Sociálna poisťovňa od 1. júna tohto roka poskytne elektronickú PN (ePN) aj pre zamestnávateľov. Informovala o tom na svojej webovej stránke. Komunikácia a výmena údajov pri ePN sa bude uskutočňovať prostredníctvom e-Služieb. Zamestnávatelia si v nich nájdu novú záložku s názvom ePN, kde sa budú sústreďovať všetky potrebné údaje o práceneschopnosti ich zamestnancov bezodkladne on-line.


Sociálna poisťovňa poskytne zamestnávateľom prostredníctvom ePN oznámenie vzniku, trvania a ukončenia dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, dôvod vzniku a miesto pobytu zamestnanca počas nej. Ak dôjde k porušeniu liečebného režimu, poskytne aj túto informáciu. Sprístupní tiež každú zmenu v poskytovaných údajoch.

Zamestnávateľ bude Sociálnej poisťovni prostredníctvom ePN za zamestnanca, ktorý je uznaný za dočasne práceneschopného, zasielať jeho číslo účtu, na ktoré mu vypláca mzdu alebo informáciu, že mzdu vypláca v hotovosti. Poskytne tiež údaj o poslednom dni výkonu práce zamestnanca pred vznikom dočasnej pracovnej neschopnosti.

Bude tiež oznamovať obdobie, za ktoré má zamestnanec nárok na náhradu príjmu a či bola alebo nebola náhrada príjmu vyplatená, ak ePN bude potvrdená z dôvodu pracovného úrazu či choroby z povolania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: