Vďaka spojeniu týchto dvoch sektorov si dokáže účtovník a účtovné kancelárie vytvoriť doplnkový zdroj príjmu a zároveň sa vytvára priestor pre finančných sprostredkovateľov s ponukou kvalitných služieb. Prečo a ako vznikla myšlienka Účtovno-finančné služby pod jednou strechou?

Osoba účtovníka je pre klienta pri riešení otázky jeho osobných financií často kľúčová. Práve on dodáva podklady vyžiadané finančnými inštitúciami alebo finančným sprostredkovateľom. V praxi však často dochádzalo k nesprávnym interpretáciám, čo spôsobovalo časovú stratu, či komplikácie s poskytnutím finančnej služby. Veľkou devízou účtovníka je práve jeho kvalifikovaná odbornosť a nestrannosť. Aj preto vznikla myšlienka prepojenia účtovnej a finančnej sféry, ruka v ruke s budovaním účtovných pobočiek na území ČR a SR. Prioritou bolo od začiatku reflektovať na potreby oboch segmentov tak, aby finálne dokázali klientovi poskytnúť služby na mieru, pod jednou strechou a pritom administratívne celý proces uľahčili a zefektívnili.

Hlavným dôvodom na vytvorenie služby s pridanou hodnotou, akou „účtovno-finančné služby pod jednou strechou“ nepochybne sú, bolo systémové riešenie, kde sa navzájom eliminujú slabé stránky oboch sektorov a podporia sa naopak tie silné v oboch z nich.

Účtovný segment sa už dlhodobo potýka nielen s nedostatkom odborných pracovníkov, ale aj ich nedostatočným finančným ohodnotením, v súvislosti s náročnosťou práce a jej objemom. Z tohto hľadiska nelákal medzi seba dostatočný počet mladých odborníkov, prípadne si ich nevedel udržať. Segment finančného sprostredkovania zas bojoval so značnou fluktuáciou agentov, najmä začiatočníkov, pre ktorých je ťažké nájsť si opakovaný prístup k novým klientom a vybudovať si tak stabilný finančný príjem.

Veľkou devízou osoby účtovníka je jeho stálosť a vybudovaná dôvera medzi ním a klientom, ktorý ho rešpektuje ako autoritu v súvislosti s ekonomickou sférou ako takou. Vážená je hlavne ich kvalifikovaná odbornosť a nestrannosť. Práve preto v rámci „účtovno-finančných služieb pod jednou strechou“ zohrávajú kľúčovú úlohu.

Vyvážený ekosystém vďaka spojeniu účtovnej a finančnej sféry
Predseda Združenia účtovníkov Slovenska Mgr. Peter Tomčány (Foto: FInportal)

Spojením účtovnej a finančnej sféry, ktoré si navzájom nekonkurujú, ale práve naopak, sa dopĺňajú, vznikol vyvážený ekosystém, v ktorom, vďaka prísunu financií do účtovného sektora, dokáže jednotlivým účtovníkom a účtovným kanceláriám navýšiť ich finančný príjem za prácu, ktorú robili už doposiaľ. Pre finančný sektor je táto spolupráca zase nedoceniteľnou výhodou práve pre stabilitu v prísune práce a objeme klientov, ktorí od účtovných kancelárií plynú smerom k finančným sprostredkovateľom. Touto fúziou dokážu napredovať oba sektory spoločne a zároveň prinášajú koncovým klientom služby na mieru a v ešte vyššej kvalite ako doposiaľ.

Projekt vznikal v spolupráci s odborníkmi naprieč ekonomickým sektorom. Hlas účtovníkov zastupoval počas procesu tvorby projektu predseda Združenia účtovníkov Slovenska, Mgr. Peter Tomčány. Za partnera z finančného sektora bol zvolený Beplan pod vedením Patrika Tótha, ktorý dokázal myšlienku najlepšie rozvinúť a priblížiť realite. Technickú podporu celého projektu zabezpečila spoločnosť Finportal a jej CEO, Rudolf Adam.

Vďaka tomu dnes môže spoločnosť TOP Finance odprezentovať Účtovno-finančné služby pod jednou strechou, ktoré so sebou nesú nielen skvalitnenie služby koncovým klientom, a to ako fyzickým tak i právnickým osobám, ale tiež prináša motivujúce finančné benefity účtovníkom, ktorých administratívne nezaťažuje a zároveň vytvára priestor pre finančných poradcov s ponukou kvalitných služieb.

„Pevne verím, že vďaka usilovnej práci všetkých zúčastnených bude služba prínosom pre čo najširšie spektrum klientov a bude sa dlhodobo a stabilne rozvíjať naprieč všetkými regiónmi Slovenska“, dodáva Ing. Bc. Lukáš Studený, MBA, CEO skupiny TOP Clerks.

TOP Finance – Financie a účtovníctvo pod jednou strechou