Výpis z registra trestov je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou SR. Dokument preukazuje, či osoba bola, alebo nebola právoplatné odsúdená. Výpis z registra trestov môže niekto potrebovať napríklad pri nástupe do novej práce alebo v súvislosti s vybavovaním niektorých dokladov či povolení. Všetky doklady potrebné na vybavenie ale musia byť originály, nestačí overená kópia.


O výpis z registra trestov môže požiadať bežný občan či cudzinec, ktorého sa výpis z registra trestov týka, pričom jeho totožnosť musí byť overená. Žiadať môže aj splnomocnenec, ktorému splnomocnenie udelil žiadateľ. Ďalej môže byť žiadateľom orgán, organizácia alebo inštitúcia a dôvodom je iná potreba než trestné konanie. Žiada sa osobne alebo elektronicky.

Pri osobnej žiadosti je možné výpis získať v rámci registra trestov Generálnej prokuratúry v Bratislave, v rámci obce, ktorá si vedie matriku, tiež na pracoviskách Slovenskej pošty, ktoré sú vedené ako integrované obslužné miesta a na zastupiteľských úradoch v zahraničí.

Výpis z registra trestov

 • O výpis je možné požiadať aj elektronickou službou pre občanov cez poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov alebo cez výpis z registra trestov v zahraničí.
 • Pri podaní žiadosti elektronicky žiadateľ potrebuje občiansky preukaz s čipom (eID karta) a bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorými sa prihlási k službe a čítačku kariet.
 • Okrem toho potrebuje podpisové certifikáty na čipe občianskeho preukazu či dokladu o pobyte, cez ktoré vytvorí kvalifikovaný elektronický podpis (KEP).
 • K procesu sú potrebné aj aplikácie na prihlasovanie, podpisovanie a softvér k čítačke kariet. Aplikácia eID klient pre MS Windows musí byť v minimálnej verzii 3.1.2.

Poskytovanie výpisu a odpisu z registra trestov:

 • Služba umožňuje prostredníctvom elektronického formulára podať žiadosť o výpis či odpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR.
 • Žiadosť môže byť podaná iba žiadateľom, ktorý má prístupové práva a oprávnenia na využívanie elektronických služieb Generálnej prokuratúry SR.
 • Pre sprístupnenie služieb sa musí žiadateľ autentifikovať prostredníctvom svojho občianskeho preukazu eID karty s príslušnou čítačkou. Služba je spoplatnená podľa platnej vyhlášky ministerstva spravodlivosti.
 • Úhrada poplatku sa riadi platnými obchodnými podmienkami centrálneho systému evidencie a zúčtovania súdnych a správnych poplatkov.
 • Každá chybne zadaná úhrada na platobný predpis je predmetom riešenia manuálneho spárovania alebo vrátenia na účet poplatníka. Manuálne spárovanie úhrady alebo vrátenie na účet poplatníka vykonáva prevádzkovateľ systému eKolok.
výpis z registra trestov
Výpis z registra trestov je verejná listina vydaná Generálnou prokuratúrou SR. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Výpis z registra trestov v zahraničí:

 • Služba je určená pre občanov Slovenskej republiky a cudzincov v zahraničí. Prostredníctvom služby je možné odoslať žiadosť o výpis z registra trestov príslušnému zastupiteľskému úradu Slovenskej republiky, na ktorom si žiadateľ rezervuje stretnutie pre vybavenie žiadosti v čase jeho pobytu v zahraničí – zoznam zastupiteľských úradov zoznam ZÚ.
 • Cieľom služby je odovzdanie výpisu z registra trestov občanovi Slovenskej republiky v zahraničí. V prípade použitia eID karty prebieha komunikácia s občanom prostredníctvom eDesk schránky.
 • Službu je však možné využiť aj bez použitia eID karty. Zaručený elektronický podpis občana sa pre spracovania elektronického formulára nevyžaduje. Služba je dostupná 24 hodín denne.

Potrebné doklady a výška poplatkov

Doklady a potvrdenia:

 • Občan SR – platný občiansky preukaz (originál, nie kópiu).
 • Ak občan SR zastupuje občana SR – úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 90 dní, a platný občiansky preukaz splnomocniteľa (originál).
 • Ak občan SR zastupuje cudzinca – úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 90 dní; platný originál cestovného pasu a rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka (preklad vykoná úradný znalec – prekladateľ).
 • Cudzinec – platný cestovný pas (originál) a rodný list preložený do štátneho jazyka.
 • Ak cudzinec zastupuje občana SR – úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 90 dní; platný občiansky preukaz splnomocniteľa (originál).
 • Ak cudzinec zastupuje cudzinca – úradne overené splnomocnenie (notárom alebo iným príslušným orgánom), pričom toto splnomocnenie nie je staršie ako 90 dní; platný originál cestovného pasu a rodný list splnomocniteľa preložený do slovenského jazyka (preklad vykoná úradný znalec – prekladateľ). 

Poplatky:

Ak sa žiadosť o výpis podáva na zastupiteľskom úrade SR, konzulárny poplatok za vybavenie je 10 eur. Poplatok je možné uhradiť prostredníctvom potvrdenia pre evidenciu poplatku, ktoré je možné zakúpiť len na pracoviskách Slovenskej pošty. Alebo aj e-kolkom v podateľni eegistra trestov Generálnej prokuratúry SR v Bratislave. V prípade, že niekto žiada o výpis z registra trestov prostredníctvom elektronickej služby, platba sa uskutoční prostredníctvom bankového prevodu.

SlužbaPoplatok za elektronickú službu cez IOMPoplatok za asistenciu IOMCelková cena za službu
Odpis z registra trestov2 €1.90 €3.90 €
Odpis z registra trestov (prevádzkareň MVSR)2 €2 €4 €
Výpis z listu vlastníctva4 €3.90 €7.90 €
Výpis z listu vlastníctva (prevádzkareň MVSR)4 €4 €8 €
Výpis z obchodného registra4.50 €4.50 €
Výpis z obchodného registra (prevádzkareň MVSR)4.50 €4.50 €
Výpis z registra trestov2 €1.90 €3.90 €
Výpis z registra trestov (prevádzkareň MVSR)2 €2 €4 €
Zdroj: IOMO

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: