Vodičský preukaz je doklad, ktorý oprávňuje jeho držiteľa viesť motorové vozidlo. Vodič je povinný mať ho pri sebe počas jazdy, inak mu hrozí pokuta. Vodičský preukaz sa člení podľa jednotlivých skupín motorových vozidiel a vybavuje sa osobne na oddeleniach dokladov poriadkovej polície okresného riaditeľstva Policajného zboru.

 • Žiadosť o vyhotovenie vodičského preukazu sa podáva ústnym oznámením držiteľa vodičského oprávnenia na oddelení dokladov poriadkovej polície príslušného okresného riaditeľstva Policajného zboru.
 • K žiadosti sa predloží platný doklad totožnosti a starý vodičský preukaz, ak ide o žiadosť o nový vodičský preukaz. Policajný zbor preverí v evidencii, či žiadateľ má udelené vodičské oprávnenie.
 • Po zaplatení správneho poplatku 6,50 eura žiadateľovi na oddelení dokladov vytlačia dve žiadosti o vyhotovenie nového vodičského preukazu, ktoré žiadateľ potvrdí podpisom.
 • Priamo na pracovisku žiadateľovi vyhotovia čiernobielu fotografiu a zosnímajú jeho elektronický podpis.
 • Oddelenie dokladov žiadateľovi vydá jednu potvrdenú záväznú žiadosť o vyhotovenie nového vodičského preukazu, vráti mu starý vodičský preukaz, ak ho predložil, a stanoví termín prevzatia nového vodičského preukazu.
 • Pri podaní žiadosti o vyhotovenie vodičského preukazu môže každý poskytnúť oddeleniu dokladov jeho telefonický alebo e-mailový kontakt, na ktorý mu bude zaslaná správa o vyhotovení vodičského preukazu.
 • Štádium spracovania dokladu si môže každý žiadateľ skontrolovať aj cez webovú stránku ministerstva vnútra.

Ako získať vodičský preukaz:

 • Uchádzač musí absolvovať vodičský kurz v autoškole akreditovanej na Slovensku.
 • Uchádzač musí byť zdravotne spôsobilý na vedenie motorového vozidla príslušnej skupiny.
 • Uchádzač musí mať v Slovenskej republike trvalý alebo prechodný pobyt aspoň šesť mesiacov.
 • Uchádzač musí úspešne absolvovať skúšku z odbornej spôsobilosti na udelenie vodičského oprávnenia a dosiahnuť ustanovený minimálny vek.
 • Uchádzač musí mať na Slovensku zvyčajné bydlisko alebo tu študovať aspoň šesť mesiacov.
 • Uchádzač musí splniť osobitné predpísané povinnosti podľa zákona o cestnej premávke, ak im podlieha.
 • Uchádzač nesmie mať súdom alebo iným príslušným orgánom Slovenskej republiky uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlo.
 • Uchádzač nesmie mať príslušným orgánom uloženú povinnosť podrobiť sa preskúmaniu zdravotnej alebo psychickej spôsobilosti alebo preskúšaniu odbornej spôsobilosti.
 • Uchádzač nesmie mať zadržaný vodičský preukaz alebo odobraté vodičské oprávnenie.
 • Uchádzač nesmie podliehať v cudzom štáte zákazu činnosti viesť motorové vozidlo.
 • Uchádzač nesmie mať vodičský preukaz vydaný iným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru odobratý, obmedzený, pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.
 • Uchádzač nesmie mať vodičský preukaz vydaný Slovenskou republikou odobratý, obmedzený pozastavený alebo zrušený v inom štáte Európskeho hospodárskeho priestoru.
 • Uchádzač nesmie byť držiteľom vodičského preukazu vydaného Slovenskou republikou alebo cudzím štátom s udeleným vodičským oprávnením tej skupiny motorových vozidiel, akej je vodičský preukaz, o ktorého vydanie žiada, alebo rovnocennej skupiny.
vodičský preukaz
Ilustračné foto: Peter Csernák

Poplatky a platnosť vodičského preukazu:


Správne poplatky:

 • Výpis z evidenčnej karty vodiča (za každú stranu) – 2 €
 • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu do 30 dní – 6,50 €.
 • vydanie vodičského preukazu, zmena trvalého pobytu, zmena priezviska do 30 dní – 6,50 €.
 • vydanie vodičského preukazu po skončení skúšobnej doby do 30 dní – 6,50 €.
 • rozšírenie vodičského preukazu do 30 dní – 6,50 €.
 • každé vydanie medzinárodného vodičského preukazu a každé ďalšie z dôvodu rozšírenia vodičského oprávnenia uvedeného vo vodičskom preukaze a skončenia jeho platnosti (do 30 dní) – 6,50 €.
 • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu ako náhrady za odcudzený preukaz – 6,50 €.
 • vydanie vodičského preukazu a medzinárodného vodičského preukazu ako náhrady za stratený, zničený alebo poškodený preukaz – 6,50 €.
 • Pri vydávaní vodičského preukazu sa platí poplatok 26 €, ak sa vodičský preukaz vydáva urýchlene do dvoch pracovných dní na výslovnú žiadosť poplatníka.

Platnosť vodičského preukazu:

 • Vodičský preukaz oprávňujúci na vedenie vozidiel skupiny AM, A1, A2, B1, B a BE je platný 15 rokov alebo do dosiahnutia veku 65 rokov.
 • Vodičský preukaz oprávňujúci na vedenie vozidiel skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE je platný 5 rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti a dokladu o psychickej spôsobilosti.
 • Platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T osoby staršej ako 63 rokov je päť rokov od dátumu vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti.
 • Vodičské preukazy vydané od 1. januára 1993 do 30. apríla 2004 sú platné do 31. decembra 2023.
 • Vodičské preukazy vydané od 1. mája 2004 do 18. januára 2013 sú platné do 31. decembra 2032.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: