Mnoho pracujúcich ľudí si kladie otázku, kedy môžem ísť do dôchodku v roku 2024. Na Slovensku nie je zavedený len klasický starobný dôchodok. V rámci Sociálnej poisťovne existuje aj predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok a nedávno sa k nim pridal aj odchod do penzie po 40 dôchodkového poistenia. Finsider preto pripravil jednoduchý prehľad o tom, kto, kedy a za akých okolností má nárok na tieto druhy dôchodkov.


Kedy môžem ísť do dôchodku na Slovensku


Starobný dôchodok:

 • Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe.
 • Podmienkou teda je, že si budúci penzista počas pracovného života platí starobné dôchodkové poistenie ako zamestnanec, podnikateľ alebo dobrovoľný poistenec.
 • Nárok na dávku v prípade starobného dôchodku má poistenec, ak získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.
 • Nárok vzniká najskôr odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku daného poistenca. O jeho dôchodkovom veku rozhoduje tabuľka.
 • Kedy môžem ísť do dôchodku? Vypočítajte si to na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).
 • Dôchodkový vek sa môže znížiť o šesť mesiacov za každé vychované dieťa. Maximálne sa ale môže znížiť o 18 mesiacov.
 • Dôchodkový vek sa prioritne znižuje ženám. Ak jej výchovu dieťaťa nie je možné zohľadniť, nárok na zohľadnenie výchovy dieťaťa a znížený dôchodkový vek vzniká mužovi, ktorý dieťa vychoval.
 • Zachováný je aj nárok na znížený dôchodkový vek po odpracovaní stanoveného počtu rokov v I. pracovnej kategórii, respektíve I./II. kategórii funkcií.
 • Tabuľka sa končí pri ročníku ľudí narodených v roku 1966 a viac. Ak nemali detí, dosiahnu dôchodkový vek 64 rokov presne v roku 2030.
 • Potom sa dôchodkový vek bude opäť počítať podľa strednej dĺžky života. V priemere by malo ísť o dva mesiace ročne.

Kedy môžem ísť do dôchodku v roku 2024 (príklad)

V tomto roku môžu odísť do dôchodku bezdetní muži či ženy narodení v roku 1960. Postupne môžu o odchod do penzie ľudia žiadať podľa dátumu ich narodenia. Dôchodkový vek môže dosiahnuť aj mladší človek za predpokladu, že vychoval dieťa. Do penzie pôjde podľa mesiaca narodenia.


Príklad č. 1:

 • Poistenka narodená 1. januára 1961
 • Počet vychovaných detí: 0
 • Dôchodkový vek je 63 rokov a 2 mesiace
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. marec 2024

Príklad č. 2:

 • Poistenec narodený 1. januára 1962
 • Počet vychovaných detí: 2
 • Dôchodkový vek je 62 rokov a 4 mesiace
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. mája 2024

Predčasný starobný dôchodok:

 • Predčasný starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr ako dovŕši svoj dôchodkový vek.
 • Predčasný dôchodok môže pomôcť tým, ktorí napríklad tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu, prípadne si dlhodobo prácu nedokážu nájsť a nemajú iné možnosti riešenia.
 • Podmienkou teda je, že si budúci penzista počas pracovného života platí starobné dôchodkové poistenie ako zamestnanec, podnikateľ alebo dobrovoľný poistenec.
 • Nárok na dávku v prípade predčasného dôchodku má poistenec, ak získal aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia.
 • Poistencovi chýbajú najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku, alebo ste získal najmenej 40 rokov dôchodkového poistenia.
 • Aká bude výška vášho predčasného dôchodku? Vypočítajte si to na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).
 • Ak niekto získal najmenej 40 odpracovaných rokov, nevzťahuje sa na neho veková podmienka. Keď splní aj ostatné zákonné podmienky, vznikne mu nárok na predčasný starobný dôchodok, aj keď mu chýbajú viac ako dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku.
 • Suma predčasného starobného dôchodku musí byť vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Ide o sumu 430,20 eura mesačne.
 • Žiadateľ musí mať ukončený pracovný pomer a nesmie pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platí odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možné vyplácať predčasný starobný dôchodok.
Kedy môžem ísť do dôchodku
Mnoho pracujúcich ľudí si kladie otázku, kedy môžem ísť do dôchodku v roku 2024. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Kedy môžem ísť do predčasného dôchodku v roku 2024 (príklad)

Suma dôchodku ľudí, ktorí chcú ísť do penzie skôr, musí byť v tomto roku vyššia ako 430,20 eura mesačne. Musia mať aspoň 15 rokov dôchodkového poistenia a chýbajú im najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku. Ľudia ale môžu odísť do predčasnej penzie aj po 40 rokoch platenia dôchodkového poistenia. V tomto prípade sa neprihliada na výšku starobnej penzie ani na to, koľko rokov zostáva poistencovi do riadneho dôchodku.

Príklad č. 1:

 • Poistenka narodená 1. január 1963
 • Počet vychovaných detí: 0
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. júl 2026
 • O predčasný dôchodok môže požiadať 1. júla 2024
 • Výška jej mesačného dôchodku musí byť aspoň 430,20 eura.

Príklad č. 2:

 • Poistenec narodený 1. januára 1964
 • Dôchodkové poistenie platil od 20 rokov veku života
 • Počet vychovaných detí: 0
 • Dátum dovŕšenia dôchodkového veku je 1. september 2027
 • Poistenec môže žiadať v roku 2024 o individuálny predčasný dôchodok

Invalidný dôchodok:

 • Invalidný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa vypláca z invalidného poistenia. Invalidné poistenie je súčasťou dôchodkového poistenia.
 • Podmienkou teda je, že si budúci penzista počas pracovného života platí starobné dôchodkové poistenie ako zamestnanec, podnikateľ alebo dobrovoľný poistenec.
 • Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť z dôvodu dlhodobého nepriaznivého zdravotného stavu.
 • Kedy môžem ísť do dôchodku? Vypočítajte si to na našej kalkulačke (kliknite na odkaz).
 • Nepriaznivý zdravotný stav vyhodnotil lekár ako dlhodobo nepriaznivý, to znamená, že bude pretrvávať spravidla viac ako jeden rok.
 • Ak má niekto viaceré závažné diagnózy, posudzujúci lekár bude brať do úvahy len tú rozhodujúcu pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Ostatné diagnózy môžu mieru poklesu zvýšiť spolu najviac o desať percent.
 • Nárok na invalidný dôchodok potom vzniká vtedy, keď schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť klesla najmenej o 40 percent oproti zdravej osobe.
 • Nárok sa vzťahuje aj na počet odpracovaných rokov, ich limit na určuje podľa veku.
  • poistenec do 20 rokov môže mať odpracovaný menej ako 1 rok,
  • poistenec od 20 rokov do 24 rokov musí mať odpracované najmenej 1 rok,
  • poistenec nad 24 rokov do 28 rokov musí mať odpracované najmenej 2 roky,
  • poistenec nad 28 rokov do 34 rokov musí mať odpracovaných najmenej 5 rokov,
  • poistenec nad 34 rokov do 40 rokov musí mať odpracovaných najmenej 8 rokov,
  • poistenec nad 40 rokov do 45 rokov musí mať odpracovaných najmenej 10 rokov,
  • poistenec nad 45 rokov musí mať odpracovaných najmenej 15 rokov.
 • Nárok na invalidný dôchodok vzniká aj vtedy, keď poistenec nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo nemá priznaný predčasný starobný dôchodok.
 • Za osobitne stanovených podmienok môže vzniknúť nárok na invalidný dôchodok z mladosti aj nezaopatrenému dieťaťu. Podmienkou je trvalý pobyt na území Slovenska. Nárok na tento dôchodok ale vznikne až od plnoletosti.
 • Nárok na invalidný dôchodok má aj študent, ktorý sa stal invalidným počas doktorandského štúdia v dennej forme, ešte nemá 26 rokov a na území Slovenska má trvalý pobyt. Podmienka počtu rokov dôchodkového poistenia sa v týchto prípadoch považuje za splnenú.