Poplatok za vykonanie odbornej skúšky pre sprostredkovateľov sa po 12 rokoch zvýši. Kým v súčasnosti platia sprostredkovatelia za jednu skúšku 30 eur, od februára budúceho roku by mal tento poplatok vzrásť na 50 eur. Navrhuje to Národná banka Slovenska (NBS).

Poplatok chce zvýšiť novelizáciou Opatrenia o odbornej skúške a odbornej skúške s certifikátom na poskytovanie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva. NBS v dôvodovej správe tvrdí, že poplatok za vykonanie odbornej skúšky bol stanovený ešte v roku 2010 a jeho výška sa odvtedy nezmenila. Ak by centrálna banka do zvýšeného poplatku započítala len infláciu, jeho výška by mala vzrásť na približne 40 eur. „Zvýšenie na 50 eur je odôvodnené tak infláciou, ako aj investičnými a personálnymi nákladmi, ktoré organizátori vynaložili v posledných rokoch na zabezpečenie skúšok dištančným spôsobom,“ vysvetľuje hovorca NBS Peter Majer.

Kým pred pandémiou sa skúšky vykonávali len prezenčne, počas koronavírusu pribudla aj možnosť absolvovať ich cez internet. Táto možnosť zostala zachovaná aj po skončení pandémie, keďže mnohí sprostredkovatelia túto možnosť preferujú. „Kým na strane účastníkov odborných skúšok predstavuje dištančná forma vysoký komfort a výraznú úsporu nákladov (tak časových, ako aj finančných na dopravu), z pohľadu organizátorov odborných skúšok je dištančná forma investične a personálne náročnejšia, a teda aj náklady na realizáciu odborných skúšok sa zvýšili. Vykonávanie odbornej skúšky dištančnou formou je tiež limitované skúšobným poriadkom pre odbornú skúšku na počet účastníkov na jedného skúšobného komisára, ekonomické náklady sú pri realizácii tejto formy skúšky vyššie ako pri prezenčnej odbornej skúške,“ tvrdí NBS v dôvodovej správe k návrhu opatrenia, ktorým sa má zvýši poplatok pre sprostredkovateľov.

Vyšší poplatok za vykonanie odbornej skúšky by mali podľa návrhu NBS platiť nielen sprostredkovatelia, ktorí sa rozhodnú pre dištančnú formu, ale aj tí, ktorí prídu na preskúšanie osobne.

Raz za štyri roky

Odbornú skúšku musia finanční sprostredkovatelia absolvovať každé štyri roky. Vykonať ju musia zvlášť pre každý sektor, pre ktorý majú oprávnenie na vykonávanie sprostredkovania. Celkovo je na Slovensku šesť sprostredkovateľských sektorov. Ak má agent oprávnenie pre všetkých šesť sektorov, znamená to, že v súčasnosti zaplatí za vykonanie odbornej skúšky každé štyri roky celkovo 180 eur. Po zvýšení poplatku jeho náklady na vykonanie odborných skúšok vzrastú na 300 eur.

Podľa údajov NBS je na Slovensku aktuálne 16 704 podriadených finančných agentov. Každý z nich má priemerne oprávnenie pre 3,5 sektora, v ktorom môže ponúkať sprostredkovateľské služby. To znamená, že len podriadení finanční agenti zaplatia po novom v priebehu štyroch rokov za skúšky celkovo 2,915 milióna eur, čo predstavuje v porovnaní so súčasným stavom nárast o 1,166 milióna eur. Okrem podriadených finančných agentov musia skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti vykonávať aj ďalší ľudia, ktorí sa venujú sprostredkovaniu či už ako zamestnanci alebo ako viazaní investiční agenti.

Kto musí absolvovať skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti:

  • podriadený finančný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo aspoň jeden člen štatutárneho orgánu zodpovedný za výkon finančného sprostredkovania podriadeného finančného agenta, ktorý je právnickou osobou a odborný garant podriadeného finančného agenta,
  • viazaný investičný agent, ktorý je fyzickou osobou, štatutárny orgán alebo každý člen štatutárneho orgánu, ktorý je právnickou osobou,
  • zamestnanec, odborný garant a každý člen štatutárneho orgánu viazaného finančného agenta a podriadeného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu. Výnimkou sú osoby, ktoré vykonávajú finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu pod vedením a na zodpovednosť osoby spĺňajúcej zákonné požiadavky, avšak najdlhšie počas obdobia jedného roka.
  • zamestnanec viazaného investičného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie v sektore kapitálového trhu,
  • zamestnanec a každý člen štatutárneho orgánu samostatného finančného agenta vykonávajúci činnosť, ktorej obsahom je finančné sprostredkovanie
  • odborný garant finančnej inštitúcie.

Zdroj: NBS

Poplatok za vykonanie odbornej skúšky
Poplatok za vykonanie odbornej skúšky sa má výrazne zvýšiť. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Poplatok za vykonanie odbornej skúšky by sa mohol líšiť

Skúšky pre stredný stupeň odbornej spôsobilosti organizuje na Slovensku päť inštitúcií. Patrí medzi ne Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov (AFISP), Asociácia obchodníkov s cennými papiermi, Inštitút bankového vzdelávania NBS, Slovenská asociácia poisťovní a Slovenská banková asociácia. Skúšky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti robí iba Inštitút bankového vzdelávania NBS a skúšky pre najvyšší stupeň organizuje priamo Národná banka Slovenska.

AFISP na jednej strane zastupuje záujmy sprostredkovateľov, na druhej strane pre nich organizuje za poplatok skúšky. „Zvyšovanie poplatkov za výkon odborných skúšok je, samozrejme, proti záujmom finančných agentov tak, ako je každý proti zvyšovaniu nákladov na čokoľvek, čo v živote potrebujeme. Ako zabezpečovatelia odborných skúšok sme však investovali nemalé prostriedky do nových technológií pre zvýšenie komfortu účastníkov skúšok a stretávame sa aj s rastom bežných prevádzkových nákladov. Základné mzdy u nás popri tom nerastú a sú desať rokov na rovnakej úrovni. Zvýšenie poplatkov bude zrejme nevyhnutné, prikláňame sa však k zavedeniu rozdielnych cien pre dištančné skúšky a prezenčné,“ povedala generálna tajomníčka AFISP Darina Huttová.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: