Prebytok zahraničného obchodu sa v máji, v súlade s očakávaniami, rozšíril, predovšetkým pod vplyvom tradičných sezónnych faktorov. V porovnaní s aprílom sa takmer nezmenili ako dovozy, tak aj vývozy. Vývozy v kľúčovej kategórií strojov a prepravných zariadení však po slabšom apríli predsa len obnovili rast a tento rok sú spolu s cenovými vplyvmi hlavnými ťahúňmi zlepšovania bilancia zahraničného obchodu. Tá síce na ročnej báze ostáva v deficite, ktorý sa však pomerne rýchlo uzatvára a zahraničný obchod sa pomaly ale isto približuje opäť k vyrovnanej, resp. prebytkovej bilancii.


Podľa údajov Štatistického úradu objem vývozov v máji prevýšil objem dovozov o 686 mil. EUR. 12-mesačný deficit zahraničného obchodu sa v máji opäť zmiernil – z -1,5% HDP už len na -1,0% HDP.

Nominálny objem vývozov v máji vzrástol o 0,2% (sezónne očistené). Dynamika jeho medziročného rastu sa ale spomalila z 6,1% na 3,5%. A keďže exportné ceny v máji už zásadnejšie nespomaľovali (3,5%), v reálnom vyjadrení vývozy v máji len stagnovali. Po slabších aprílových číslach sa v máji opäť zotavili vývozy strojov a prepravných zariadení, v dôsledku vyššej porovnávacej bázy (minulý rok sa v tomto období reštartovala výroba áut po odznení nových úzkych hrdiel, ktoré vznikli v súvislosti s konfliktom na Ukrajine) sa však dynamika ich medziročného rastu predsa len významnejšie spomalila z 24,4% na 15,4%. Vývozy smerom nadol i v máji naďalej ťahali najmä nižšie vývozy palív a mazív. Tie sa oproti aprílu (po zohľadnení sezóny) znížili o ďalšiu viac ako desatinu a medziročne boli nižšie až o 38%. Dôvody klesajúcich vývozov palív a mazív sú pritom najskôr dvojaké – 1. nižšie ceny (pohonných hmôt z dôvodu nižšej ceny ropy) a 2. sankcie na ruskú ropu, ktoré znemožňujú vývoz slovenských ropných produktov vyrobených z ruskej ropy do iných krajín EÚ (s výnimkou Česka a Maďarska).

Cenové vplyvy (nižšia cena energií) posledné mesiace tlačia nadol dovozy, najmä v medziročnom porovnaní. Ich (nominálny) objem sa v máji v porovnaní s aprílom nezmenil (po zohľadnení sezóny), v medziročnom porovnaní však naďalej ostával v červených číslach. Dynamika medziročného poklesu dovozov sa aspoň jemne zmiernila z -3,6% na -2,9%. Hlavným zdrojom medziročného poklesu dovozov sú jednoznačne cenové vplyvy, najmä v oblasti dovozov energetických surovín. Nominálny objem dovozov palív a mazív sa medziročne znížil až o 46%. Ich podiel na celkových dovozov sa znížil z 11,6% v máji minulého roka „len“ na 6,6% v máji tohto roka. Dominantou časťou dovozov ostávajú dovozy strojov a prepravných zariadení, kde sa miešajú investičné dovozy (strojov) a dovozy materiálu a polotovarov do výroby (najmä v automobilovom priemysle). Ich podiel na celkových dovozoch v máji presiahol polovicu a medziročne sa zvýšili o 12,2%. Dynamika ich medzimesačného i medziročného rastu v máji pritom viac menej len kopírovala dynamiku rastu vývozov strojov a prepravných zariadení, čo naznačuje, že hlavným zdrojom rastu dovozov v tejto kategórií mohol byť práve zvýšený dopyt domácich výrobcov v sektore.

Výhľad

I v nasledujúcich mesiacoch by bilancia zahraničného obchodu mala ostať v prebytku. K zlepšeniu bilancie by mohla prispievať nižšia domáca spotreba a slabnúca investičná aktivita. Horšiaca sa nálada domáceho priemyslu však ale naznačuje, že v úvode leta by (minimálne) dočasne mohli opäť zoslabnúť aj domáce vývozy, ktoré tak budú spomaľovať ďalšie zlepšovanie bilancie zahraničného obchodu.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank