Skupina ČSOB na Slovensku hospodárila v prvých deviatich mesiacoch 2022 so ziskom vo výške 59,678 milióna eur. Vo výsledkoch sú zahrnuté aj údaje ČSOB Poisťovne.


Aj keď zisk ČSOB medziročne mierne klesol, nie sú údaje z toho a minulého roku úplne porovnateľné. V štvrtom kvartáli minulého roku ČSOB pod seba začlenila bývalú OTP Banku. Jej čísla tak vo výsledkoch za prvé tri kvartály minulého roku chýbajú.

Generálny riaditeľ a predseda predstavenstva ČSOB Daniel Kollár vysvetľuje, že na štruktúru zisku vplývali viaceré kľúčové faktory. „Bol to nepochybne pretrvávajúci záujem o nové úvery tak zo strany retailovej klientely, ako aj firiem. Pozitívny vplyv na výnosy mal tiež vývoj na finančných trhoch, a s tým súvisiace riadenie našich úrokových nákladov. Vyššie než vlani boli výnosy z poplatkov, na čom sa okrem zahrnutia výsledkov OTP Banky podpísali tak nárast transakcií, ale aj vyšší záujem podnikateľov o platobné terminály a bezhotovostné platby,“ vraví.

Podobne ako v ostatných odvetviach ani banky sa tento rok nevyhli zvyšovaniu náklad z dôvodu rastúcich cien energií a inflácie. To bolo podľa D. Kollára aj jedným z kľúčových faktorov vyšších prevádzkových nákladov. „Vyššiu úroveň ako vlani dosiahli aj pre vyššie personálne náklady a pokračujúce investície do digitalizácie našich služieb, ktorej významný projekt sme odštartovali presne pred piatimi rokmi,“ tvrdí.

Kľúčové neauditované výsledky ČSOB k 30. septembru 2022 (v tis. €)

Ukazovateľ30.9.202230.9.2021
Čisté úrokové výnosy166 107149 208
Čisté výnosy z poplatkov a provízií65 19356 938
Čistý zisk z finančných operácií a kurzové rozdiely33 1973 692
Výnosy celkom266 979213 981
Prevádzkové náklady(177 240)(151 328)
Opravné položky a rezervy na podsúvahové riziká(10 901)14 610
Čistý zisk za účtovné obdobie59 67859 365
Bilančná suma14 258 61711 229 090
Úvery poskytnuté klientom10 534 3618 238 549
Vklady a úvery prijaté od klientov8 344 1736 720 498
Zdroj: ČSOB

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: