Pri žiadostiach o predčasný dôchodok dochádza koncom tohto roku a od 1. januára budúceho roka k niektorým zmenám. Upozornil na to hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr. Po novom bude môcť poisťovňa priznať nárok na predčasný dôchodok v roku 2023 najskôr dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, len ak dosiahne sumu vyššiu ako 375,10 eura. Nárok tiež môže vzniknúť aj po 40-tich odpracovaných rokoch.

Klasický predčasný dôchodok v roku 2023:

  • Od 1. novembra 2022 vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok iba vtedy, ak je suma predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima. Ide o sumu 375,10 eura mesačne. Do konca októbra tohto roka to bola suma 281,40 eura mesačne, resp. 1,2-násobok životného minima. Ostatné podmienky nároku sa nemenia. Dôležité je získať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia a mať najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.

Odchod do penzie po 40 rokoch práce:

  • Od 1. januára 2023 sú podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok alternatívne, a to v závislosti od toho, či poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok, pričom taxatívne vylučuje niektoré obdobia. Ide o doby štúdia, doby nezamestnanosti, doby politického alebo odborného školenia a doby dodatočného doplatenia poistného na dôchodkové poistenie za dobu štúdia a dobu evidencie uchádzača o zamestnanie. Tieto obdobia sa teda do 40-tich odpracovaných rokov nezarátajú.
  • Ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nebude sa na neho vzťahovať podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku. Suma predčasného starobného dôchodku, ak poistenec získal najmenej 40 odpracovaných rokov sa pritom znižuje o 0,3 percenta za každých začatých 30 dní poberania predčasného starobného dôchodku pred dovŕšením dôchodkového veku.
  • Ak bol predčasný starobný dôchodok priznaný pred 1. januárom 2023 a poistenec získal do dovŕšenia dôchodkového veku najmenej 40 odpracovaných rokov, Sociálna poisťovňa v zmysle prechodného ustanovenia určí sumu predčasného starobného dôchodku od 1. januára 2023 s novým percentuálnych znížením o 0,3 percenta , a to najneskôr do 31. decembra 2026.