Ak sa niekto chystá šoférovať v rámci krajín Európskej únie (EÚ), postačí mu vodičský preukaz vydaný na Slovensku. V prípade, že potrebuje vodičský preukaz mimo krajín EÚ, musí si vybaviť takzvaný medzinárodný vodičský preukaz, ktorý sa vydáva podľa štátu a jeho zmluvy v medzinárodnom dohovore. Medzinárodný vodičský preukaz sa vydáva len držiteľovi platného vodičského preukazu, ktorý bol vydaný na Slovensku.


Medzinárodný vodičský preukaz podľa Viedenského dohovoru sa vydáva s platnosťou na tri roky a podľa Ženevského dohovoru s platnosťou na jeden rok. Žiadosť sa podáva zvlášť za každý medzinárodný vodičský preukaz. Jeho držiteľa ale neoprávňuje jeho na vedenie motorových vozidiel na Slovensku, ak tam bol vydaný alebo ak bol vydaný v cudzine a jeho držiteľ má pobyt na území Slovenska.

Tento vodičský preukaz vydáva príslušný orgán Policajného zboru podľa miesta udelenia vodičského oprávnenia alebo podľa miesta, kde si žiadateľ podá žiadosť o vydanie vodičského preukazu. Neplatný je ten preukaz, ktorého držiteľ prestal byť držiteľom klasického vodičského preukazu alebo ktorého preukaz je neplatný.

Ako žiadať o medzinárodný vodičský preukaz:

 • Žiadosť o vyhotovenie medzinárodného vodičského preukazu sa vybavuje na oddelení dokladov poriadkovej polície príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru. Podáva sa samostatne za každý medzinárodný vodičský preukaz.
 • Žiadosti o vydanie medzinárodného vodičského preukazu sa prijímajú podľa Viedenského dohovoru alebo Ženevského dohovoru ústnym oznámením držiteľa platného vodičského preukazu. Predkladá doklad totožnosti a vodičský preukaz.
 • Žiadateľ je povinný zaplatiť správny poplatok a predložiť neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu  s rozmermi 3,5 centimetra (cm) x 4,5 cm zobrazujúcu podobu tváre držiteľa vodičského preukazu.
 • Oddelenie dokladov vytlačí dve žiadosti o vyhotovenie medzinárodného vodičského preukazu a žiadateľ svojim podpisom potvrdí správnosť údajov.
 • Oddelenie dokladov vráti žiadateľovi vodičský preukaz a vydá medzinárodný vodičský preukaz.
 • Oddelenie dokladov vydáva medzinárodný vodičský preukaz podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 8. novembra 1968 vo Viedni.
 • Oddelenie dokladov vydáva medzinárodný vodičský preukaz podľa Dohovoru o cestnej premávke podpísaného 19. septembra 1949 v Ženeve.
medzinárodný vodičský preukaz
Foto: Miroslav Homola

Aké sú poplatky a potrebné doklady:

 • žiadateľ o medzinárodný vodičský preukaz predloží platný doklad totožnosti a platný vodičský preukaz, na základe čoho oddelenie dokladov preverí v evidenciách identifikačné údaje žiadateľa a jeho udelené vodičské oprávnenia,
 • žiadateľ ďalej predkladá neretušovanú farebnú alebo čiernobielu fotografiu zhotovenú na hladkom, lesklom polokartóne s rozmermi 3,5 cm x 4,5 cm, zobrazujúcu podobu tváre držiteľa vodičského preukazu v trojštvrťovom profile s výškou tvárovej časti hlavy minimálne 2 cm od brady po temeno,
 • oddelenie dokladov vyberie správny poplatok, vytlačí záväznú žiadosť o vyhotovenie medzinárodného vodičského preukazu a žiadateľ svojim vlastnoručným podpisom potvrdí správnosť údajov na žiadosti,
 • oddelenie dokladov vráti žiadateľovi vodičský preukaz a vydá medzinárodný vodičský.
 • Každé vydanie medzinárodného vodičského preukazu a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia vodičského oprávnenia uvedeného vo vodičskom preukaze a skončenia jeho platnosti (do 30 dní) – 6,50 €.
 • Vydanie medzinárodného vodičského preukazu ako náhrady za odcudzený preukaz – 6,50 €.
 • Vydanie medzinárodného vodičského preukazu ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz – 6,50 €.

Vodičský preukaz v inej krajine EÚ:

 • Ak sa niekto presťahuje do inej krajiny EÚ, zvyčajne si nemusí svoj vodičský preukaz vymeniť za miestny. Ak si to želá, môže si ho dobrovoľne vymeniť za rovnocenný vodičský preukaz v novej krajine vášho pobytu.
 • Musí ale mať pobyt v danej krajine a spĺňať podmienky na získanie vodičského preukazu ako napríklad, že dosiahol minimálny vek, zdravotný stav mu umožňuje šoférovať a podobne.
 • Občan ku svojej žiadosti predkladá platný vodičský preukaz vydaný v štáte EÚ a musí splniť ďalšie zákonné podmienky.
 • Ak sa niekto rozhodne vymeniť si vodičský preukaz, môže tak urobiť po 185 dňoch od udelenia alebo registrovania pobytu, a to na oddelení dokladov podľa miesta pobytu.
 • Zo sebou si prinesie platný vodičský preukaz a požiada o jeho výmenu. Poplatok je 6,50 € a na výslovnú žiadosť je možné za poplatok 26 € požiadať o urýchlené vydania vodičského preukazu (dva dni).

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: