Aktualizované dňa 19. 1. 2022 o stanovisko poisťovne Novis

Národná banka Slovenska (NBS) udelila poisťovni Novis ďalšiu sankciu. Novis totiž podľa centrálnej banky „nepostupoval obozretne, spôsobom, ktorý zohľadňuje a zmierňuje riziká, ktorým je účastník konania vystavený, a ktorý neohrozuje finančnú situáciu účastníka konania a nekryl kapitálovú požiadavku na solventnosť použiteľnými vlastnými zdrojmi.“

Poisťovňa totiž podľa NBS pri výpočte technických rezerv nepoužívala realistické predpoklady. Ďalej na talianskom a islandskom trhu mal Novis zle zohľadnil pravdepodobnosť predčasného zrušenia zmluvy. Poisťovňa mala aj zle započítať jednotkové náklady na poistnú zmluvu. Centrálna banka zistila tieto pochybenia vlani. Poisťovňa mala chybné predpoklady využívať od 30. júna do 17. augusta.

Novis má problém so solventnosťou

NBS tvrdí, že tieto vybrané predpoklady boli stanovené nekonzistentne a neodôvodnene tak, že poisťovňa dospela pri ich použití na základe vykonaných prepočtov k nesprávnym záverom o tom, že kryje kapitálovú požiadavku na solventnosť použiteľnými vlastnými zdrojmi v dostatočnej výške. Novis pritom podľa NBS k 30. júnu minulého roku mal kapitálovú požiadavku na solventnosť v skutočnosti nižšiu ako 100 percent. Dostala sa tak pod úroveň, ktorú vyžaduje zákon.

„Kapitálovú požiadavku na solventnosť a jej krytie vlastnými zdrojmi poisťovne vykazujeme v súlade s platnou legislatívou a vždy výrazne nad zákonom stanovenú úroveň,“ uviedla pre Finsider hovorkyňa poisťovne Novis Anna Petrocová.

Poisťovňa vo svojom stanovisku tvrdí, že jej prístup a zvolené predpoklady pre výpočty potvrdzujú viaceré odborné posudky renomovaných expertov svetovej úrovne. „Napriek tomu NBS považuje niektoré nami použité predpoklady za nerealistické. Ide o problematiku spojenú s novým európskym regulačným rámcom tzv. Solvency II, ktorého implementácia spôsobuje v celej EÚ zásadné problémy v posledných rokoch. Dôvodom je, že ide o systém postavený prioritne na zásadách a princípoch, a preto vytvára širokú škálu interpretácie, pre ktorú absentujú precedensy a konkrétne výklady,“ uviedla A. Petrocová.

NBS sa podľa nej zaoberá Novisom preto, lebo ide o jediný poisťovňu so sídlom na Slovensku, ktorá na základe slovenskej licencie pôsobí vo viacerých európskych štátoch. „Nakoľko je NOVIS presvedčený, že postupuje v súlade s európskou legislatívou, bude sa snažiť o svojej pozícii presvedčiť aj NBS, keďže dopady na hospodárenie Novisu sú najmä v dlhodobom horizonte významné,“ hovorí A. Petrocová.

Novis: Máme viacero potenciálnych investorov

Novis podľa nej uplatní dva prístupy. Na jednej strane poisťovňa vie, aký najvyšší kapitál je potrebný aj pri najhorších predpokladoch, ktoré si vie NBS predstaviť. „Máme viacero záujemcov, ktorí chcú do Novisu investovať a budeme realizovať investície tak, že budeme plniť kapitálovú požiadavku aj pri použití týchto najpesimistickejších predpokladov,“ tvrdí A. Petrocová.

Zároveň Novis využije možnosť navrhnúť „realistickejšie predpoklady a odôvodniť ich, ako to NBS definovala v tomto rozhodnutí.“ Poisťovňa očakáva, že kombináciou týchto dvoch riešení už počas tohto roku dosiahne krytie kapitálovej požiadavky, ktorá by mala byť okolo 200 percent z požadovanej hodnoty.

Kapitálová požiadavka na solventnosť, ktorú Novis podľa NBS nespĺňal, vyjadruje, aké zdroje má mať poisťovňa k dispozícii pre prípad problémov. Kapitálová požiadavka sa počíta podľa vzorca, ktorý ráta s 0,5-percentnou pravdepodobnosťou, že v danom roku príde k zlyhaniu poisťovne alebo zaisťovne. V prípade, že má poisťovňa viac zdrojov, je ich solventnosť vyššia ako sto percent. Ak naopak majú menej zdrojov, solventnosť je nižšia ako sto percent. Toto číslo tak vyjadruje, ako dobre je poisťovňa zabezpečená pre prípad možných problémov.

Zákon pritom stanovuje, čo môže centrálna banka robiť, ak nespĺňa minimálnu minimálnu kapitálovú požiadavku na solventnosť. NBS jej môže napríklad zakázať uzatvárať nové zmluvy. A ak poisťovňa nesplní ozdravný plán, NBS na ňu môže uvaliť nútenú správu. V najhoršom scenári hrozí poisťovni až odobratie povolenia na vykonávanie činnosti.

Rozhodnutie je okamžite vykonateľné

NBS zatiaľ nezverejnila celé rozhodnutie voči Novisu, keďže to zatiaľ nie je právoplatné. Zverejnila len tú časť rozhodnutia, ktorá je okamžite vykonateľná, napriek tomu, že sa poisťovňa môže voči nemu ešte odvolať. NBS poisťovni zakázala vykonávanie „akýchkoľvek úkonov s cieľom odplatne alebo bezodplatne previesť vlastnícke právo alebo zriadiť záložné právo k veciam, právam alebo iným majetkovým hodnotám.“

Poisťovňa nesmie ani vykonávať žiadne úkony, ktoré by smerovali k znižovaniu hodnoty jej majetku. Zároveň nesmie vyplácať akékoľvek plnenia osobám, ktoré sú osobami so špecifickým vzťahom k poisťovni Novis. Nesmie tak posielať peniaze akcionárom, členom štatutárneho orgánu, dozornej rady či iným kľúčovým osobám. Peniaze by nemala vyplatiť ani ich blízkym osobám a firmám. Novis nesmie ani zvyšovať záväzky nad rozsah, ktorý je nevyhnutný na výkon jeho bežnej podnikateľskej činnosti.

Centrálna banka už v minulosti viackrát zasiahla proti poisťovni Novis. Napríklad vlani NBS obvinila poisťovňu Novis, že peniaze klientov investovala v nižšom rozsahu, ako mala. Začiatkom roku 2020 zase NBS udelila poisťovni Novis rekordnú pokutu vo výške 175-tisíc eur za používanie nekalých obchodných praktík.


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: