Banková rada Národnej banky Slovenska zrušila časť predbežného opatrenia, ktorým pôvodne centrálna banka zakázala poisťovni Novis predávať investičné životné poistenie, ktoré nie je v súlade so zákonom. NBS totiž poisťovňu podozrieva, že investovala poistné z investičných poistných zmlúv v mene klientov v nedostatočnom rozsahu.

Poisťovňa voči predbežnému opatreniu podala rozklad. Banková rada NBS ako druhostupňový orgán vrátila časť predbežného opatrenia prvému stupňu na ďalšie konanie. „Podľa zákona o dohľade nad finančným trhom 2. stupeň vráti rozhodnutie na nové konanie v prípade, ak je potrebné ešte doplniť dokazovanie a doskúmať niektoré skutočnosti. Prvostupňový orgán má za úlohu tieto skutočnosti teraz došetriť a zohľadniť v ďalšom svojom postupe a v rozhodnutí vo veci samej,“ povedal hovorca NBS Peter Majer.

Novis už môže predávať poistenie

Od 12. februára už neplatí podmienený zákaz predaja poistiek. Zvyšok predbežného opatrenia platí naďalej. Novis je preto naďalej povinný všetko prijaté poistné investovať v súlade so zmluvnými podmienkami dohodnutými s klientmi. Zároveň musí každý mesiac poskytovať NBS údaje stanovené v predbežnom opatrení tak, aby mohla centrálna banka sledovať situáciu.

Doteraz poisťovňa Novis každý mesiac musela predkladať správy centrálnej banke o tom, či investuje poistné z investičných poistných zmlúv v prospech klienta minimálne vo výške odkupných hodnôt. Na základe toho NBS vždy rozhodla, či Novisu umožní predávať ďalší mesiac investičné životné poistenie alebo nie. Po novom tak poisťovňa síce musí naďalej informovať NBS o tom, ako peniaze investuje, ale centrálna banka jej už nebude schvaľovať, či smie alebo nesmie predávať poistky.

Poisťovni stále hrozí pokuta

Tým, že poisťovňa musí naďalej centrálnu banku informovať, ako investuje peniaze klientov, sa podľa NBS zabezpečí, aby poisťovňa nenavyšovala rozsah potenciálne nedostatočne investovaného poistného.

Napriek tomu, že Banková rada NBS zrušila časť predbežného opatrenia, Novisu stále hrozí pokutu. „Maximálna sadzba pokuty je 1 000 000 eur, pričom zákon stanovuje aj ďalšie typy sankcií, napríklad povinnosť prijať nápravné opatrenia, opatrenia na ozdravenie a podobne,“ tvrdí Majer.

Týmto predbežným opatrením sa len začalo sankčné konanie. „V predbežnom opatrení NBS nerozhoduje o tom, či sa dohliadaný subjekt dopustil porušenia. Vydáva sa najmä v prípadoch, kedy je nevyhnutné dočasne upraviť situáciu dohliadaného subjektu (napr. aby sa nezhoršila) na čas, kým prebieha konanie o porušení. Predbežné opatrenie trvá spravidla do momentu, kým sa konanie právoplatne skončí. Existencia porušenia bude ustálená až konečným rozhodnutím vo veci samej. Banková rada NBS preto nekonštatovala, že by porušenie nebolo zistené,“ uviedol Majer.