Tržby vo vybraných odvetviach hospodárstva v apríli po väčšine klesali. Vybrané trhové služby, kam patria napríklad administratívne služby, obchod a cestovné kancelárie, o viac než 15% medziročne. 

Klesajú pritom už štvrtý mesiac za sebou. A to najmä kvôli silnému prepadu administratívnych a obchodných činností. V doprave a skladovaní klesli tržby relatívne nepatrne a to o 0,4% medziročne (v b.c.), pričom sa zároveň spomaľuje tempo poklesu. Dôvodom poklesu je najmä znižovanie objemu pozemnej prepravy vrátane potrubnej (-5,9%). Pri pohľad na medziročné zníženie cien plynu a ropy je to celkom pochopiteľné.

Odvetviu ešte pomohlo k celkovo relatívne lepším výsledkom rast tržieb v skladovaní. Stavebníctvo zaznamenalo v apríli medziročný pokles tržieb druhý mesiac v rade a to o -5,1%. Aj skôr publikované údaje o stavebnej produkcii ukázali rovnaký obrázok. Stavebná produkcia sa podľa neho v apríli prepadla o -8% a podpísali sa pod to všetky zložky odvetvia, teda nová výstavba, oprava a údržba ako aj ostatné stavebné práce.

V apríli poklesol objem vo výstavbe budov a to až o -13,5% medziročne. Väčším prepadom sa zatiaľ bránia inžinierske stavby, ako napríklad výstavba diaľnic, kde prišlo k medziročnému poklesu o -1,5%. Pohľad na rozbehnuté a pripravované projekty však naznačuje, že aj to sa časom pravdepodobne dostaneme hlbšie do záporných čísiel. 

Priemysel je najdôležitejšie odvetvie a to tak z pohľadu objemu ako aj zamestnanosti a v apríli bol v červených číslach štvrtý mesiac po sebe. Tržby priemyselných podnikov medziročne poklesli o -3,6% a pokles evidovala väčšina zo šestnástich odvetví. Najvýraznejší pokles evidovalo odvetvie dodávok elektriny a plynu a to až o -21,4% medziročne. Opäť treba skonštatovať, že to má pravdepodobný súvis s poklesom cien komodít, ktorý je na druhej strane v strednodobom horizonte priaznivý tak pre domácnosti ako aj pre ostatné odvetvia priemyslu. Momentálne sú však v defenzíve aj ďalšie odvetvia ako gumy a plasty, alebo produkcia kovov.

Ekonomiku, export a celý priemyselný sektor tak momentálne ťahá (a bráni hlbšiemu prepadu priemyslu do záporných čísiel) zopár odvetví, ktoré ale majú zásadný význam. Je to najmä výroba dopravných prostriedkov s medziročným rastom o +15,4%, výroba strojov (+4,7%) a výroba farmaceutických výrobkov (+4,4%). Informačné a komunikačné služby si udržali rast a v apríli dosiahli rast o +9,6% (medziročne, b.c.). Ťahané boli najmä odvetviami telekomunikácií a programovania.

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda v odvetviach

Zamestnanosť v apríli rástla vo väčšine odvetví a to konkrétne v 6 z 10 odvetví. Najrýchlejšie pribúdali zamestnanci v ubytovaní (+3,3%). Zamestnancov mali medziročne o viac než 2% aj v sektore reštaurácií a v stavebníctve. Klesá však počet zamestnancov v kľúčových odvetviach ako je priemysel a trhové služby. Či je to príprava na nové projekty do budúcnosti v rámci pre-nastavenia výroby, ale to signalizuje širší problém do budúcnosti to naznačia až ďalšie mesiace. Údaje o miere nezamestnanosti alebo počte voľných pracovných miest však takéto signály zatiaľ neprinášajú. Určite je však dobré to sledovať.

Nominálne mzdy rástli v apríli vo všetkých odvetviach tempom nad 8% medziročne. Najviac si prilepšili zamestnanci v ubytovaní a to takmer o 17%. Je to však odvetvie, kde sú vo všeobecnosti jedny z najnižších miezd v hospodárstve. Takže silný rast odmeňovania pri nedostatku pracovníkov je pochopiteľný. V odvetviach, ktoré zamestnávajú najväčší počet pracovníkov ako je doprava, skladovanie alebo priemysel rástli nominálne mzdy tempom do 9%. Silný rast cien samozrejme väčšine zamestnancov stále ukrajuje z reálneho príjmu. Rast reálnych miezd v porovnaní s aprílom 2022 mali iba pracovníci v ubytovaní a to o +2,7. Pokles reálnych miezd v priemysle ako kľúčovom odvetví zamestnávajúcom podstatnú časť pracovníkov bol v apríli na úrovni -4,6% (medziročne). Táto situácia bude zrejme ešte zopár mesiacov pretrvávať. Avšak inflácia je už na klesajúcej trajektórii a do konca roka je šanca, že sa aj reálne mzdy dostanú do kladných čísiel.

Reálne mzdy v priemysle (medziročne, %)

Priemysel je v červených číslach štvrtý mesiac po sebe
Zdroj: ŠÚ SR, Bloomberg

Marek Gábriš, hlavný ekonóm ČSOB