Február opäť potvrdil, že trh práce bol na prelome rokov robustný a relatívne dobre odolával ekonomickému spomaleniu v Európe, ktoré vyvolal energetický šok. Ten síce najskôr negatívne zasahuje časť zamestnávateľov, druhá časť ekonomiky (menej citlivá na ceny energie) však naopak zvyšuje svoj dopyt po pracovnej sile a je tak schopná v relatívne krátkom čase pohltiť veľkú časť novo nezamestnaných. Stenčujúca sa zásoba voľných pracovných pozícií v úvode roka by však mohla naznačovať, že i slovenský trh práce by sa mohol opäť blížiť k bodu zlomu. Nadpriemerný odlev nezamestnaných z úradov práce, ktorí si v priebehu mesiaca našli prácu (ich počet po zohľadnení sezóny nepretržite rastie už 6 mesiacov v rade a vo februári bol najvyšší od marca minulého roka), je už v úvode roka sprevádzaný vyprázdňovaním štatistík s voľnými pracovnými pozíciami. Ich počet bol vo februári nižší ako v rovnakom období minulého roka, hoci po zohľadnení tradičnej sezóny ostával stále vyšší ako počas jesene minulého roka.

Miera nezamestnanosti počítaná ako podiel z ekonomicky aktívneho obyvateľstva sa podľa údajov Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny vo februári znížila o 0,06 pb. na 5,76%. Po zohľadnení typických sezónnych faktorov (sezónne očistená miera nezamestnanosti, prepočet UniCredit Bank) klesla o 0,11 pb. na 5,75%. V medziročnom porovnaní sa pokles miery nezamestnanosti vo februári zmiernil z -1,14 pb. na -1,10 pb. (24,5 tisíc). V porovnaní s obdobím tesne pred vypuknutím pandémie (február 2020) je miera nezamestnanosti stále vyššia o 0,71 pb.

Problémom domáceho trhu práce naďalej ostávajú veľké regionálne rozdiely, ktoré obdobie pandémie len zvýraznilo a k ich zvýrazňovaniu opäť dochádzalo aj v druhej polovici minulého roka. Úvod tohto roka však trocha prekvapivo tento trend opätovne zvrátil. Sezónne očistená miera nezamestnanosti na ekonomicky silnejšom západe a severozápade v februári klesla o 0,09 pb. na 3,86%, na ekonomicky slabšom východe a juhu stredného Slovenska až o 0,14 pb. na 10,11%. Naďalej však platí, že oproti obdobiu spred pandémie je nárast miery nezamestnanosti v ekonomicky chudobnejších regiónoch takmer trojnásobný (1,41 pb.) oproti ekonomicky silnejším častiam krajiny (0,46 pb.).

Pomalé otáčanie pozitívneho trendu na trhu práce z prelomu rokov by mohli naznačovať februárové voľné pracovné pozície. Tie sa vo februári pomerne významne znížili – po zohľadnení sezóny o 2,4% na 78 tisíc. V medziročnom porovnaní ich už bolo dokonca ľahko menej (o 1,5%), po tom, čo ešte v januári medziročne rástli o 7,1%. Pomerne výrazný úbytok voľných pracovných miest vo februári hlásili služby, predovšetkým administratívne, avšak voľných pracovných miest (medzimesačne) ubudlo aj v priemysle. Úbytok neobsadených pracovných miest bolo možné pozorovať naprieč regiónmi Slovenska, predovšetkým však v Žilinskom a Prešovskom kraji. Naďalej ale platí, že voľné pracovné pozície nie sú v rámci krajiny rozložené rovnomerne. V Bratislavskom a Trnavskom kraji evidujú úrady práce stále viac voľných pracovných miest ako nezamestnaných (v Bratislavskom dokonca viac ako dvojnásobne), v Nitrianskom kraji je ich počet približne vyrovnaný. Tieto 3 kraji pokrývajú až 72% všetkých voľných pracovných miest na Slovensku. V priemere na Slovensku pripadajú na jedno voľné pracovné miesto približne dvaja (disponibilní) nezamestnaní evidovaní na úradoch práce, v Košickom kraji je to však až 11 a v Prešovskom dokonca až 15 nezamestnaných. Až 4 okresy hlásia viac ako 50 nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto. Paradoxne len jeden z nich leží v Prešovskom kraji (Sabinov – 57); dva v Košickom (Rožňava a Gelnica – 55, resp. 56) a jeden v Banskobystrickom (Poltár – 53). Výrazný úbytok voľných pracovných miest a zhoršenie ich pomeru voči počtu nezamestnaných však hlási samotné centrum Prešovského kraja – okres Prešov (17 nezamestnaných na jedno voľné pracovné miesto).

Domáci trh práce bol i v februári schopný absorbovať ďalších zahraničných pracovníkov, predovšetkým vojnových utečencov z Ukrajiny. Počet cudzincov pracujúcich na Slovensku sa zvýšil o viac ako 2 tisíc na 92,1 tisíc (po zohľadnení sezóny o 1,8%). Oproti rovnakému obdobiu minulého roka na Slovensku pracovalo o 32,8% (resp. 22,7 tisíc) cudzincov viac. Každý tretí (38%) cudzinec pracujúci na Slovensku je z Ukrajiny, pričom Ukrajinci tvorili takmer ¾ medziročného prírastku.

Výhľad

Trh práce, zdá sa aspoň nateraz, relatívne dobre odoláva energetickej kríze. To sa však môže zmeniť už počas nastupujúcej jari, kedy by sa jej negatívne dopady mohli ďalej prehlbovať a do evidencie úradov práce by sa postupne mohli začať dostávať prepustení na prelome rokov. Varovný prst zdvíha aj stenčujúci sa počet voľných pracovných pozícií v ekonomike. Ten zvyšuje riziko, že na rozdiel od predchádzajúcich mesiacov by nových nezamestnaných už nemusel takmer okamžite absorbovať robustný trh práce.

Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank