Článok sme 9. 10. o 13.36 doplnili o vyjadrenie Národnej banky Slovenska.

Národná banka Slovenska (NBS) si posvietila na sprostredkovateľskú spoločnosť Renomia. Keďže našla viacero nedostatkov, udelila jej pokutu 35-tisíc eur. Ide o najvyššiu sankciu, akú NBS doteraz finančnému sprostredkovateľovi udelila. Firma sa proti pokute neodvolala.

Všetky pochybenia sú už staršieho dátumu. Firma sa ich tak dopustila pred viacerými rokmi. Vo väčšine prípadov ide o administratívne pochybenie, keď Renomia neodkontrolovala vzdelávanie svojich agentov alebo včas nepredložila dokumenty.

Problematický dar

NBS však Renomii vyčíta aj to, že dvom svojim klientom poskytla dar, čo zákon neumožňuje. Centrálna banka však v rozhodnutí o sankcii neuviedla výšku daru. Agenti a zamestnanci Renomie mali viackrát pochybiť aj v tom, že neprofesionálnych klientov nedostatočne informovali, respektíve nevyhotovili požadovaný zápis.

Centrálna banka vykonala vo firme hĺbkovú kontrolu. „V tomto prípade sme vykonávali komplexný dohľad na mieste, ktorý je bežne používaný ako forma výkonu dohľadu nad dohliadanými subjektmi v sídle subjektu. Spoločnosť sa neodvolala a konanie je právoplatne ukončené a zverejnené na webovom sídle NBS,“ povedal pre Finsider.sk hovorca NBS Peter Majer.

O tom, že centrálna banka pravdepodobne kontrolovala niekoľko rokov dozadu, svedčí aj to, že v jednom prípade zastavila konanie, keďže uplynuli premlčacie lehoty. Išlo o prípad z konca roka 2010. Renomia vtedy podala návrh na zápis českej spoločnosti SG Equipment Finance Czech Republic ako podriadeného finančného agenta. Slovenské zákony však nedovoľujú, aby právnická osoba, ktorá vykonáva činnosť podriadeného finančného agenta v sektore poistenia alebo zaistenia, mala sídlo mimo Slovenska.

Renomia poskytuje svoje služby predovšetkým firmám. Okrem zabezpečenie risk manažmentu im ponúka napríklad poistenie v iných krajinách či programy zamestnaneckých benefitov. Firme vlani medziročne vzrástli tržby z predaja služieb o 3,7 percenta na 4,15 milióna eur. Spoločnosť hospodárila so stratou 81 436 eur. V roku 2018 strata dosiahla 109 154 eur.

Aké pochybenia našla centrálna banka v spoločnosti Renomia

Renomia nepredložila centrálnej banke kópiu poistnej zmluvy uzatvorenú dňa 30.12.2014 pre prípad poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní finančného sprostredkovania do pätnástich dní odo dňa jej uzavretia.

V rokoch 2014 až 2017 mala firma vykonávať finančné sprostredkovanie pre sedem finančných inštitúcií bez toho, aby s nimi mala uzatvorenú písomnú zmluvu.

Renomia v rokoch 2014 až 2015 centrálnu banku bez zbytočného odkladu neinformovala o zmluvách, ktoré v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania uzavrela s dvoma finančnými inštitúciami.

Od 25. júna 2015 do 23. januára 2017 nepreukázala podľa NBS Renomia splnenie podmienky dôveryhodnosti štyroch podriadených finančných agentov, s ktorými mala uzatvorenú písomnú zmluvu. Za jedného finančného agenta predložila oneskorene výpis z registra trestov (14 dní  po podaní návrhu na zápis do registra NBS) a čestné vyhlásenie (16 dní po podaní návrhu).

Za ďalšieho finančného agenta firma predložila výpis z registra trestov oneskorene, a to po roku a šiestich mesiacoch odo dňa podania návrhu na zápis do registra NBS a čestné vyhlásenie bolo bez uvedenia dátumu podpisu.

Renomia neodkontrolovala vzdelávanie agentov

Za jedného agenta Renomia nepredložila ku dňu podania návrhu na zápis do registra NBS výpis z registra trestov. Za iného agenta ku dňu podania návrhu na zápis do registra NBS nepredložila výpis z registra trestov a čestné vyhlásenie bolo bez uvedenia dátumu podpisu. 

NBS spoločnosti vyčíta aj to, že s jedným podriadeným finančným agentom uzatvorila písomnú zmluvu o finančnom sprostredkovaní až päť dní po podaní návrhu na zápis do registra NBS.

Centrálna banka zistila aj pochybenia pri kontrole vzdelávania viacerých finančných agentov. Tí neabsolvovali pravidelné skúšky. Renomia mala v takom prípade podať návrh na zrušenie zápisu v registri NBS. Podobne pochybila aj pri zamestnancoch, keď niektorí z nich takisto neabsolvovali povinné skúšky.

Sprostredkovateľská firma pochybila aj v tom, že akceptovala od dvanástich zamestnancov výpis z registra trestov starší ako tri mesiace, alebo tento výpis bol predložený až po dni skutočného začatia vykonávania činnosti finančného sprostredkovania. Pri viacerých zamestnancoch spoločnosť nemala úradne osvedčenú kópiu o vzdelaní. Firma zároveň neviedla osobitnú evidenciu obsahujúcu úradne osvedčené kópie dokladov o dosiahnutí  najvyššieho vzdelania týchto zamestnancov.

Nedostatočné informácie

Firma podľa NBS poskytla neoprávnene dvom klientom v súvislosti s vykonávaním finančného sprostredkovania “výhodu finančnej povahy v podobe daru”. NBS neuviedla výšku daru.

Zamestnanec spoločnosti od 5. apríla 2016 do 28. júla 2017 neposkytol “siedmim neprofesionálnym klientom pred vykonávaním finančného sprostredkovania úplné, presné, pravdivé, zrozumiteľné, jednoznačné, prehľadné a nezavádzajúce informácie  o existencii peňažného plnenia alebo nepeňažného plnenia, ktoré spoločnosť Renomia prijala za finančné sprostredkovanie v sektore doplnkového dôchodkového sporenia od inej osoby.” Zároveň tento zamestnanec neposkytol siedmim neprofesionálnym klientom pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby informácie, ktoré sú potrebné na to, aby mohli správne porozumieť charakteru  a rizikám finančnej služby.

Aj v ďalšom prípade NBS vytýka Renomii, že jej zamestnanci a agenti nepodali klientom dostatočné informácie. Pri ôsmich neprofesionálnych klientov zamestnanci a agenti firmy nezaznamenali ich skúsenosti a znalosti týkajúce sa príslušnej finančnej služby ani ich finančnú situáciu.

Šiesti podriadení agenti nezistili a nezaznamenali pred uzavretím zmluvy o poskytnutí finančnej služby informáciu o finančnej situácii ôsmich neprofesionálnych klientov.

Pozn.: Oslovili sme s otázkami aj Renomiu. Jej odpovede doplníme do článku