Prechodný pobyt je miesto, kde sa človek zdržiava mimo miesta trvalého bydliska. Musí to ale trvať viac ako 90 dní v roku. Prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. Na rozdiel od minulosti ale hlásenie prechodného pobytu už nie je povinnosťou.


Ak sa niekto plánuje presťahovať a nechce si meniť miesto trvalého pobytu, má právo nahlásiť adresu prechodného pobytu. Spraviť tak môže v ohlasovni v mieste prechodného pobytu alebo pomocou elektronickej služby centrálnej ohlasovne. Samotný úkon prihlásenia sa na prechodný pobyt je bezplatný.

Spoplatnené je len vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte poplatkom vo výške šesť eur, alebo v prípade elektronického dožiadania poplatkom vo výške troch eur.

Prechodný pobyt na Slovensku

  • Ohlásiť prechodný pobyt môže každý sám za seba, za členov rodiny, za dieťa do 18 rokov a za nezaopatrené dieťa od 18 do 25 rokov, za dieťa do 18 rokov s nariadenou ústavnou alebo ochrannou výchovou, ďalej za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo ktorého spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, prípadne za iného občana. V prípade inej osoby musí mať ohlasujúci úradne overené splnomocnenie danej osoby.
  • Na prihlásenie prechodného pobytu v ohlasovni je potrebný platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, rodný list, ak sa prihlasuje dieťa do 18 rokov, platný cestovný pas, ak osoba žije trvalo v zahraničí či písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s úradne overeným podpisom vlastníka budovy.
  • Nahlasuje sa začiatok prechodného pobytu, miesto prechodného pobytu, predpokladanú dobu prechodného pobytu. Pri návšteve ohlasovne môže každý požiadať o potvrdenie o prechodnom pobyte. Pri jeho vydávaní je správny poplatok šesť eur. Pri elektronickom vyžiadaní potvrdenie o nahlásení prechodného pobytu či potvrdenia o ohlásení prechodného pobytu v zahraničí sa platia tri eurá.
  • Prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený. Ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť a ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka budovy. Na odhlásenie sa z prechodného pobytu môže každý využiť aj elektronickú službu.
prechodný pobyt
Prechodný pobyt je miesto, kde sa človek zdržiava mimo miesta trvalého bydliska. (Ilustračné foto: Depositphotos)

Prechodný pobyt v zahraničí

  • Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenska a pripravuje sa na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, má právo ohlásiť túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. V ohlásení uvedie štát a miesto pobytu či predpokladanú dobu pobytu. Ohlásiť miesto a predpokladanú dobu pobytu v zahraničí je možné aj cez elektronickú službu centrálnej ohlasovne.
  • Pri elektronickej službe sa vypĺňajú údaje žiadateľa, adresa pobytu a štát, dátum ukončenia pobytu, určuje sa osoba, za ktorú sa ohlasuje pobyt a podľa potreby sa priloží súhlas manžela či manželky s ohlásením prechodného pobytu v zahraničí za seba a deti podpísané mandátnym certifikátom notára, prípadne potvrdenie o návšteve školy. Formulár sa pri odosielaní podpisuje elektronickým podpisom.
  • Informácie o priebehu vybavovania potvrdenia budú zasielané do žiadateľovej elektronickej schránky, ktorú má zriadenú na ústrednom portáli. Po odoslaní elektronického podania mu do elektronickej schránky príde potvrdenie o zaevidovaní podania. Číslo podania, pod ktorým je evidované, bude mať uvedené v hlavičke správy.
  • Pokiaľ je dôvodom návštevy zahraničia iba dovolenka, registrácia pobytu v zahraničí nie je potrebná, iba ak dovolenka trvá dlhšie ako 3 mesiace. V niektorých krajinách však platí zároveň aj povinnosť nahlásenia prítomnosti ihneď po príchode. Pokiaľ sa niekto v zahraničí z nejakého dôvodu zdržiava dlhšie, je potrebné sa informovať o povinnostiach registrácie na miestnych úradoch.
  • Registrácia pobytu v zahraničí sa robí na obecnom úrade alebo miestnom oddelení polície, prípadne v hoteli, kde môžu vydať registračné potvrdenie. Každá krajina má ale vlastné pravidlá.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: