Keď si niekto chce postaviť dom cez hypotekárny úver, musí splniť množstvo zmluvných podmienok. Okrem toho, že nehnuteľnosť by mala byť poistená, banka vyžaduje rôzne doklady a faktúry o priebehu stavby. V momente, kedy je dom dokončený, ho do určitého termínu treba aj skolaudovať. Ak to majiteľ nestihne, môže mu byť bankou uložená pokuta za neskolaudovaný dom. Jednotlivé banky na Slovensku k tomu môžu pristupovať rôznym spôsobom. Všetky sa zhodujú v tom, že postup je individuálny. Ľudia pritom môžu vždy požiadať o predĺženie lehoty na predloženie potrebných dokladov.


Hovorca VÚB banky Dominik Miša tvrdí, že klient má štandardne uvedené podmienky v úverovej zmluve, ktoré je potrebné splniť do nejakej lehoty po čerpaní úveru. „Banka tieto podmienky následne monitoruje, napríklad zasiela výzvy klientom s upozornením na doloženie dokladov či už ku kolaudačnému rozhodnutiu alebo dokladov k preukázaniu dostavanej stavby, napríklad zápis na liste vlastníctva. Za nesplnenie podmienok banka neuplatňuje sankcie, ani vyšší úrok. Všeobecne, za neplnenie podmienky úverovej zmluvy môže banka využiť ustanovenie o vyhlásení predčasnej splatnosti úveru,“ vysvetľuje D. Miša. To znamená, že od dlžníka môže žiadať okamžité splatenie úveru.

Inak to funguje v Tatra banke, ktorá za nedodržanie termínu môže uložiť pokutu. V prípade, ak klient nepožiada o predĺženie tohto termínu, banka ho na to niekoľkokrát upozorní. „Klient má v danej výzve uvedený termín na predloženie dokladov s uvedením výšky pokuty, ktorá mu bude zúčtovaná pri nepredložení bankou požadovaných dokladov. Pokuta je klientovi účtovaná až po zaslaní druhej výzvy, čo býva približne 60 dní od zaslania prvej výzvy. Banka nezvyšuje klientovi úrokovú sadzbu,“ vraví hovorkyňa Tatra banky Simona Miklošovičová.

Benevolentnejšie k tomu pristupuje Slovenská sporiteľňa. „Ak si klient od nás požičia na výstavbu rodinného domu a dôjde k čerpaniu úveru prostredníctvom postupného financovania a načerpá prvú tranžu, je akceptovateľné, aj keď nesplní lehotu na kolaudáciu. Neplatí žiadnu pokutu, ani sadzba sa mu nezvyšuje. Klient môže požiadať o predĺženie lehoty na dokladovanie. Požiadavky na predĺženie lehoty na dokladovanie sú posudzované individuálne v závislosti od konkrétnej situácie. Vždy sa snažíme objektívne vyhodnotiť situáciu a vyjsť klientovi v ústrety,“ tvrdí hovorkyňa najväčšej banky Marta Cesnaková.

Lehota sa nemôže predlžovať donekonečna

Všetky oslovené banky potvrdzujú, že ľudia si môžu lehotu predlžovať. Aj keď za to niektoré neukladajú pokutu alebo nezvyšujú úroky, dlžníci to nemôžu robiť donekonečna. Tatra banka môže na predloženie dokladov vyzývať klienta dlhšiu dobu. „Banka vyzýva klienta na predloženie dokladov raz ročne až do doby, kým ich banke nepredloží,“ tvrdí S. Miklošovičová. Medzičasom ale ukladá pokuty, keď doklady niekto nepredloží po druhej výzve. Podľa hovorkyne je pre klienta ideálne splniť podmienku čo najskôr, aby ju nemusel platiť.

Klienti VÚB banky môže požiadať o predĺženie lehoty na doloženie dokladov bezplatne, spravidla aj s odôvodnením požiadavky. Čo sa týka obdobia, počas ktorého si môžu ľudia opakovane predlžovať lehotu, podľa D. Mišu sa banka snaží ku každému prípadu pristupovať individuálne. „Máme nastavenú určitú toleranciu na predlžovanie doloženia dokumentácie, napríklad je možné sa dohodnúť s bankou aj na ročnom predĺžení,“ tvrdí hovorca.

Hypotéka sa môže výrazne predražiť. Ak včas neskolaudujete, môže banka žiadať naspäť všetky peniaze či udeliť pokutu
Pokuta za neskolaudovaný dom hrozí v prípade, ak nedodržíte termín a ani si ho nepredĺžite (Ilustrácia: DALL-E)

Ešte pred skolaudovaním je v niektorých prípadoch možné preniesť hypotéku do inej banky. Aj v tomto prípade môžu byť podmienky v bankách individuálne. Prísna je v tomto smere VÚB, podľa ktorej treba nehnuteľnosť spravidla najprv skolaudovať. „Klient by mal najskôr splniť podmienky uvedené v úverovej zmluve, avšak je to na individuálnom posúdení prípadu,“ uvádza D. Miša.

Napríklad Slovenská sporiteľňa nezaraďuje kolaudáciu medzi podmienky predčasného splatenia úveru. Prenesenie hypotéky totiž znamená, že sa splatí dlh v pôvodnej banke novou hypotékou. „Ak bude klient chcieť ručiť  neskolaudovanou stavbou v inej banke, podmienky si určí táto banka,“ vysvetľuje M. Cesnaková. Refinancovaniu hypotéky nebráni pri neskolaudovaní nehnuteľnosti ani Tatra banka.

Pokuta za neskolaudovaný dom od úradov

Problémy sa neskolaudovaným domom majitelia nebudú mať len v banke, ktorá im na výstavbu požičala peniaze. Podľa zákona totiž napríklad ľudia nemôžu bývať v dome, ktorý nie je skolaudovaný. Za tento postup potom môže stavebný úrad uložiť pokutu.

Legislatíva považuje bývanie v neskolaudovanej nehnuteľnosti za priestupok. Pokuta za neskolaudovaný dom je v zákone uvádzaná ešte v slovenských korunách, no po prepočte ide zhruba o 33-tisíc eur.

Sankcia sa ukladá aj za to, ak niekto užíva stavbu v rozpore s kolaudačným rozhodnutím, prípadne stavebným povolením alebo ako vlastník stavby či iný oprávnený na jej užívanie umožní inej osobe užívanie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia alebo v rozpore s ním. V takom prípade sa ukladá pokuta zhruba vo výške 830 eur.

Aj stavebný úrad postupuje v podobných prípadoch individuálne. Majiteľa spravidla vyzve, aby požiadal o kolaudačné rozhodnutie. Pokutu potom ukladá v primeranej výške a s ohľadom na to, aké závažné bolo porušenie zákona. Viac zaplatia napríklad ľudia, ktorí už nejaký priestupok v rámci stavebného zákona urobili, ignorujú výzvy a v neskolaudovanej nehnuteľnosti bývajú dlhodobo.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: