Prebytok zahraničného obchodu sa v júni ďalej rozširoval a k vyrovnanej bilancii sa zahraničný obchod priblížil už aj na ročnej (12-mesačnej) báze. Zlepšenie bilancie zahraničného obchodu v tomto roku podporili ako nižšie dovozy ovplyvnené predovšetkým cenovými vplyvmi, ale aj slabnúcim domácim spotrebným dopytom, tak i vyššie vývozy, ktoré ťažia z podstatného uvoľnenia úzkych hrdiel v kľúčovom odvetví domáceho priemyslu, v automobilovom priemysle. Oba faktory vplývali aj na výsledky zahraničného obchodu v júni. Pozitívne čísla však najskôr zvýrazňovali aj niektoré jednorazové vplyvy – napríklad prekvapivo silné júnové oživenie vývozov palív a mazív, ktoré tento rok mali tendenciu prevažne klesať a to pod vplyvom nižšej ceny i čiastočných obmedzení na vývoz produktov získaných zo spracovania ruskej ropy.

Podľa údajov Štatistického úradu objem vývozov v júni prevýšil objem dovozov o 817 mil. EUR. Jedná sa pritom o historicky tretí najvyšší mesačný prebytok obchodnej bilancie (vyšší bol zaznamenaný len v júni a októbri 2020). Napriek tomu ostáva bilancia zahraničného obchodu na ročnej (12-mesačnej báze) stále ešte jemne deficitná, jej deficit je však už len zanedbateľný a rýchlo sa zužuje – v júni sa zmiernil z -1,0% HDP už len na -0,1% HDP. Už v nasledujúcom mesiaci očakávame, že do prebytku sa prehupne zahraničný obchod i na ročnej báze.

Bilanciu zahraničného obchodu v júni podporili predovšetkým vyššie vývozy. Tie v porovnaní s májom vzrástli až o 2,6% (sezónne očistené) a dynamika ich medziročného rastu sa tak zrýchlila z 4,0% na 9,6%. V júni sa zrýchli medziročný rast vývozov i v kľúčovej kategórií stojov a prepravných zariadení, z 15,4% na 21,5%, avšak najmä pod vplyvom priaznivého bázického efektu. V porovnaní s predchádzajúcim mesiacom tu vývozu už ďalej zásadnejšie nerástli. V medzimesačnom porovnaní ťahali vývozy nahor najmä vyššie vývozy palív a mazív, ktoré sa v porovnaní s májom (po zohľadnení sezóny) zvýšili o viac ako tretinu. Napriek tomu ostávali medziročne nižšie o 12,8% (v máji o 42,0%), keď ich nadol stláča nižšia cena i čiastočné obmedzenia na vývoz ropných produktov spracovaných z ruskej ropy (sankcie). I v dôsledku sankcií na ruskú ropu a ropné produkty z nej získané predpokladáme, že silné júnové vývozy palív a mazív by mohli mať skôr len dočasný (technický) charakter. Vývozy posledné mesiace držia najmä silné vývozy áut, ktoré sú podporené uvoľnením úzkych hrdiel v sektore. Viaceré ostatné odvetvia priemyslu, najmä energetický náročný priemysel, naopak vykazovali skôr známky vracajúcej sa slabosti. Vývozy bez áut, strojov a palív boli i v júni medziročne nižšie až o 6,5%.

Nominálne dovozy v júni vzrástli len nepatrne, o 0,3% (sezónne očistené). V medziročnom porovnaní tak stále ostávali v červených číslach, hoci dynamika ich poklesu sa zmiernila z -2,3% na -0,8%. Dôvody medziročného poklesu (nominálnych) dovozov je potrebné hľadať predovšetkým v cenových vplyvoch, inými slovami v korekcii (nižších) cien energetických komodít. Dovozy palív a mazív sa tak medziročne znížili až o 48,1% a ich podiel na celkových dovozov sa znížil z 11,7% v júni minulého roka „len“ na 6,1% v júni tohto roka. Naopak, ostatné zložky dovozov boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie o 5,5%. Aj tu platí, že ich nahor ťahá najmä reštart automobilového priemyslu. Dovozy strojov a prepravných zariadení, kde sa miešajú investičné dovozy (strojov) a dovozy materiálu a polotovarov do výroby (najmä v automobilovom priemysle), boli medziročne vyššie až o 17,6%. Naopak, slabnúci domáci, predovšetkým spotrebný, dopyt sa prejavuje na nižších dovozoch v ostatných kategóriách – medziročne v priemere o 6,7%.

Výhľad

I v nasledujúcich mesiacoch by bilancia zahraničného obchodu mala ostať v prebytku. K zlepšeniu bilancie by mohla prispievať nižšia domáca spotreba a slabnúca súkromná investičná aktivita. Horšiaca sa nálada domáceho priemyslu však ale naznačuje, že v úvode leta by (minimálne) dočasne mohli opäť zoslabnúť aj domáce vývozy, ktoré tak budú spomaľovať ďalšie zlepšovanie bilancie zahraničného obchodu.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank