Pokles nezamestnanosti sa počas leta zastavil a október tento trend len potvrdil. Na rozdiel od predchádzajúceho mesiaca, spomalenie na trhu práce signalizujú aj nové pracovné pozície. Tie sa vrátili k poklesu, predovšetkým v sektore služieb, zatiaľ čo apetít priemyslu po nových zamestnancoch stále neutícha.

Nesúlad medzi ponukou práce a dopytom po práci, a to či v smere už kvalifikácie alebo regiónu, bude pritom stále brániť významnejšiemu poklesu miery nezamestnanosti na Slovensku. Najmä zamestnávatelia na západe krajiny, predovšetkým v priemysle, budú i naďalej zápasiť s nedostatkom vhodnej domácej pracovnej sily. Ten budú nútení stále saturovať i dovozom pracovnej sily zo zahraničia. Nedostatok zamestnancov (i v dôsledku silnej konkurencie na vnútornom európskom trhu) čoraz častejšie riešia ich dovozom z krajín Ázie (India, Indonézia), či bývalého sovietskeho zväzu (nielen Ukrajiny).

Miera (disponibilnej) nezamestnanosti počítaná ako podiel z ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v októbri znížila o 0,10 pb. na 5,11%, výlučne však pod vplyvom sezónnych faktorov. Po zohľadnení typických sezónnych faktorov (sezónne očistená miera nezamestnanosti, prepočet UniCredit Bank) miera nezamestnanosti vzrástla o 0,05 pb. na 5,30% a zvýšila sa tak piaty mesiac v rade.

Pred aktuálnym letným nárastom pritom naposledy rástla v septembri minulého roka. Napriek tomu sa stále pohybuje blízko svojich historických miním – je len o 0,20 pb. vyššia ako tesne pred vypuknutím pandémie (február 2020) a o 0,48 pb. vyššia ako v júli 2019, kedy zaznamenala dosiaľ svoji najnižšiu úroveň. Výdatne jej k tomu pomáha i vyšší počet nezamestnaných na aktivačných prácach, ktorí sa nezapočítavajú medzi disponibilných nezamestnaných. V medziročnom porovnaní sa pokles miery nezamestnanosti zmiernil z -0,85 pb. na -0,79 pb. (18 tisíc).

Z hľadiska regiónov Slovenska rástla miera nezamestnanosti (po zohľadnení sezóny) v oboch častiach krajiny – na ekonomicky silnejšom západe krajiny (o 0,05 pb. na 3,83% – sezónne očistené) i ekonomicky slabšom východe krajiny (o 0,03 pb. na 8,69% – sezónne očistené).

Známky slabosti na trhu práce v októbri zvýrazňoval pohľad na voľné pracovné miesta. Kým v predchádzajúcich mesiacoch síce rástla miera nezamestnanosti, voľné pracovné miesta v ekonomike ale zásadnejšie neubúdali. Október tento trend už ďalej nepotvrdil. Počet neobsadených voľných pracovných miest sa znížil v porovnaní so septembrom o 2,6 tisíc, pričom pomerne citeľný pokles bol viditeľný aj po očistení o tradičné sezónne faktory (o takmer tisíc, resp. 1,2%). Na Slovensku je však stále nahlásených viac ako 80 tisíc neobsadených pracovných miest (81,3 tisíc). Ak by sa všetky podarilo obsadiť nezamestnanými registrovanými na úradoch práce, miera nezamestnanosti by klesla až o 2,9 pb. na 2,2%.

Takýto scenár je však extrémne nepravdepodobný, a to v dôsledku nesúladu medzi ponukou a dopytom po práci, a to v kvalifikačnom i regionálnom smere. Voľné pracovné miesta sa koncertujú najmä v priemysle (viac ako polovica) a na západe krajiny. Bratislavský, Trnavský a Trenčiansky kraj hlásia viac voľných pracovných miest ako nezamestnaných registrovaných na miestnych úradoch práce. V priemere na Slovensku registrujú úrady práce na jedno voľné pracovné miesto 1,7 nezamestnaného, v Prešovskom kraji je to ale až 12,4 nezamestnaných. Viac ako 50 nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto nájdeme až v 4 okresoch Slovenska – v Poltári (84), Sabinove (71), Gelnici a Kežmarku (zhodne 52).

Voľné pracovné pozície pritom i v októbri pribúdali najmä v priemysle. Naopak, trend poklesu voľných pracovných pozícií v službách sa ďalej zvýrazňoval. Najviac klesá dopyt po administratívnych pracovníkoch, kde medziročný úbytok voľných pracovných pozícií dosahuje až 40%.

Prílev cudzincov na slovenský trh práce pokračoval aj v októbri, pričom ich počet po prvýkrát v histórií prekročil 100 tisíc (100,6 tisíc). V porovnaní so septembrom sa zvýšil (po zohľadnení sezóny) o 1,1%, medziročne bol vyšší o 17,5%. Gro zamestnancov z cudziny tvorili stále Ukrajinci (49%). Ukrajinci boli aj najpočetnejšou skupinou cudzincov, ktorá prišla na slovenský trh práce v priebehu posledného roka (39% medziročného prírastku). Tento rok však na slovenský trh práce začali prúdiť aj zamestnanci z v minulosti pomerne exotických krajín ako India (13% medziročného prírastku), či Indonézia (2,6% medziročného prírastku). Výrazný nárast však zaznamenávajú i zamestnanci z bývalých sovietskych republík, či Macedónska.

Výhľad

Trh práce zaznamenal v posledných mesiacoch jemné zhoršenie, ktoré súvisí so spomalením ekonomickej aktivity. Stále relatívne vysoká zásoba voľných pracovných miest v kombinácií s ekonomickým rastom relatívne náročným na pracovnú silu, by mali brániť masívnemu nárastu miery nezamestnanosti. Súčasne zhoršenie stále javí skôr známky prechodného nárastu v dôsledku zvýšenia fluktuácie (dvojrýchlostná ekonomika – časť ekonomiky prepúšťa, časť stále zápasí s nedostatkom zamestnancov).

Čoraz väčším problémom pre domáci trh práce bude v nasledujúcich rokoch starnutie populácie a postupný pokles ekonomicky aktívnej populácie. Najmä ekonomicky silnejší západ krajiny tak bude i naďalej zápasiť s nedostatkom pracovníkov. Ďalší pokles miery nezamestnanosti bude spomaľovať i nesúlad medzi štruktúrou dopytu po pracovnej sile a jej ponuky, a to či už v smere kvalifikácie, tak v smere regionálnej disproporcie.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank