Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie má od júna nové pravidlá. Kým doteraz ho mohli získať len ľudia, ktorí splácali pôvodný úver na bývanie, po novom sa to týka aj refinancovaných úverov. Ide teda o ľudí, ktorí si hypotéku preniesli do inej banky. Každý, komu po zmene zákona vznikol nárok, bude mať teraz dva mesiace na to, aby o príspevok požiadal. Okruh žiadateľov o pomoc s hypotékami sa rozšíril vďaka novele zákona o správcoch a nákupcoch úverov. Dôležité podmienky, ktoré sa týkajú príjmu či nehnuteľnosti, zostávajú zachované. Príspevok vyplácajú úrady práce.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie bol zavedený ešte vlani na jeseň. „V súvislosti s nárastom úrokových sadzieb pri úveroch na bývanie sa zvyšuje finančné zaťaženie najmä nízkopríjmových domácností, čím môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu platobnej schopnosti obyvateľov splácať úvery na bývanie dôsledkom nárastu ich úrokovej sadzby,“ uvádza ústredie práce, ktoré príspevok vypláca od začiatku tohto roka. Pôvodné pravidlá počítali s tým, že príspevok sa poskytoval len pri zvýšení splátky hypotéky na tej istej zmluve. To znamená, že dlžník si nemohol úver preniesť do inej banky.

Po novom môžu získať príspevok aj tí, ktorí kvôli vyššiemu úroku zmenili banku. Nárok vzniká pri zmluvách, ktoré boli uzatvorené do konca mája tohto roka a úrok na pôvodnej hypotéke vzrástol od začiatku vlaňajška. „V prípade tohto typu úverovej zmluvy nedochádza k zvýšeniu splátky úveru v banke, ktorá v súčasnosti poskytuje úver, ale mesačná splátka úveru sa zvýšila v porovnaní s priemernou mesačnou splátkou posledného splateného pôvodného úveru na bývanie,“ vysvetľuje ústredie práce.

To znamená, že niekto si mohol v minulosti preniesť hypotéku do inej banky, pretože v porovnaní s refixáciu to bolo pre neho výhodnejšie. Napriek tomu platí mesačne viac ako pred zvýšením úrokov, preto má nárok na príspevok z úradu práce. Stále platí, že sa to týka len hypoték na kúpu, výstavbu či rekonštrukciu nehnuteľnosti na Slovensku. Pomoc sa nebude vzťahovať na úvery, pri ktorých došlo len k refinancovaniu čistých spotrebiteľských úverov, alebo amerických hypoték, čo sú v podstate bezúčelové úvery na bývanie.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie

Na poskytnutie príspevku žiadateľ musí splniť aj ďalšie zákonné podmienky. Stále sa posudzuje, koľko zarába, na akú nehnuteľnosť bola hypotéka poskytnutá a či ju riadne spláca. Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie získa len dlžník, ktorého priemerný príjem je najviac vo výške 1,6-násobku priemernej mesačnej mzdy. Posudzuje sa aj príjem spoludlžníka. Úrad práce budú zaujímať zárobky spred dvoch rokov. Pre žiadosti podané v tomto roku sa posudzuje rok 2022, kedy priemerná mzda dosiahla sumu 1 304 eur. Príjem dlžníka by v tom roku nemal byť vyšší ako 2 086,40 eura.

Hypotéka musí byť čerpaná na tuzemskú nehnuteľnosť určenú na bývanie. Okrem toho platí, že v nej musí bývať samotný žiadateľ, alebo jeho manželka či manžel, deti alebo rodičia. Ide o zákonnú podmienku na poskytnutie príspevku, ktorú musí žiadateľ potvrdiť čestným vyhlásením. Nárok na príspevok vzniká iba na jednu zmluvu o úvere na bývanie a na jednu nehnuteľnosť. Úrad práce bude skúmať aj to, či dlžník hypotéku riadne spláca. Tolerované je mesačné omeškanie splátky.

Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie
Príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie má od júna nové pravidlá
(Illustračné foto: Freepik/príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie)

Samotná výška príspevku je na úrovni 75 percent zo zvýšenia splátky úveru na bývanie, najviac v sume 150 eur mesačne. Napríklad, ak sa dlžníkovi zvýšila splátka z 200 eur mesačne na 500 eur, príspevok bude poskytnutý v maximálne možnej výške 150 eur. Keby sa mu zvýšila mesačná splátka len o 60 eur, napríklad zo 120 eur na 180 eur mesačne, má nárok na príspevok v sume 45 eur. Informácie o úvere a zmene splátky úradom práce musí poskytnúť banka. Tie musia poskytnúť doklad o výške zaplatených mesačných splátok aj samotným dlžníkom.

Každý, kto doteraz nemal nárok na príspevok kvôli refinancovaniu hypotéky, oň musí požiadať najneskôr do konca júla tohto roka. Peniaze mu úrad práce vyplatí aj za predošlé obdobia. Ústredie práce tvrdí, že v prípade refinancovaných úverov bude príspevok prvýkrát vyplatený v auguste. Do konca júla totiž budú zasielané aj údaje z bánk k refinancovaným úverom. Ľudia môžu s príspevkom počítať až dovtedy, kým na to vláda v rozpočte vyhradí peniaze.

Ako a kde žiadať o pomoc s hypotékou

Štátna pomoc s hypotékou nie je automatická. To znamená, že nárok na príspevok sa uplatňuje podaním písomnej žiadosti na úrade práce. Musí byť podaná na tlačive, ktoré je na to určené. Žiadosť treba podať najneskôr mesiac potom, ako dlžníkovi vznikne nárok, inak o príspevok príde. Ak niekto spĺňa podmienky na poskytnutie príspevku napríklad od júla tohto roka, musí predložiť žiadosť do konca augusta. Príspevok mu úrad práce prizná od júla.

Žiadosť sa podáva osobne alebo poštou na úrad práce podľa trvalého pobytu. Ak má niekto občiansky preukaz s kvalifikovaným elektronickým podpisom, môže podať žiadosť aj elektronicky cez portál verejnej správy. Vždy musí obsahovať meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresu pobytu, ďalej meno, priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo manželky, manžela, detí či rodičov žiadateľa. Žiadosť musí obsahovať aj čestné vyhlásenie o splnení podmienok, ďalej číslo bankového účtu a tiež číslo zmluvy o úvere na bývanie, na ktorú sa žiada o príspevok. Úrad môže žiadať aj iné údaje.

Keď nastane nejaká zmena v nároku na príspevok, dlžník to musí do ôsmich dní písomne oznámiť úradu práce. Môže ísť napríklad o dodatok k zmluve o úvere, zmenu oprávnenej osoby, počtu spoludlžníkov, pobytu oprávnenej osoby či zmenu užívateľa nehnuteľnosti, na ktorú bol poskytnutý úver. „V prípade, ak oprávnená osoba neoznámi úradu zmenu skutočností a príspevok bude vyplatený neoprávnene alebo vo vyššej sume, úrad je povinný požadovať vrátenie poskytnutého príspevku. Oprávnená osoba je povinná vrátiť príspevok vyplatený neprávom alebo vyplatený vo vyššej sume,“ tvrdí ústredie práce.

Ľudia mohli príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie získať aj vo forme daňového bonusu. Ten sa uplatňoval v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane za vlaňajšok. Najviac štát preplatil 1 800 eur za celý rok. Ak niekomu splátka stúpla v priebehu roka, štát mu vyplatil daňový bonus len za tie mesiace, kedy platil vyššiu splátku. To isté platí pre príspevok, ktorý vyplácajú úrady práce.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: