ČSOB vykázala v roku 2022 čistý zisk na úrovni 74,1 milióna eur. Celá skupina ČSOB, vrátane ČSOB Poisťovne, dosiahla vlani zisk 83,6 milióna eur. Vo výsledkoch sú už započítané aj výsledky bývalej OTP Banky Slovensko, ktorá sa stala súčasťou ČSOB vo štvrtom kvartáli 2021. Aj preto nie sú medziročné údaje plne porovnateľné.


ČSOB dosiahla v roku 2022 čisté úrokové výnosy vo výške 231,1 milióna eur. Rast čistých úrokových výnosov bol podporovaný pokračujúcim rastom úverového portfólia, a to najmä úverov na bývanie a investičných úverov pre živnostníkov a menšie spoločnosti. ČSOB tiež aktívne riadila štruktúru svojich záväzkov s cieľom znižovania úrokových nákladov čo sa prejavilo na náraste čistých úrokových výnosov.

Čisté výnosy z poplatkov a provízií za rok 2022 dosiahli 88,4 milióna eur. Vývoj v oblasti poplatkov bol pozitívne ovplyvnený oživením ekonomického prostredia po pandemickom období a rastúcej spotrebe obyvateľstva, ktoré sa prejavili najmä v oblasti výnosy z platobného styku. Turbulentnejšia situácia na finančných trhoch sa prejavila poklesom dopytu po investičných produktoch a podielových fondoch, a následne aj na medziročnom znížení poplatkových výnosov z týchto produktov.

Prevádzkové náklady dosiahli 238,2 milióna eur. Nárast bol spôsobený zlúčením s OTP Bankou a tiež aktivitami spojenými s integráciou OTP Banky do bankových systémov ČSOB.

Opravné položky a rezervy na podsúvahové riziká boli za rok 2022 vytvorené vo výške 20,5 milióna eur. Pod nárast sa podpísal pokračujúci vojenský konflikt s dopadom na ceny energií, vysoká inflácia a celkovo turbulentné ekonomické prostredie, ktoré sa pretavili do zhoršenia makroekonomických indikátorov a následnú tvorbu rezerv a tvorbu opravných položiek.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: