Každý človek, ktorý odpracoval aspoň 15 rokov, má možnosť dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku požiadať o predčasný starobný dôchodok. Dôležité je, aby v čase podania žiadosti nebol dôchodkovo poistený. A aby mu ho Sociálna poisťovňa aj priznala, musí byť vypočítaná suma dôchodku vyššia ako stanovené minimum.


Vypočítaný predčasný dôchodok musí presiahnuť 1,2-násobok životného minima. Keďže v súčasnosti je životné minimum na úrovni 214,83 eura, minimálna suma predčasného dôchodku dosahuje 257,80 eura. Ak by niekomu vyšla nižšia čiastka, Sociálna poisťovňa mu žiadosť o predčasný dôchodok zamietne. Žiadosť o predčasný starobný dôchodok možno podať najviac dvakrát do roka.Výška predčasného dôchodku sa počíta podobne ako riadny starobný dôchodok. Keďže ide o predčasný dôchodok, výsledná suma sa zníži v závislosti od toho, koľko dní ešte žiadateľovi chýba do dosiahnutia dôchodkového veku.


Pri výpočte sa najprv vynásobí priemerný osobný mzdový bod s aktuálnou dôchodkovou hodnotou a počtom odpracovaných rokov. Aktuálna dôchodková hodnota je v roku 2021 vo výške 14,2107 eura a zvyšuje sa každoročne podľa toho, ako rastú priemerné mzdy. Osobný mzdový sa vypočíta pre každý jeden rok na základe toho, akú mzdu, respektíve vymeriavací základ, žiadateľ dosahoval. Ak niekto v jednom roku poberal plat na úrovni priemernej mzdy v hospodárstve, získa osobný mzdový bod na úrovni 1. Ak by bol jeho plat dvojnásobný v porovnaní s priemernou mzdou, získa osobný mzdový bod 2. A ak by jeho plat predstavoval polovicu priemernej mzdy, získa osobný mzdový bod vo výške 0,5.

Aké podmienky musíte splniť, ak chcete predčasný dôchodok

  • musíte mať najmenej 15 rokov dôchodkového poistenia,
  • do dovŕšenia dôchodkového veku vám nesmú chýbať viac ako dva roky,
  • vypočítaná suma starobného dôchodku (prvý aj druhý pilier spolu) musí byť vyššia ako 1,2-násobok životného minima (257,80 eura).

Osobné mzdové body za jednotlivé roky sa následne spriemerujú a získame tak priemerný osobný mzdový bod. Ľuďom, ktorým vyjde priemerný osobný mzdový bod nižší ako 1, sa k nemu pripočíta 20 percent z rozdielu medzi hodnotou 1 a získaným priemerným osobným mzdovým bodom. Ak má naopak priemerný osobný mzdový bod vyšší ako 1,25, tomu sa v plnej výške započíta len prvých 1,25. Zo zvyšku sa mu zaráta len 68 percent. Vďaka tejto úprave sa ľuďom s podpriemerným zárobkom dôchodok zvýši a tým, ktorí zarábali viac, sa naopak zníži.

Keďže za jednotlivé roky môže osobný mzdový bod dosiahnuť maximálne hodnotu 3 (na zárobok, ktorý presahuje 3-násobok priemernej mzdy sa neprihliada), tak aj priemerný osobný mzdový bod pred úpravou môže dosiahnuť najviac hodnotu 3. Po úprave bude mať takýto človek priemerný osobný mzdový bod 2,44.

Takto vypočítaný dôchodok sa následne zníži o pol percenta za každých aj začatých 30 dní, ktoré žiadateľovi chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku. Následne sa ešte k dôchodku pripočíta tohtoročná valorizácia vo výške 2,6 percenta. Z toho vyplýva, že čím neskôr niekto o predčasný dôchodok požiada, tým by jeho suma mal byť vyššia. Takéto zníženie dôchodku je navyše trvalé a ani po dosiahnutí dôchodkového veku sa výška penzie neupraví. Zvyšovať sa bude len o každoročnú valorizáciu.

Kto si chce vyrátať približnú výšku svojho budúceho dôchodku, môže na to použiť kalkulačku na stránke Sociálnej poisťovne. Do kalkulačky je potrebné zadať údaje z Informácie o stave individuálneho účtu poistenca do 31. 12. 2003 a z Informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1.1.2004. Tieto údaje môže každému poskytnúť na požiadanie Sociálna poisťovňa.

Príklad

O starobný dôchodok žiada človek, ktorý odpracoval 40 rokov, jeho plat sa pohyboval na úrovni priemernej mzdy a jeho priemerný osobný mzdový bod preto dosahuje hodnotu 1. Aký bude jeho dôchodok, ak mu do dosiahnutia dôchodkového veku chýbajú dva roky?

Najprv vypočítame sumu starobného dôchodku (SD), tým že vynásobíme priemerný osobný mzdový (POB) bod počtom odpracovaných rokov (ODP) a aktuálnou dôchodkovou hodnotou (ADH):

SD = POB x ODP x ADH
SD = 1 x 40 x 14,2107
SD = 568,428 eura

Takýto dôchodok by dostával, ak by už dovŕšil dôchodkový vek. Keďže žiada o predčasný dôchodok, je potrebné túto sumu znížiť o 0,5 percenta za každých aj začatých 30 dní, ktoré mu chýbajú do dosiahnutia dôchodkového veku. V tomto prípade sa mu dôchodok zníži o 12,5 percenta na 497,40 eura (po zaokrúhlení na desať eurocentov nahor). K tejto sume však musíme ešte pripočítať tohtoročnú valorizáciu predčasných dôchodkov vo výške 2,6 percenta. Bude mať preto nárok na dôchodok vo výške 510,40 eura.