Od 1. júla sa zmení jeden z dôležitých parametrov, ktorý rozhoduje o tom, či niekto dostane predčasný starobný dôchodok alebo nie. Suma, od ktorej vzniká nárok na predčasný starobný dôchodok, sa zvýši z 257,80 eura na 261,70 eura mesačne. Ak niekto podá žiadosť o predčasný dôchodok a vyjde mu nižšia suma, Sociálna poisťovňa jeho žiadosť zamietne.

„Nová suma, od ktorej vznikne od 1. júla 2021 nárok na predčasný dôchodok, po splnení aj ďalších zákonných podmienok, sa bude týkať len nových žiadostí, podaných od 1. júla 2021,“ vraví hovorkyňa Sociálnej poisťovne Zuzana Dvoráková. Kto podá žiadosť o predčasný dôchodok ešte počas júna, bude sa na neho vzťahovať pôvodná suma, teda 257,80 eura.


Minimálna suma, od ktorej vzniká nárok na predčasnú penziu, sa počíta ako 1,2-násobok životného minima. A keďže od júla sa zvyšuje životné minimum, vzrastie aj minimálna možná výška predčasnej penzie.

Kedy možno podať žiadosť o predčasný dôchodok

Podať žiadosť o predčasný dôchodok možno najskôr dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku. Suma predčasnej penzie sa počíta podobne ako suma starobného dôchodku. Rozdiel je v tom, že v prípade predčasného dôchodku sa vypočítaná čiastka zníži o pol percenta za každých aj začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dovŕšenia dôchodkového veku. Ak by niekto požiadal o predčasnú penziu v najskoršom možnom termíne, teda dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku, vypočítaná suma sa mu zníži o 12,5 percenta.

Práve vďaka tomu sa mnohým ľuďom môže stať, že ich výsledná suma nepresiahne 1,2-násobok životného minima a Sociálna poisťovňa im zamietne žiadosť o predčasný dôchodok. Vlani takto zamietla 1 127 žiadostí. Pre porovnanie, v máji tohto roku Sociálna poisťovňa vyplatila 11 953 predčasných starobných dôchodkov.

„Ak žiadateľ nesplní podmienku na priznanie tohto dôchodku preto, že jeho výška nedosahuje potrebnú hodnotu, môže o tento druh dôchodku požiadať neskôr,“ vysvetľuje Z. Dvoráková. O predčasný dôchodok je možné žiadať najviac dvakrát v roku. „Čiže, ak tento rok už raz žiadosť podal a bola zamietnutá, môže podať v tomto roku žiadosť ešte raz. Je možné, že druhýkrát už vznikne nárok na dôchodok, lebo sa zníži percento, o ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku,“ hovorí Z. Dvoráková.

Platí, že čím neskôr niekto odíde do predčasnej penzie, tým bude vypočítaný dôchodok vyšší. Rastie tak aj šanca, že výsledná suma prekročí stanovené minimum. No ak niekto podal žiadosť o predčasný dôchodok v prvom polroku, musí mať na pamäti, že v druhom polroku musí suma vypočítanej penzie prekročiť vyššiu hranicu.

Požiadať o predčasnú penziu možno až keď prestanete pracovať

Na rozdiel od minulosti platí, že človek, ktorý poberá predčasný dôchodok, nemôže pracovať. To platí, aj keď podáva žiadosť. „Na priznanie dôchodku je potrebné, aby bolo ukončené povinné dôchodkové poistenie, teda až po ukončení práce. Podľa zákona totiž nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku nevzniká, ak poistenec ku dňu vzniku nároku na tento dôchodok je povinne dôchodkovo poistený,“ tvrdí Z. Dvoráková.

Ak niekto dostane dostane v práci výpoveď a vie, že bude napríklad od augusta nezamestnaný, môže o predčasnú penziu požiadať až 1. augusta. „Počas výpovednej doby v práci si však môže pripraviť všetky potrebné dokumenty a skontrolovať si obdobia svojho dôchodkového poistenia,“ vraví Z. Dvoráková.

O tom, aké dokumenty musíme predložiť, aby sme mohli získať predčasný dôchodok, sa možno informovať v Informačno-poradenskom centre Sociálnej poisťovne na bezplatnom telefónnom čísle 0800 123 123. Záujemca o predčasnú penziu môže požiadať aj o výpis z Individuálneho účtu poistenca, v ktorom sú zaznamenané obdobia jeho poistenia, ktoré o ňom eviduje Sociálna poisťovňa. Takto si v predstihu môže urýchliť samotné vybavovanie predčasného či riadneho starobného dôchodku.