek. Každý používať môže hodnotiť jedného sprostredkovateľa len raz.

Vpravo od hviezdičiek sa nachádza ikona grafu. Ak na ňu vojdeme myšou, zobrazia sa výsledky hodnotenia. Môžeme si pozrieť, koľko ľudí už hodnotilo daného sprostredkovateľa a aké známky od nich dostal.