Zbrojný preukaz je takzvaná verejná listina, ktorá jeho držiteľa alebo držiteľku oprávňuje držať alebo nosiť zbraň a strelivo. Ak totiž niekto chce vlastniť zbraň, potrebuje mať na to oprávnenie vydané policajným útvarom. Môže ho získať len bezúhonná a spoľahlivá osoba, ktorá dosiahla vek 21 rokov.


Výnimkou je vydanie zbrojného preukazu pre zbraň na poľovné účely osobe, ktorá má 18 rokov. Musí ale byť držiteľom poľovného lístka. Zbrojný preukaz môže byť vydaný aj osobe vo veku 15 rokov, ak je členom štátnej reprezentácie v streleckej disciplíne. Táto výnimka si ale vyžaduje písomný súhlas jej zákonného zástupcu. Môže to byť rodič či súdom poverená osoba.

Okrem predpísaného veku, bezúhonnosti a spoľahlivosti musí žiadateľ spĺňať plnú spôsobilosť na právne úkony, lekárskym posudkom preukázanú zdravotnú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo a psychickú spôsobilosť preukázanú psychologickým posudkom, ďalej odbornú spôsobilosť držať alebo nosiť zbraň a strelivo vykonaním skúšky pred skúšobnou komisiou, musí mať miesto pobytu na území Slovenskej republiky a preukázať potrebu držať alebo nosiť zbraň a strelivo.

Žiadosť o zbrojný preukaz

 • Žiadosť sa podáva na príslušnom okresnom riaditeľstve polície na oddelení dokladov a úseku zbraní a streliva. Žiadateľ musí spĺňať predovšetkým podmienku veku, musí byť plne spôsobilý na právne úkony a spĺňať podmienky bezúhonnosti a spoľahlivosti, ktoré sú ustanovené v zákone o strelných zbraniach a strelive.
 • Pred podaním žiadosti si žiadateľ zaobstará lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti, ktorý vydáva lekár so špecializáciou v špecializovaných odboroch a psychologický posudok, ktorý vydá psychológ so špecializáciou v odbore klinická psychológia.
 • V žiadosti o vydanie zbrojného preukazu žiadateľ uvedie osobné údaje, číslo dokladu totožnosti, cudzinec číslo cestovného dokladu alebo dokladu nahrádzajúceho cestovný doklad, skupinu zbrojného preukazu, o vydanie ktorej žiada a tiež odôvodnenie žiadosti o vydanie zbrojného preukazu.
 • K žiadosti žiadateľ pripojí dve fotografie s rozmermi 30 x 35 mm, lekársky posudok o zdravotnej spôsobilosti a psychologický posudok o psychickej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo, ďalej potvrdenie orgánu štátnej správy, že má oprávnenie podľa osobitného predpisu, prípadné potvrdenie o členstve v streleckej organizácii, úradne osvedčenú kópiu poľovného lístka a tiež úradne osvedčenú kópiu dokladu, na základe ktorého možno započítať skúšku odbornej spôsobilosti alebo jej časti.
 • Všetky doklady nesmú byť v čase podania žiadosti staršie ako tri mesiace.
 • Policajný útvar vydá zbrojný preukaz s platnosťou na desať rokov. Cudzincovi s platnosťou na čas jeho povoleného pobytu na území Slovenskej republiky, ak má byť jeho pobyt kratší ako desať rokov.
zbrojný preukaz
Zbrojný preukaz je takzvaná verejná listina, ktorá jeho držiteľa oprávňuje držať alebo nosiť zbraň. (ilustračné foto: Unsplash)

Koľko stojí zbrojný preukaz od apríla 2024

 • Žiadosť o vydanie zbrojného preukazu – 45 €
 • Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo – prvá skúška 70 €
 • Vykonanie skúšky alebo preskúšanie z odbornej spôsobilosti držať alebo nosiť zbraň a strelivo – druhá skúška 45 €
 • Žiadosť o rozšírenie zbrojného preukazu – 30 €
 • Žiadosť o vydanie nového zbrojného preukazu – 45 €
 • Žiadosť o vydanie európskeho zbrojného pasu – 30 €
 • Žiadosť o predĺženie platnosti európskeho zbrojného pasu – 6 €
 • Žiadosť o vydanie zbrojnej licencie – 560 €
 • Žiadosť o vydanie povolenia na prevádzkovanie strelnice – 560 €

Zánik platnosti zbrojného preukazu

 • Ak zanikne platnosť zbrojného preukazu v prípade straty, krádeže, poškodenia, obsahu nezodpovedaných údajov skutočnosti, policajný útvar po predložení dvoch fotografií a po zaplatení správneho poplatku vydá nový zbrojný preukaz s platnosťou podľa zbrojného preukazu, za ktorý sa nový zbrojný preukaz vydáva.
 • Ak po vydaní zbrojného preukazu vznikne pochybnosť, či je držiteľ zbrojného preukazu psychologicky spôsobilý na držanie zbrane, polícia je oprávnená od držiteľa vyžiadať predloženie nového psychologického posudku. Ak ho nepredloží v určitej lehote, bude posudzovaný ako keby stratil psychickú spôsobilosť.

Platnosť zbrojného preukazu zaniká:

 • uplynutím doby platnosti zbrojného preukazu,
 • oznámením jeho straty alebo odcudzenia,
 • rozhodnutím o odňatí zbrojného preukazu,
 • ak je taký poškodený, že zápisy v ňom uvedené sú nečitateľné alebo je porušená jeho celistvosť,
 • ak obsahuje údaje nezodpovedajúce skutočnosti,
 • skončením pobytu jeho držiteľa na území Slovenskej republiky,
 • ak jeho držiteľ zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • dňom vrátenie zbrojného preukazu policajného útvaru, ktorý zbrojný preukaz vydal.

Ďalšie správne poplatky:

Koľko stojí zbrojný preukazcena od 1. apríla 2024
Žiadosť o vydanie nákupného povolenia na každú zbraň alebo jej hlavnú časť30 €
Žiadosť o vydanie zbrojného sprievodného listu na každú zbraň, jej hlavnú časť alebo strelivo30 €
Žiadosť o vydanie povolenia na znehodnotenie, zničenie, výrobu rezu zbrane a streliva podľa § 58 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, žiadosť o vykonanie kriminalisticko-expertízneho skúmania zbrane pred vykonaním úpravy zbrane podľa § 28 ods. 1 písm. h) a § 35 ods. 1 písm. p) zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov45 €
Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu zbraní a streliva podnikateľom60 €
Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A 1. za každú zakázanú zbraň, každý zakázaný doplnok zbrane alebo za každú žiadosť o zakázané strelivo okrem žiadosti podľa druhého bodu30 €
Žiadosť o vydanie výnimky na zbraň kategórie A 2. držiteľa zbrojnej licencie skupiny A140 €
Žiadosť o vydanie povolenia na prevoz zbrane cez územie Slovenskej republiky zamestnancom bezpečnostnej služby vykonávajúcej profesionálnu cezhraničnú prepravu eurovej hotovosti cestnou dopravou30 €
Žiadosť o zaevidovanie každej zbrane alebo hlavnej časti zbrane9 €
Žiadosť o vydanie povolenia podľa § 14 ods. 2 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov9 €
Žiadosť o posúdenie spoľahlivosti a bezúhonnosti podľa § 19 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na účely nadobúdania zbraní a streliva v cudzine30 €
Úschova každej zbrane, hlavnej časti zbrane alebo streliva do nej za každý aj začatý rok30 €
Vydanie povolenia na vystavovanie zbraní a streliv280 €
Zdroj: ficovepoplatky.sk

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: