Zahraničný obchod Slovenska skončil v marci v prebytku viac ako 804 miliónov EUR. To spolu s prebytkom viac než 260 miliónov EUR za február a deficitom asi 250 miliónov EUR za január znamená kumulovaný výsledok +818,2 milióna EUR za prvý štvrťrok 2023. To je veľmi dobrý výsledok vzhľadom k tomu, že v prvom kvartály 2022 vykazoval schodok 541 miliónov EUR.

V samotnom mesiaci marec sa doviezol tovar v objeme asi 9,37 miliardy EUR a vyviezol tovar za približne 10,17 miliardy EUR. Pozitívne je tempo rastu vývozu dosahuje od začiatku roka dvojciferné tempo rastu a presahuje tempo dovozu. Dovoz v marci dokonca dupol na brzdu a medziročne sa doviezlo o -2,1% menej. Naopak export dosiahol veľmi silný marcový výsledok na úrovni + 12,6% medziročne. Vývoz bol najsilnejší za poslednú dekádu. Výsledkom pomohla vyššia hodnoty vývozu automobilov ako aj pokles hodnoty dovozu energetických komodít.

Najvýraznejší nárast exportu zaznamenali stroje a prepravné zariadenia, ktorá bola medziročne vyššia o viac ako 25%. Ide predovšetkým o silný rast vývozu automobilov, ktorý pokračuje od začiatku roka a podčiarkuje silné oživenie segmentu v post-pandemickom období. Takmer 70% triedy stroje a prepravné zariadenia smerovala na trhy EÚ-27, čo iba podčiarkuje naše silné prepojenie s Európou ako aj silné postavenie sektora. Na strane dovozu zrejme súvisí pokles objemu s poklesom ceny energetických surovín ako ropa, elektrina a plyn. Pretože práce trieda minerálne palivá, kam tieto komodity patria zaznamenali pokles. Na strane dovozov rástli tiež stroje a prepravné zariadenie kvôli rastu dovozu súčiastok pre automobilovú produkciu. To taktiež podčiarkuje silné prepojenie nášho priemyslu a exportu na ostatné trhy EÚ. Do EÚ-27 putovalo v marci viac ako tri štvrtiny celkového tovarového vývozu Slovenska.

Saldo zahraničného obchodu bolo za prvé tri mesiace 2023 aktívne v objeme 818,2 milióna EUR, čo je výrazná zmena oproti deficitu 1,1 miliardy EUR za prvé tri mesiace 2022.

Zahraničný obchod vo výraznom prebytku (v mil. EUR)

Zahraničný obchod podporil export áut a pokles cien energokomodít
Zdroj: ŠÚ SR, Bloomberg

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB