Ministerstvo práce uzatvorilo multilaterálnu rámcovú dohodu o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce. Tá od 1. júla tohto roka umožňuje cezhraničným zamestnancom, ktorí pracujú na diaľku formou telepráce, aby boli aj naďalej poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Dohodu podpísalo 18 európskych štátov, vrátane Slovenska, Českej republiky a Rakúska.


Vo všeobecnosti platí, že pri výkone telepráce v rozsahu 25 percent a viac je podľa základného pravidla určené, že zamestnanec je poistený v štáte svojho bydliska. Nová rámcová dohoda umožňuje výnimku z uplatňovania právnych predpisov sociálneho zabezpečenia. Výnimka sa týka zamestnancov, ktorí vykonávajú teleprácu v mieste svojho bydliska v rozsahu menej ako 50 percent celkového pracovného času a ich zamestnávateľ má sídlo alebo miesto podnikania v inom signatárskom štáte. V takom prípade môže byť zamestnanec poistený v štáte podľa sídla zamestnávateľa. Dôležitou podmienkou pre uplatnenie tejto výnimky je podanie žiadosti v krajine zamestnávateľa.

Telepráca predstavuje formu práce, ktorá umožňuje zamestnancom vykonávať svoje pracovné povinnosti z domova alebo iného miesta mimo kancelárie zamestnávateľa. Práca sa vykonáva pravidelne v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času a s použitím informačných technológií.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: