Každý by chcel mať čo najvyšší dôchodok. Platí pritom, že čím dlhšie niekto pracoval a čím viac zarábal, tým by jeho starobný dôchodok mal byť vyšší. Aj keď je výpočet dôchodku zložitý, každý si na základe základe svojho príjmu a odpracovaných rokov, môže približne vypočítať výšku svojho dôchodku.

Do výpočtu dôchodku zo Sociálnej poisťovne vstupujú tri veličiny. Prvou je priemerný osobný mzdový bod. Za každý rok dôchodkového poistenia sa najprv vypočíta osobný mzdový bod. Ten ukazuje, v akom pomere bola naša mzda k priemernej mzde v hospodárstve. Ak by mal niekto v jednom roku mzdu presne na úrovni priemerného platu, získal by za daný rok osobný mzdový bod vo výške 1. Ak by bol jeho plat dvojnásobný, jeho osobný mzdový bod by bol 2. A naopak, ak by zarábal len polovicu priemernej mzdy, získal by osobný mzdový bod vo výške 0,5.

Pri výpočte osobného mzdového bodu sa berie do úvahy príjem maximálne vo výške trojnásobku priemernej mzdy. To znamená, že maximálny osobný mzdový bod za jeden rok môže byť 3. Takýto osobný mzdový bod získajú aj ľudia, ktorí v danom roku zarobili výrazne viac. Odvody na dôchodkové poistenie sa síce platia až zo sedemnásobku priemernej mzdy, no zárobok, ktorý prekračuje trojnásobok priemernej mzdy, sa do dôchodku nezapočíta.

Lepšie zarábajúcim sa dôchodok zníži

Osobné mzdové body za jednotlivé roky sa následne spriemerujú a získame tak priemerný osobný mzdový bod. V rámci solidarity sa aj priemerný bod upravuje. Ľuďom s podpriemernými zárobkami sa zvýši, aby mali vyššie dôchodky, ľuďom s nadpriemerným zárobkom sa zase zníži. Ich penzia tak bude nižšia.

Každému, komu vyjde priemerný osobný mzdový bod nižší ako 1, sa k nemu pripočíta 20 percent z rozdielu medzi číslom 1 a získaným priemerným osobným mzdovým bodom. Napríklad, ak by mal niekto priemerný bod 0,5, zvýši sa mu na 0,6.

Naopak ľuďom, ktorí majú priemerný bod vyšší ako 1,25 (teda zarábali viac ako 1,25-násobok priemernej mzdy), sa jeho výška upraví tak, že z hodnoty nad 1,25 sa započíta len 68 percent. Ak by niekomu vyšiel priemerný osobný mzdový bod 2, započíta sa mu prvých 1,25 v celej výške. Zo zvyšných 0,75 bodu sa započíta len 68 percent, teda 0,51 bodu. Jeho upravený priemerný osobný mzdový bod preto bude 1,76.

Keďže osobný mzdový bod za jednotlivé roky nemôže prekročiť hodnotu 3, ani priemerný osobný mzdový bod nemôže byť vyšší. Navyše ten sa ešte upraví smerom nadol na 2,44.

Na výpočet dôchodku vplýva aj priemerná mzda

Druhou veličinou, ktorá vstupuje do vzorca na výpočet dôchodku, je počet rokov dôchodkového poistenia. Počítajú sa všetky odpracované roky, počas ktorých bol daný človek dôchodkovo poistený. Okrem toho sa ráta aj obdobie dobrovoľného dôchodkového poistenia a obdobie poberania invalidného dôchodku po 31. decembri 2007 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, ak invalidný dôchodok priznala a vypláca Sociálna poisťovňa. Zarátava sa aj dodatočne zaplatené poistné za obdobie, kedy bol žiadateľ o dôchodok zaradený v evidencii nezamestnaných. Okrem iného sa započítava aj obdobie starostlivosti o dieťa či obdobie vykonávania osobnej asistencie osoby so zdravotným postihnutím.

Výšku dôchodku ovplyvňujú aj priemerné platy v hospodárstve. Tie vstupujú do vzorca pre jeho výpočet vo forme aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Tá je v tomto roku na úrovni 14,2107 eura. Každoročne sa zvyšuje rovnako, ako vzrastú priemerné platy v treťom štvrťroku. Vďaka tomu by nové dôchodky mali rásť približne rovnako, ako rastú platy.

Pre výpočet dôchodku je potrebné vynásobiť priemerný osobný mzdový bod s počtom rokom dôchodkového poistenia a aktuálnou dôchodkovou hodnotou. K výslednej sume sa ešte pripočíta tohtoročná valorizácia dôchodkov. Ak má napríklad niekto osobný mzdový bod 1,2, a odpracoval 42 rokov, dôchodok vypočítame nasledovne: 1,2 x 42 x 14,2107 = 716,30 eura. K tejto sume pripočítame ešte tohtoročnú valorizáciu vo výške 2,6 percenta. Takýto žiadateľ by tak mal dostať penziu vo výške 735 eur.

Ľuďom, ktorí sú zapojení v druhom pilieri, sa výška dôchodku z prvého piliera kráti, keďže časť odvodov išla do druhého piliera. Krátenie sa vypočíta za jednotlivé roky podľa toho, ako sa v danom roku delili odvody medzi prvý a druhý pilier.

Na výpočet budúceho dôchodku je možné použiť kalkulačku Sociálnej poisťovne. Ide však len o informatívny výpočet. Presne výšku dôchodku vypočíta Sociálna poisťovňa až po podaní žiadosti o penziu.