Centrálna banka ide upraviť výšku poplatok, ktoré jej platia dohliadané subjekty. Do medzirezortného pripomienkového konania predložila návrh opatrenia o poplatkoch za úkony Národnej banky Slovenska. Zmeny sa dotknú sprostredkovateľov, finančných poradcov, bánk, poisťovní, kapitálového trhu, dôchodkového sporenia, poskytovania úverov, platobných služieb i devízovej oblasti.

„Návrh nového opatrenia upravujúceho problematiku poplatkov za úkony Národnej banky Slovenska sa predkladá s ohľadom na vyšší počet novelizácií spomínaného opatrenia, pričom návrhom má dôjsť k jeho zrušeniu a nahradeniu,“ uviedla NBS v predkladacej správe k návrhu.

Sprostredkovateľom navrhuje NBS jeden poplatok znížiť a druhý vypustiť. Finanční agenti by mali po novom platiť namiesto desiatich eur len päť eur za zmenu zápisu viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta, podriadeného finančného agenta, alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia v registri NBS.

„Táto úprava sa navrhuje s cieľom podpory pravidelnej aktualizácie údajov evidovaných v príslušnom registri vedenom Národnou bankou Slovenska a v naznačenom kontexte reflektuje aj rozšírenie okruhu údajov evidovaných v danom registri,“ uviedla NBS v dôvodovej správe.

Sprostredkovatelia by po novom nemali vôbec platiť za zmenu zápisu poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania v registri, keďže sa zmenil zákon. Centrálna banka navrhuje účinnosť opatrenia od 1. apríla tohto roku.

Aké poplatky budú po novom platiť sprostredkovatelia

Udeľovanie povolenia na
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta
1. pre právnickú osobu1000
2. pre fyzickú osobu350
vykonávanie činnosti finančného poradcu
1. pre právnickú osobu1000
2. pre fyzickú osobu350
Zmena povolenia na
vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta
1. pre právnickú osobu500
2. pre fyzickú osobu175
vykonávanie činnosti finančného poradcu
1. pre právnickú osobu500
2. pre fyzickú osobu175
Iné úkony a konania, a to
zápis viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta, podriadeného finančného agenta, alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia do registra podľa osobitného predpisu10
zmena zápisu viazaného finančného agenta, viazaného investičného agenta, podriadeného finančného agenta, alebo sprostredkovateľa doplnkového poistenia v registri podľa osobitného predpisu5
zápis poskytovateľa osobitného finančného vzdelávania do registra podľa osobitného predpisu1000
rozklad proti prvostupňovému rozhodnutiu o žiadosti podanej
1. fyzickou osobou20
2. právnickou osobou200
preskúmanie právoplatného rozhodnutia o žiadosti200
Vydanie duplikátu
povolenia alebo  iného  rozhodnutia Národnej  banky Slovenska32)20
Vyhotovenie kópie
zápisnice alebo inej listiny zo spisu, a to za vyhotovenie jednej strany 
1. vo formáte A40,21
2. vo formáte A30,42
dôkazného prostriedku v elektronickej podobe na trvanlivom médiu, ktorý tvorí súčasť spisu2
protokolu o vykonanom dohľade na mieste, priebežného protokolu, alebo čiastkového protokolu, uložených v Národnej banke Slovenska, ako aj iných ako písomných podkladov, ktoré sú v takom protokole uvedené, a to za vyhotovenie 
1. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A40,21
2. jednej strany v listinnej podobe vo formáte A30,42
3. elektronickej kópie na jednom trvanlivom médiu2
originálu listiny zo spisu a zabezpečenie jej úradného osvedčenia za účelom vrátenia originálu tejto listiny účastníkovi konania, a to za každú, aj začatú stranu originálu listiny33)1,50
Zdroj: NBS