Kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty či e-kasa už na boj proti daňovým únikom nestačia. Ministerstvo financií preto pripravuje novú povinnosť pre podnikateľov. Tí by mali finančnej správe online zasielať všetky faktúry. Daňové úrady tak budú mať k dispozícii kompletné údaje o každom podnikateľovi.


„Zámerom návrhu zákona je zaviesť všetkým podnikateľským subjektom povinnosť vyhotovovať v stanovenej lehote faktúru z každej obchodnej transakcie, pri ktorej neplatí povinnosť evidovať tržbu pokladnicou e-kasa klient. Súčasne sa predpokladá zavedenie povinnosti zaslať pred vyhotovením konečnej verzie faktúry vybrané fakturačné údaje finančnej správe,“ uviedlo ministerstvo financií v predbežnej informácii k pripravovanému zákonu.

Túto povinnosť si podnikatelia podľa ministerstva budú môcť splniť buď prostredníctvom účtovného softvéru, ktorého súčasťou bude aj komunikačný komponent certifikovaný finančnou správou, alebo bezplatnou štátnou online aplikáciou. „Aj na strane podnikateľa v pozícii odberateľa bude zavedená povinnosť zaslania zaevidovaných došlých fakturačných údajov jedným z uvedených spôsobov,“ informovalo ministerstvo.

Daňové úrady získajú online kontrolu

Cieľom tohto opatrenia je podľa ministerstva financií zabezpečiť pre finančnú správu získanie informácií o deklarovaných plneniach, ku ktorým sa vyhotovuje faktúra, v reálnom čase. „Tieto údaje finančná správa podrobí dôkladnej analýze rizík, na základe čoho získa efektívny nástroj na potlačenie nelegálneho konania daňových subjektov už v počiatočnom štádiu, a to nielen v oblasti dane z pridanej hodnoty, ale rovnako aj v oblasti dane z príjmov, či iných druhov daní,“ tvrdí ministerstvo.

Keďže ministerstvo financií si uvedomuje, že pôjde o ďalšiu záťaž pre podnikateľov, sľubuje, že prehodnotí v súčasnosti uplatňované opatrenia s ohľadom na zníženie administratívneho zaťaženia podnikateľov. Zatiaľ však nehovorí o tom, aké povinnosti by podnikateľom mohli ubudnúť.

Verejnosť môže posielať pripomienky k pripravovanému zákonu do 25. januára. Ministerstvo predpokladá, že pripomienkové konanie začne v marci tohto roku. Až vtedy zverejní paragrafové znenie zákona.

Vláda sa už v programovom vyhlásení zaviazala, že bude bojovať proti daňovým únikom. Jedným z jej cieľov je aj znížiť medzeru vo výbere DPH na priemer Európskej únie. Medzera vo výbere DPH predstavuje rozdiel medzi tým, koľko daňové úrady vybrali na DPH a koľko by mohli vybrať, ak by všetci poctivo platili dane.

Kontrolný výkaz už nestačí

V roku 2018 Európska komisia odhadla, že na Slovensku je výpadok pri DPH na úrovni 20,4 percenta z jej teoretického výnosu. Kým v predchádzajúcich rokoch po zavedení kontrolného výkazu medzera vo výbere DPH klesala, v posledných rokoch sa naopak zväčšuje.

„Ukazuje sa tak, že tento nástroj už v dostatočnej miere nereflektuje nové trendy vývoja daňových únikov. Za jeho slabinu je možné označiť časovo oneskorené získavanie relevantných údajov z vyhotovených faktúr platiteľmi dane, čo neumožňuje finančnej správe reagovať operatívne na identifikované podozrenia z nekalých praktík daňových subjektov,“ tvrdí ministerstvo.

Ministerstvo pritom považuje za logické, že negatívny trend vo výbere DPH má priamu súvislosť aj s riadnym výberom dane z príjmov. Navyše ak podnikateľ nie je platcom DPH, kontrolný výkaz neumožňuje odhaliť daňové úniky na dani z príjmov. „Finančná správa nedisponuje v priebehu zdaňovacieho obdobia pre daň z príjmov žiadnymi informáciami o fakturovaných dodávkach tovarov a služieb zo strany podnikateľských subjektov, ktoré nie sú platiteľmi DPH,“ tvrdí ministerstvo v predbežnej informácii k pripravovanému zákonu.