Podnikateľské subjekty môžu naďalej požiadať o odklad platenia daní alebo o zaplatenie dane v splátkach, ak sa dostanú do ekonomických ťažkostí. Tvrdí to ministerstvo financií v reakcii na správy šíriace sa internetom a na sociálnych sieťach.


Povoliť odklad platenia dane alebo zaplatenie dane v splátkach, môže podľa Daňového poriadku správca dane, ak o to daňový subjekt požiada za splnenia nižšie uvedených podmienok:

  • k žiadosti o odklad platenia dane a platenie dane v splátkach je potrebné predložiť analýzu finančnej a ekonomickej situácie (analýzu nemusí predložiť fyzická osoba, ktorá nemá oprávnenie na podnikanie).
  • dlžná suma dane nad 3 000 € musí byť zabezpečená niektorým zo zabezpečovacích inštitútov (napr. záložné právo).
  • za dobu povoleného odkladu alebo povoleného platenia v splátkach zaplatí daňový subjekt úrok zo sumy odkladu dane alebo z povolenej splátky; výška úroku z odkladu alebo splátok je v súčasnosti 10% p.a..
  • úrok sa počíta za každý deň povoleného odkladu alebo povoleného platenia dane v splátkach, a to do dňa ich skutočného zaplatenia.
  • odklad alebo splátky možno povoliť najviac na 24 mesiacov od splatnosti dane.

„Snažíme sa v maximálnej možnej miere vychádzať v ústrety podnikateľom, ktorí sa ocitli v ťažkej situácii. Súčasné pravidlá takúto pomoc zo strany štáty umožňujú a každý, komu objektívne ekonomická situácia urobila veľký škrt cez jeho podnikanie, ich môže využiť,“ povedal minister Eduard Heger.