Slovenský kataster nehnuteľností je register a zároveň informačný systém, v ktorom sa nachádza geometrické určenie, súpis a popis nehnuteľností a vlastnícke, záložné či predkupné práva, vecné bremená, nájomné práva či práva vyplývajúce zo správy majetku štátu, obcí a vyšších územných celkov. Celý systém tvoria takzvané dokumentačné materiály ako napríklad listy vlastníctva, katastrálnu mapa, zbierka listín a podobne. Tie sú usporiadané podľa takzvaných katastrálnych území.


Kataster nehnuteľností slúži najmä na ochranu práv k nehnuteľnostiam, daňové a poplatkové účely, oceňovanie nehnuteľností, ochranu poľnohospodárskeho a lesného fondu, tvorbu a ochranu životného prostredia, ochranu nerastného bohatstva či národných a ostatných kultúrnych pamiatok, chránených území a prírodných výtvorov, ako aj na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach. Údaje zapísané v katastri sú platné, pokiaľ sa nepreukáže opak.

V katastri sa evidujú katastrálne územia, pozemky, stavby spojené so zemou pevným základom, byty, rozostavané byty, nebytové priestory a rozostavané nebytové priestory, chránené časti prírody a krajiny a kultúrne pamiatky, práva k nehnuteľnostiam. Do katastra sa nezapisujú inžinierske stavby a drobné stavby, ktoré sú zobrazené len na katastrálnej mape parcelným číslom pozemku alebo mapovou značkou a označené kódom druhu a spôsobu využívania pozemku.

Kataster nehnuteľností a zápis vlastníctva

 • Akékoľvek práva k nehnuteľnostiam sa do katastra zapisujú vkladom, záznamom alebo poznámkou.
 • Pri vklade právo k nehnuteľnostiam vyplývajúce zo zmluvy vzniká, mení sa alebo zaniká až povolením vkladu.
 • Záznam má na rozdiel od vkladu iba evidenčné účinky, zapisujú sa ním práva k nehnuteľnostiam, ktoré už vznikli, zmenili sa alebo zanikli zo zákona, rozhodnutím štátneho orgánu, príklepom na verejnej dražbe alebo na základe verejnej či inej listiny ako napríklad zápis dedičského osvedčenia.
 • Poznámka slúži iba na dočasné vyznačenie skutočností týkajúcich sa nehnuteľnosti alebo osoby. Ide napríklad o predbežné opatrenie súdu o zákaze nakladať s nehnuteľnosťou.
 • Kataster nehnuteľností môže obsahovať aj plombu, ktorá má preventívny účinok a ak je zapísaná v liste vlastníctva, signalizuje, že zapísané právo podlieha určitej zmene. Napríklad sa mohlo začať katastrálne konanie o oprave chyby.
 • V katastri nehnuteľností sa pozemky členia na ornú pôdu, chmeľnice, vinice, záhrady, ovocné sady, trvalé trávne porasty, lesné pozemky, vodné plochy, zastavané plochy a nádvoria a ostatné plochy.
kataster nehnuteľností
Slovenský kataster nehnuteľností je register a zároveň informačný systém. (Ilustračné foto: Mário Skyba)
 • V rámci katastra existuje aj takzvané katastrálne konanie. Ide o proces, v ktorom sa okrem zápisu práv k nehnuteľnostiam rozhoduje o zmenách hraníc katastrálnych území, prešetrení zmien údajov katastra, opravách chýb v dokumentačných materiáloch a o ich obnove.
 • Na katastrálne konanie je príslušný katastrálny odbor okresného úradu, v ktorého územnom obvode sa dotknutá nehnuteľnosť nachádza. Ak sa zápis práv k nehnuteľnostiam vkladom týka nehnuteľností nachádzajúcich sa v územnom obvode viacerých okresných úradov, je príslušný konať o celom návrhu ktorýkoľvek z príslušných okresných úradov.
 • Okresný úrad, ktorý o návrhu koná, bezodkladne upovedomí o začatí konania dotknutý okresný úrad a zašle mu jedno vyhotovenie rozhodnutia o povolení vkladu.
 • Katastrálne konanie možno vykonať písomne listinným spôsobom alebo elektronicky. Náležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh.
 • Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a podpísané kvalifikovaným elektronickým podpisom, ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis opatrený časovou pečiatkou.

List vlastníctva a ťarchy

 • Kataster nehnuteľností obsahuje aj takzvaný list vlastníctva. Je to doklad preukazujúci vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. List vlastníctva obsahuje číslo, názov okresu, obce a katastrálneho územia a skladá sa z troch častí.
 • V časti A. majetková podstata sú vypísané a špecifikované všetky nehnuteľnosti, ktorých sa list vlastníctva týka.
 • V časti B. vlastníci a oprávnené osoby sa nachádzajú osobné alebo identifikačné údaje vlastníkov a oprávnených osôb, spôsob a dátum nadobudnutia nehnuteľností.
 • V časti C. ťarchy môžu byť zapísané informácie, ktoré poukazujú na obmedzenie využitia nehnuteľností ako napríklad záložné právo, vecné bremeno, predkupné právo.
 • Vlastníci majú zároveň povinnosť ohlásiť katastrálnemu odboru okresného úradu všetky zmeny do 30 dní odvtedy, kedy nastali.
 • Katastrálny odbor okresného úradu na požiadanie a po zaplatení správneho poplatku vo výške osem eur vyhotovuje na právne účely výpis listu vlastníctva. Iba na informačné účely a online prístup k údajom slúži katastrálny portál.