Poisťovňa Uniqa musí zaplatiť pokutu vo výške 25-tisíc eur. Národná banka Slovenska (NBS) ju takto potrestala za neprijateľnú zmluvnú podmienku. Tú mala poisťovňa použiť na vypovedanie viacerých poistných zmlúv po zavedení dane z poistenia.

Poisťovňa Uniqa mala vo svojich podmienkach aj takúto vetu: „Každý z účastníkov môže vypovedať poistenie najneskôr šesť týždňov pred uplynutím každého poistného obdobia.“ Na túto vetu sa odvolala, keď vypovedala zmluvy s produktom „Úraz s vrátením zaplateného poistného“. Išlo o kombináciu úrazového poistenia so životným poistením. Podľa poisťovne boli tieto zmluvy ešte z rokov 1998 až 2003. Neskôr ich už neuzatvárala.

„Takáto výpoveď je zákonom zakázaná, pretože by ju mohla poisťovňa použiť napríklad v situáciách, keď poistený po dlhých rokoch platenia poistného dostane nejakú chorobu (prípadne veľmi sa zvýši riziko) alebo dovŕši určitý vek a poisťovňa by inak mohla radšej vypovedať zmluvu, ako zaplatiť poistné plnenie,“ povedal hovorca NBS Peter Majer.

Prečo poisťovňa pristúpila k vypovedaniu zmlúv

Poisťovne na Slovensku musia platiť daň z poistenia od roku 2019. Táto daň nahradila odvod, ktorý platili predtým. Rozdiel bol v tom, že kým odvod sa vzťahoval len na novouzatvorené zmluvy, daň museli platiť aj zo starších zmlúv. Poisťovne sa preto rozhodli klientom navýšiť cenu poistenia. V niektorých prípadoch však cenu zvyšovať nemohli. Poisťovne preto hľadali možnosti, ako takéto zmluvy ukončiť. Pri ich nacenení totiž nepočítali s tým, že osem percent z poistného budú musieť odviesť štátu.

Poisťovňa Uniqa pri odvolaní pre NBS tvrdila, že tieto produkty boli dohodnuté ako poistné zmluvy s dominantnou zložkou úrazového poistenia a preto ich bola oprávnená vypovedať. Zákon totiž umožňuje, aby poisťovňa jednostranne vypovedala úrazové poistenie.

Centrálna banka sa ale nestotožnila s tým, že išlo o úrazové poistenie s pripoistením smrti, keďže to zákon neumožňuje. „Poistenie smrti a dožitia nemôže byť pripoistením k úrazovému poisteniu ako neživotnému poisteniu ako tvrdí účastníčka konania a môže existovať výlučne ako pripoistenie k životnému poisteniu, ak je jej príčinou choroba alebo úraz. Zároveň poistenie úrazu a jeho akýchkoľvek následkov môže byť pripoistením k životnému poisteniu,“ uviedla NBS v rozhodnutí o sankcii. Životné poistenie pritom nemôže poisťovňa jednostranne vypovedať.

NBS začala preverovať konanie poisťovne Uniqa, pretože sa na ňu obrátilo sedem spotrebiteľov, ktorí sa sťažovali, že im poisťovňa takýmto spôsobom vypovedala zmluvy. Kontrolóri následne zistili, že poisťovňa zaslala 912 klientom list, ktorým im vypovedala zmluvu. Poisťovňa síce klientom vyšla v ústrety a vyplatila im viac peňazí, ako podľa poistnej zmluvy pri predčasnom skončení mala, ale ani to centrálnej banke nestačilo.

Uniqa má na zaplatenie pokuty 30 dní

Hovorkyňa poisťovne Uniqa Beáta Lipšicová pre Finsider povedala, že poisťovňa „prijala ešte počas priebehu konania vedeného zo strany NBS, a to pred uložením sankcie, nápravné opatrenia voči dotknutým klientom podľa požiadaviek NBS.“ Dodáva, že neskôr už nepredávala produkt úrazového poistenia s vrátením zaplateného poistného so zmluvným ustanovením, ktoré NBS označila ako neprijateľnú zmluvnú podmienku.

Keďže Uniqa nesúhlasila s uloženou pokutou, podala proti prvostupňovému rozhodnutiu rozklad. Banková rada NBS toto prvostupňové rozhodnutie potvrdila a výšku pokuty nezmenila. Uniqa tvrdí, že nevyužije možnosť preskúmať toto rozhodnutie súdnou cestou. Pokutu musí zaplatiť do 30 dní od dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

Odvolací orgán zrušil len časť prvostupňového opatrenia, ktoré NBS pôvodne vydala. Konkrétne Banková rada NBS zrušila nápravné opatrenia, ktoré mala Uniqa vykonať. Centrálna banka pôvodne rozhodla, že Uniqa má všetkým poškodeným klientom zaslať list, v ktorom ich bude informovať o tom, že výpoveď poistnej zmluvy nebola platná. Mala ich informovať aj o tom, že ich zmluva zmluva „bola v platnosti so všetkými právami a povinnosťami z nej vyplývajúcimi do uplynutia dohodnutej poistnej doby.“

Banková rada NBS od tejto povinnosti upustila „z dôvodu, že zo spisového podkladu ako aj zo samotného prvostupňového rozhodnutia je zrejmý zistený skutkový stav preukazujúci, že účastníčka konania upustila dobrovoľne od protiprávneho konania po začatí sankčného konania a zároveň predmetné nápravné opatrenia pred vydaním samotného prvostupňového rozhodnutia aj splnila vo vzťahu k tým subjektom, voči ktorým bolo možné takéto opatrenie vykonať.“

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: