Podobne ako pri priemyselnej produkcii, aj v zahraničnom obchode sme mohli v apríli pozorovať korekciu prekvapivo silných marcových čísel. Prebytok zahraničného obchodu sa zmiernil najmä pod vplyvom slabších vývozov. Nižšie ceny energií však v medziročnom porovnaní stále pomáhajú zlepšovať jeho bilanciu. Tá síce na ročnej báze ostáva i naďalej deficitná, avšak 12-mesačný kumulovaný deficit bol už najnižší za posledných 11 mesiacov (len približne tretinový v porovnaní s maximom z konca minulého roka).

Podľa údajov Štatistického úradu objem vývozov v apríli prevýšil objem dovozov o 293 mil. EUR. 12-mesačný deficit zahraničného obchodu sa tak v apríli opäť zmiernil – z revidovaných 2,2% HDP už len na 1,5% HDP.

Nominálny objem vývozov v apríli klesol o 1,2% (sezónne očistené). Dynamika ich medziročného rastu sa tak spomalila z 15,3% na 7,4%. Významné spomalenie dynamiky medziročného rastu vývozov je ovplyvnené aj ústupom inflácie exportérov. Po zohľadnení cenových vplyvov bolo spomalenie predsa len miernejšie. Reálne exporty pritom stále medziročne rástli, jav v minulom roku skôr ojedinelý. K aprílovému medzimesačnému poklesu vývozov citeľne prispela aj ich kľúčová kategória – vývozy strojov a prepravných zariadení, kde sa vývozy v porovnaní s marcom znížili o 2,2% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní sa potom ich rast spomalil z 28,3% na 25,9%. Nižšie vývozy sme ale zaznamenali aj vo väčšine ostatných kategórií, pričom ostatné vývozy (mimo strojov a áut) sú nižšie aj v medziročnom porovnaní, a to nie len v reálnom, ale aj v nominálnom vyjadrení. Ich nominálny medziročný pokles sa v apríli dokonca prehĺbil z 1,9% až na 14,1%.

Dovozy v apríli nominálne klesli už len o 0,3% (sezónne očistené). I v dôsledku cenových vplyvov, ktoré ovplyvnili najmä nominálny objem dovozov energetických surovín, však boli nižšie aj v medziročnom porovnaní (o 2,7%, v marci po revízií ešte ľahko rástli o 0,8%). V apríli k poklesu celkových dovozov opäť prispeli aj dovozy palív a mazív. Tie boli medziročne nižšie až o polovicu. Ceny pritom nie sú schopné vysvetliť celý pokles a teda najskôr sme pozorovali zníženie dovozov ropy, či plynu aj v reálnom vyjadrení. V porovnaní sa s marcom sa znížili aj dovozy strojov a prepravných zariadení, kde sa miešajú investičné dovozy a dovozy materiálu do výroby (najmä automobiliek). V medziročnom porovnaní sa však dynamika ich rastu len spomalila z 18,9% na 13,5%. Predpokladáme, že tento pokles/spomalenie ide takmer plne na vrub nižšej aprílovej produkcie v automobilovom sektore.

Výhľad

I v nasledujúcich mesiacoch by bilancia zahraničného obchodu mala ostať v prebytku. K zlepšeniu bilancie by mohla prispievať nižšia domáca spotreba, slabnúca investičná aktivita, či postupné oživenie domáceho exportného priemyslu (najmä v medziročnom porovnaní).

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank