Poisťovňa Novis nesmie voľne disponovať s vlastnými peniazmi ani majetkom. Predbežným opatrením jej to zakázala Národná banka Slovenska (NBS). Ako prvý o tom informoval denník Pravda.


Poisťovňa môže podľa opatrenia centrálnej banky bez súhlasu NBS napríklad vyplácať poistné plnenia klientom, platiť za nájom či energie maximálne tisíc eur mesačne, alebo zamestnancom platiť nárokové zložky mzdy. Zamestnanci by tak mali dostať len základnú mzdu. Pohyblivú zložku, o ktorej rozhoduje zamestnávateľ, by už nemali dostávať. 

Opatrenie sa týka všetkých krajín, v ktorých Novis pôsobí

Novis nemôže ani prevádzať majetok či zriaďovať na svoj majetok záložné právo. Ak poisťovňa chce zaplatiť niečo, čo nepatrí do výnimiek, ktoré NBS určila, musí o to vopred požiadať centrálnu banku.

Predbežné opatrenie sa týka všetkých krajín, v ktorých Novis pôsobí. Poisťovňa na základe slovenskej licencie ponúka svoje služby aj v Česku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Taliansku, Nemecku, Švédsku, Litve, vo Fínsku a na Islande. Novis si nesmie ani posielať peniaze na vlastné účty do krajín, v ktorých nemá povolenie na vykonávanie činnosti.

Poisťovňa Novis pre Finsider potvrdila, že proti predbežnému opatreniu podala rozklad. Centrálna banka ho zatiaľ neobdržala. Hovorca NBS Peter Majer potvrdil, že ešte neuplynula lehota ne jeho podanie. „Ak spoločnosť Novis podá opravný prostriedok, rozhodovať o ňom bude druhostupňový orgán, ktorým je Banková rada NBS,” vraví Majer. Napriek rozkladu sa Novis musí predbežným opatrením riadiť.

Centrálna banka v predbežnom opatrení neuviedla, prečo pristúpila k tomuto kroku. Rovnako ani na otázky Finsidera neodpovedala, prečo zakázala Novisu voľne narábať s aktívami. „Informácie o konkrétnych zisteniach bude NBS oprávnená poskytnúť až po právoplatnom skončení sankčného konania vo veci samej,“ vysvetľuje Majer. To znamená, že NBS zdôvodní, prečo zakázala Novisu narábať s aktívami až keď zverejní konečné rozhodnutie v danej veci.

Novis: Takéto transakcie sme nikdy nerobili

Poisťovňa Novis naznačila, z čoho ju NBS podozrieva. „Predbežné opatrenie o nakladaní s majetkom poisťovne smeruje ku kontrole neobvyklých finančných transakcií, aké Novis nikdy nevykonával, preto tiež neznamená reálne obmedzenie našej činnosti. Je to jeden z dôvodov, prečo nevidíme opodstatnenie na jeho vydanie,” povedala pre Finsider šéfka marketingu poisťovne Novis Anna Petrocová.

Poisťovňa Novis sa dostala do hľadáčika NBS už tretíkrát v poslednom období. Vlani v októbri jej centrálna banka udelila pokutu vo výške 175-tisíc eur za zneužitie svojho postavenia na úkor spotrebiteľov. Išlo o najvyššiu pokutu v histórii pre poisťovňu na Slovensku. Tento rok vo februári poisťovňa dostala dve pokuty po 50-tisíc eur. V septembri jej zase centrálna banka zakázala uzatvárať nové zmluvy investičného životného poistenia, ktoré podľa NBS neboli v súlade so zákonom.

Novis dúfa, že naťahovačkám s centrálnou bankou bude čoskoro koniec. „Máme dôvod si myslieť, že po sérii intenzívnej výmeny informácií aj vo vzťahu k našim zahraničným trhom spejeme s našim dohľadovým orgánom NBS k stavu, v ktorom sa vnímanie oboch inštitúcií zásadným spôsobom priblíži a umožní Novisu efektívne pokračovať vo svojej činnosti a rozvoji na európskych trhoch,” povedala Petrocová z poisťovne Novis.

Čo zakázala Národná banka Slovenska poisťovni Novis:

 • zdržať sa akéhokoľvek disponovania s finančnými prostriedkami, ktoré má za následok zmenu v osobe vlastníka týchto finančných prostriedkov,
 • prevod finančných prostriedkov z bankového účtu účastníka konania na bankový účet inej osoby, ako aj akéhokoľvek disponovania s finančnými prostriedkami Novisu v akejkoľvek mene, v ktorého dôsledku by sa finančné prostriedky presunuli do krajín, v ktorých poisťovňa Novis nie je oprávnená vykonávať svoju činnosť, a to aj ak by išlo o prevod finančných prostriedkov medzi vlastnými bankovými účtami,
 • vykonávanie akýchkoľvek úkonov s cieľom odplatne alebo bezodplatne previesť vlastnícke právo alebo zriadiť záložné právo k veciam, právam alebo iným majetkovým hodnotám vrátane akýchkoľvek cenných papierov vo vlastníctve Novisu, a to aj v súvislosti so záväzkami, ktoré vznikli pred doručením tohto rozhodnutia,
 • vykonávanie akýchkoľvek právnych úkonov smerujúcich k znižovaniu aktív prijatím nového záväzku, ako aj akýchkoľvek právnych úkonov smerujúcich k zmene alebo k zániku už uzatvoreného záväzku, v dôsledku ktorých sa môže zvýšiť celková hodnota plnenia, ktoré má byť na základe predmetného záväzku účastníkom konania poskytnuté inému, alebo v dôsledku ktorých sa môže zmeniť splatnosť už uzatvoreného záväzku tak, že na základe neho bude poisťovňa Novis povinná poskytnúť plnenie alebo jeho časť skôr, než je zaviazaný bez vykonania takéhoto úkonu,
 • uzatváranie dohôd alebo robenie jednostranných úkonov o vzdaní sa práva, o odpustení dlhu poisťovňou Novis, o prevzatí dlhu alebo o pristúpení k dlhu Novisom, o započítaní pohľadávok, o prevode pohľadávok a o akomkoľvek zabezpečení záväzkov poisťovňou Novis.

Výnimky, kedy môže Novis disponovať s peniazmi:

 • platenie daní a odvodov,
 • vyplácanie poistných plnení (ale len osobám, ktoré nemajú špecifický vzťah k poisťovni Novis),
 • nákup cenných papierov v prospech klientov,
 • uzatváranie poistných zmlúv,
 • vyplácanie nárokových zložiek platov zamestnancom,
 • platenie splatných záväzkov z nájomných, leasingových, poistných alebo iných zmluvných vzťahov – maximálne však do výšky tisíc eur mesačne za všetky platby k jednej zmluve,
 • disponovanie s peniazmi alebo majetkom, z ktorých neplynie priamy majetkový prospech na úkor Novisu osobám so špecifickým vzťahom k poisťovni do výšky sto eur,
 • iné úkony, z ktorých neplynie priamy majetkový prospech na úkor Novisu osobám so špecifickým vzťahom k poisťovni – Novis musí vopred požiadať o schválenie takýchto platieb Národnú banku Slovenska.

Zdroj: NBS