Aktualizované 28. 4. 2021 o stanovisko poisťovne Novis

Národná banka Slovenska (NBS) zistila, že poisťovňa Novis investovala poistné prijímané od klientov v nižšom rozsahu, než ako sa s nimi dohodla v poistných zmluvách. Podľa centrálnej banky tak porušila okrem iného aj nariadenie, ktoré poisťovniam prikazuje konať tak, aby nepoškodzovali záujmy svojich klientov. Podľa informácií Finsidera však poisťovňa zatiaľ pokutu nedostala.

Centrálna banka Novisu prikázala, aby peniaze klientov investoval tak, ako sa zaviazal v poistných zmluvách. Týka sa to nielen Slovenska, ale všetkých krajín, v ktorých Novis pôsobí. Ten na základe slovenskej licencie ponúka svoje služby aj v Česku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Taliansku, Nemecku, Švédsku, Litve, vo Fínsku a na Islande.

NBS investičné životné poistenie v poisťovni Novis preverovala už dlhšie. V septembri minulého roku centrálna banka vydala predbežné opatrenie, ktorým poisťovni zakázala uzatvárať nové zmluvy, ktoré nie sú v súlade so zákonom. Poisťovňa musela následne každý mesiac NBS informovať, ako peniaze klientov investuje. Tá na základe toho vždy rozhodla, či Novis môže predávať investičné poistky aj v nasledujúcom mesiaci.

Poisťovňa Novis proti predbežnému opatreniu podala rozklad. Banková rada NBS jej dala sčasti za pravdu a vo februári tohto roku zrušila podmienený zákaz predaja poistiek. Zvyšok predbežného opatrenia platil naďalej. Novis bol preto povinný naďalej všetko prijaté poistné investovať v súlade so zmluvnými podmienkami dohodnutými s klientmi. Zároveň musel každý mesiac poskytovať NBS údaje stanovené v predbežnom opatrení tak, aby mohla centrálna banka sledovať situáciu.

Odvolanie nemá odkladný účinok

V najnovšom rozhodnutí NBS konštatuje, že celková hodnota aktív investovaných poisťovňou od od 31. decembra 2019 do 31. augusta 2020 „bola nižšia ako celková hodnota stavu poistných účtov klientov.“ Poisťovňa tak v skutočnosti investovala menej peňazí, než koľko mala podľa poistných zmlúv.

Poisťovňa Novis na otázky Finsidera odpovedala len stručným vyhlásením. „NBS vydala rozhodnutie až 19. 4. 2021, predtým bolo zverejnené predbežné opatrenie v tej istej veci. Poisťovňa je ešte v štádiu vyhodnocovania predmetného rozhodnutia, uvítala však ukončenie predbežného opatrenia obsiahnuté v rozhodnutí,“ uviedla Anna Petrocová z marketingového oddelenia Novisu.

Aj keď sa poisťovňa môže podľa rozhodnutiu ešte odvolať, toto odvolanie nemá vo vybraných častiach odkladný účinok. Novis preto musí od doručenia rozhodnutia „poistné prijaté od klientov na základe poistných zmlúv investovať minimálne vo výške a spôsobom súladným so zmluvným záväzkom, ktorý zaväzuje účastníka konania investovať do hodnoty stavu poistných účtov a ktorý vyplýva z poistných zmlúv.“

Novis ďalšiu pokutu nedostal

Centrálna banka zároveň zrušila pôvodné predbežné opatrenie, keďže vydaním nového rozhodnutia sa pominuli dôvody, pre ktoré bolo predbežné opatrenie vydané.

Národná banka zatiaľ nezverejnila celé rozhodnutie voči poisťovni Novis. V publikovanom rozhodnutí sú len tie výroky, ktoré sú ihneď vykonateľné. „Ďalšie časti rozhodnutia nadobudnú vykonateľnosť neskôr a prvostupňový orgán dohľadu o nich bude informovať v súlade so zákonom o dohľade nad finančným trhom dodatočne, v dňoch 11. 5. 2021, 1. 7. 2021 a 1. 10. 2021,“ informovala NBS. Aj keď sa poisťovňa môže proti rozhodnutiu odvolať, nebude mať toto odvolanie odkladný účinok.

V častiach rozhodnutia, ktoré zatiaľ neboli zverejnené, sa podľa informácií Finsidera nenachádza informácia o pokute. Poisťovňa Novis pritom v minulosti už dostala od centrálnej banky viacero pokút. V októbri 2019 musel Novis zaplatiť 175-tisíc eur za zneužitie svojho postavenia na úkor spotrebiteľov. Historicky ide o najvyššiu pokutu pre poisťovňu na Slovensku. Vlani vo februári zase dostal Novis dve pokuty po 50-tisíc eur.

Aktualizácia 28. 4. 2021:

Poisťovňa Novis vydala k rozhodnutiu toto stanovisko: „Novis investuje prostriedky klientov a plní svoje záväzky presne v zmysle zákona o poisťovníctve. Interpretácia NBS postavená na všeobecnej povinnosti obozretnosti ide výrazne nad rámec zákona a je podľa nás aj vecne nesprávna. Rozhodnutie však samozrejme rešpektujeme a vyhodnocujeme možnosti využitia opravných prostriedkov, aby sme mali možnosť preukázať, že konáme nielen podľa zákona, ale zároveň aj maximálne obozretne. Uvítali sme ukončenie predbežného opatrenia obsiahnuté v rozhodnutí.“