Ministerstvo školstva uzavrelo výzvu z plánu obnovy na predkladanie projektových zámerov na podporu pri strategickom rozvoji infraštruktúry vysokých škôl. Vďaka projektom vzniknú spoločné študijné programy, zdieľané knižnice a zmodernizujú sa niektoré internáty. Prihlásiť sa mohli tie školy, ktoré majú záujem o takzvané mäkké spájanie vo forme konzorcií spolupracujúcich vysokých škôl.


Do výzvy sa zapojilo celkovo 11 univerzít, ktoré podali päť projektových zámerov na vznik konzorcií v zložení Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre a Technická univerzita vo Zvolene, Technická univerzita v Košiciach, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, ďalej Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave a Trnavská univerzita v Trnave, Slovenská technická univerzita v Bratislave a Ekonomická univerzita v Bratislave a nakoniec Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Nasledovať bude proces vyhodnocovania prijatých projektových zámerov. Konzorciá, ktoré uspejú aj v rámci výzvy na poskytnutie finančných prostriedkov, získajú peniaze prioritne na uskutočňovanie spoločných študijných programov, spoločnej výskumnej, vývojovej alebo inej tvorivej činnosti, používanie integrovaných knižničných, publikačných a IT systémov či používanie harmonizovaných vnútorných systémov kvality. Súčasťou projektových zámerov sú aj rekonštrukcie a modernizácie budov a zariadení vysokých škôl, ktoré budú slúžiť pre potreby konzorcia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: