Zlepšovanie bilancia zahraničného obchodu pokračovalo aj v marci: Zahraničný obchod dokonca zaznamenal najvýraznejší mesačný prebytok od októbra 2020 a historicky najvyšší mesačný prebytok pripadajúci na mesiac marec. Na rozdiel od predchádzajúcich mesiacoch je za zlepšením zahranično-obchodnej bilancie potrebné hľadať takmer výlučne nižšie dovozy. Tie znižovali predovšetkým nižšie dovozy energetických surovín, len čiastočne ovplyvnené nižšou cenou.

Podľa údajov Štatistického úradu objem vývozov v marci prevýšil objem dovozov až o 804 mil. EUR. Štatistický úrad zároveň pomerne významne zlepšil aj čísla zahraničného obchodu za prvé dva mesiace roka, keď jeho bilanciu zlepšil až o 105 mil. EUR. 12-mesačný deficit zahraničného obchodu sa tak i v marci pomerne významne zmiernil – z revidovaných 3,4% HDP už len na 2,1% HDP.

Dôvodom lepších marcových čísel zahraničného obchodu boli najmä nižšie dovozy. Tie sa podľa údajov Štatistického úradu v porovnaní s februárom znížili až o 6,0% (sezónne očistené) a nižšie už boli aj v medziročnom porovnaní, a to o 2,1%. Nadol ich ťahali predovšetkým nižšie dovozy palív a mazív. Tie sa v porovnaní s februárom znížili o ďalších 17% (sezónne očistené) a medziročne boli nižšie o viac ako polovicu (51%). Pokles v tejto kategórií dovozov má z veľkej časti technický charakter, keď je výsledkom cenovej korekcie na trhu s energetickými surovinami. Eurová cena ropy BRENT napríklad v marci medzimesačne klesla o 4,9% a medziročne bola nižšia až o 31,1%.

Zdá sa však, že časť poklesu by mohla mať aj reálny základ, t.j. na Slovensko sa najskôr doviezol aj menší objem palív a mazív ako v predchádzajúcom mesiaci, či rovnakom období minulého roka. Jedným z dôvodov by mohli byť zaplnenejšie zásobníky plynu a teda nižšia potreba ich napĺňania na konci zimnej sezóny. K zníženiu dovozov v kategórií palív a mazív by však mohli prispievať aj nižšie dovozy ropy v dôsledku európskeho embarga na ruskú ropu a ropné produkty z nej vyrobené. Slovensko má síce na dovoz ruskej ropy dočasnú výnimku, export produktov z ruskej ropy je však (na rozdiel od minulosti) výrazne obmedzený.

K (medzimesačnému) poklesu dovozov v marci ale prispela aj väčšina ostatných kategórií, vrátane tej najväčšej – strojov a prepravných zariadení, kde sa miešajú rôzne investičné dovozy s dovozmi materiálu a polotovarov predovšetkým pre automobilový priemysel. (Nominálny) objem dovozov sa tu medzimesačne znížil o 1,5% (sezónne očistené), hoci v medziročnom porovnaní ostával o vyšší o 15,4% (vo februári o 19,8%). Spomalenie rastu dovozov v tejto kategórií by mohlo naznačovať slabnúcu investičnú aktivitu v ekonomike, či spomalenie rastu kľúčového automobilového priemyslu. Keďže však Veľká noc tento rok pripadla na úvod apríla, predpokladáme, že súvisel najmä s dočasným znížením dovozov (a produkcie) v období Veľkej noci.

V marci jemne medzimesačne klesali aj vývozy – podľa údajov Štatistického úradu o 1,0% (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného rastu sa napriek tomu zrýchlila z 11,1% na 12,6%. A keďže medziročný rast exportných cien sa spomalil už pod 10%, i v marci tak vývozy medziročne rástli aj v reálnom vyjadrení. Vývozy stále nahor ťahá predovšetkým ich kľúčová časť – vývozy strojov a prepravných zariadení. Tie sa zvyšovali aj v marci, po sezónnom očistení o 2,1% medzimesačne, pričom dynamika ich medziročného rastu sa zrýchlila z 22,1% na 25,2%. Už menej sa darilo ostatným vývozom, ktoré sa medziročne dokonca znížili o 4,0%.

V prvom štvrťroku tohto roka sme mohli pozorovať citeľné zlepšovanie bilancie zahraničného obchodu, ktorá sa v nominálnom vyjadrení dokonca vrátila do prebytku. Prispeli k tomu ako rastúce vývozy, tak klesajúce dovozy. Nemalá časť zlepšenia bilancie zahraničného obchodu síce ide na vrub cenových vplyvov, i v reálnom vyjadrení však zahraničný obchod s tovarmi zaznamenal zlepšenie, a to ako v porovnaní s predchádzajúcim kvartálom, tak i v medziročnom porovnaní. Na rozdiel od konca minulého roka by tak čistý export mal opätovne prispievať k rastu HDP. Marcové čísla zahraničného obchodu pritom predstavujú i pomerne významné pozitívne riziko pre našu predikciu rastu HDP v prvom štvrťroku (0,8% medziročne)

Výhľad

Zlepšovanie bilancie zahraničného obchodu by sa mohlo v najbližších mesiacoch spomaliť. Dôvodom je najmä opätovné oživenie cien ropy na svetových trhoch. Na druhej strane, k zlepšeniu bilancie by mohla prispievať nižšia domáca spotreba, slabnúca investičná aktivita, či pomerne robustné zlepšenie nálad v domácom priemysle (ktoré by mohlo predznamenávať i silnejšie exporty). Akokoľvek, naďalej predpokladáme, že i v tomto roku by bilancia zahraničného obchodu mala ostať ľahko deficitná, hoci výrazne menej, ako sme ešte očakávali na prelome rokov.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank